Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103200096 DOCUMENTACIÓ


Objectius Programa provisional  

Informar dels medis existents per a l'obtenció i el tractament de la informació científica i tècnica, amb aplicació específica a l'àmbit de la Química. Aprendre a trobar informació química rellevant amb eficiencia. Realitzar una cerca bibliogràfica, estructurar, editar i explicar els resultats a través d'una exposició oral curta.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1. INTRODUCCIÓ A LA DOCUMENTACIÓ QUÍMICA.

2. FONTS PRIMÀRIES.
Revistes (comunicacions, articles i notes). Patents. Llibres. Monografies. Informes tècnics. Tesis Doctorals. Altres.

3. FONTS SECUNDÀRIES DE RESUMS RÀPIDS.
El Chemical Abstracts. Revistes d'index de títols o citacions: Current Contents, Science Citation Index.
 
4. FONTS SECUNDÀRIES DE COMPILACIONS.
Revisions, Compilacions de substàncies i reactius. (Beilstein i Gmelin). Compilacions de dades. (The Handbook of Chemistry and Physics, The Aldrich Library of NMR spectra, Merck Index). Compilació de mètodes. Monografies.

5. BASES DE DADES D'ACCÉS INFORMATITZAT.
Bases en CD-Rom. Sistemes de teledocumentació (on-line). Internet.

6. COM CERCAR I GESTIONAR LA INFORMACIÓ.

Pràctiques: 1) anàlisi de l'estructura i organització d'un article científic, 2)Coneixement del funcionament del Chemical Abstracts en suport paper, 3) Coneixement del funcionament del Current Contents, 4)Localització de Documents, 5)Recerca bibiogràfica amb el Chemistry Citation Index en CD-ROM a través de la xarxa informàtica, 6) Recerca d'informació química a internet.

Les sessions pràctiques es programaran tant a la biblioteca com a l'aula informàtica. Els grups es faran a l'inici de curs. Totes les activitats es faran dins l'horari reservat per a l'assignatura dijous de 9h a 10h i de 10h a 11h.  La comunicació amb els estudiants es fa via email i web del professor. Es programen sessions de tutoria per grups per supervisar la marxa de l'estudi.

 

 

 
Bibliografia  


- Textos Docents 114. Documentació Química. Edicions Universitat de Barcelona.1997. - How to find Chemical Information. R.E. Maizel. John Wiley & Sons. 1998.  Referències citades a la web.

 
Mètodes docents  

Estructura del curs:
Les sessions d'aprenentatge teòrico-pràctiques es realitzen a l'aula, a l'aula magna, a la biblioteca o a l'aula informàtica. L'estudiant ha d'estudiar els continguts temàtics del curs a través de les explicacions a classe i el matèrial d'estudi via web. A nivell pràctic ha de realitzar d'un conjunt de pràctiques basades qüestionaris de tasques a realitzar que orienten el seu aprenentatge mitjançant sessions de tutoria. Al final ha de realitzar una recerca bibliogràfica, elaborant un informe i fent-ne una presentació resum que haurà d'exposar durant 5 minuts. 

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

S'avalua les tutories, el treball de recerca bibliogràfica elaborat i l'exposició oral (70% de la nota). També es  fa un examen tipus test de continguts generals (30% de la nota).

 
Informació addicional  

 Es pot trobar tot el material a la web del professor: http://fces.udg.edu/~dqebr/

 

 
Llengua de les classes