Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103200093 AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ORGÀNICA


Objectius Programa provisional  

Ampliar i completar els coneixements adquirits en el curs de química orgànica. Aprendre el conjunt de transformacions dels compostos de carboni que serveixen per la construcció d'esquelets de molècules orgàniques. Aprofundir en els aspectes mecanístics de les reaccions orgàniques
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1. Formació d'enllaços senzills C-C (I): Enolats i enamines

 

Formació d'enolats. Compostos amb metilens actius. Regioselectivitat en la formació d'enolats. Alquilació de compostos 1,3-dicarbonílics; síntesi acetoacètica i síntesi malònica. O vs C-alquilació. Alquilació d'aldehids, esters, amides i nitrils. Alquilació de cetones no simètriques. Éters d'enol de silici. Formació i alquilació d'enamines. Reacció de Michael. Alquilació de ditians: inversió de la reactivitat.

 

2. Formació d'enllaços senzills C-C (II): Reacció aldòlica i relacionades

 

Condensació aldòlica. Condensacions aldòliques dirigides. Reacció de Claisen-Schmidt. Reacció de Knoevenagel. Reacció de Mannich. Reaccions de Perkin i de Darzens. Anel.lació de Robinson. Condensacions de Claisen i de Dieckmann. Altres reaccions d'acilació.

 

3. Formació d'enllaços senzills C-C (III): Reactius organometàl.lics

 

Compostos de liti i de magnesi: preparació i reactivitat. Compostos de zinc: reacció de Reformatsky. Compostos organocúprics: preparació i reactivitat. Compostos de pal.ladi: reacció de Heck.

 

4. Formació d'enllaços senzills C-C (IV): Compostos de bor

 

Compostos de bor. Hidroboració: regioselectivitat i estereoespecificitat. Reactivitat: reacció de carbonilació. Altres reaccions.

 

       5. Formació de dobles enllaços C-C: reacció de Wittig i relacionades

 

Ilurs de fòsfor. Reacció de Wittig: diastereoselectivitat Z/E. Reacció de Horner-Emmons. Ilurs de sofre: obtenció i reactivitat.

 

6. Formació d'enllaços C-C mitjançant reaccions concertades

 

Teoria dels orbitals frontera. Regles de selecció de Woodward i Hoffman. Reaccions electrocícliques. Reaccions de cicloaddició; reacció de Diels-Alder: diè i dienòfil; estereoselectivitat i regioselectivitat. Reaccions de cicloaddició [2+2]: tèrmiques i fotoquímiques. Transposicions sigmatròpiques [3,3]: transposicions de Cope i de Claisen. b-Eliminacions tèrmiques: piròlisi d'òxids d'amina; piròlisi de sulfòxids i selenòxids; piròlisi d'acetats; piròlisi de xantats.

 

7. Reaccions de reducció

 

Hidrogenació catalítica: catàlisi heterogènia i catàlisi homogènia. Reducció amb hidrurs de bor i d'alumini: reducció de grups carbonílics i d'altres grups funcionals. Aminació reductiva. Reducció amb hidrur de tributil-estany. Reduccions amb metalls en dissolució: reducció de Birch. Formació reductiva d'enllaços C-C: condensació aciloínica; condensació pinacolínica. Altres mètodes de reducció. Reducció de Clemmensen.

 

       8. Reaccions d'oxidació

 

Oxidació d'alcohols: oxidacions amb compostos de crom i de manganès. Altres agents oxidants: oxidació de Swern. Oxidació d'olefines: oxidació amb permanganat, tetraòxid d'osmi, peràcids i peròxids. Epoxidació asimètrica de Sharpless. Trencament oxidatiu d'olefines. Oxidació de glicols. Oxidació de cetones i aldehids. Reacció de Baeyer-Villiger. Oxidació al.lílica.

 
Bibliografia  


1)  F.A. Carey, R.J. Sundberg, Advanced Organic Chemistry, Part B: Reactions and Synthesis, 3ª Ed., Plenum Press, New York, 1990

2)  J. March, Advanced Organic Chemistry, Reactions, Mechanism and Structure, 4ª Ed., John Wiley and Sons, New York, 1992.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L’ avaluació del curs consisteix en un examen final escrit.
 
Informació addicional  

Fulls de problemes i altre material suplementari a l'apartat de documents
 
Llengua de les classes