Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103200085 EXPERIMENTACIÓ QUÍMICA I


Objectius Programa provisional  

L’assignatura de 12 crèdits pràctics té com a objectius l’aprenentatge de la metodologia experimental, l’anàlisi de dades, la comprensió de les lleis fisocoquímiques subjacents, la interpretació de resultats, el disseny d’experiments i la forma correcta de treballar en el laboratori químic quan es realitzen determinacions analítiques i mesures quimicofísiques.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Part de Química Analítica:

Seminari: Seguretat i tractament de residus al laboratori. Tractament estadístic de dades analítiques.

Tècniques de separació:
1. Separació de coure i níquel per bescanvi iònic.
2. Determinació d'etanol en cervesa per cromatografia de gasos. Exercici d'Intercomparació. 3. Determinació de nitrats i nitrits en aigües per cromatografia líquida (HPLC).

Potenciometria:
4. Determinació potenciomètrica del contingut en fluorurs en pasta de dents comercial.

Mètodes atòmics:
5. Determinació de sodi i potassi per fotometria de flama.
6. Determinació de la concentració de níquel per absorció atòmica de flama

Espectrofotometria UV-visible:
7.Determinació de nitrits en productes càrnics curats.
8. Determinació de coure: addició estàndard.

9. La Qualitat en els resultats analítics. Exercici d'intercomparació.

Part de Química Física:

1. Determinació de la solubilitat d'una sal iònica per valoració.

2. Determinació del diàmetre molecular mitjançant la mesura de la viscositat.

3. Conformació de macromolècules per viscosimetria.

4. Cinètica de la reacció persulfat-iodur.

5. Determinació del poder rotatori específic de la sacarosa i de la seva velocitat d'hidròlisi en solució àcida per mitjà del polarímetre.

6. Cinètica d'una reacció mitjançant conductometria.

7. Efecte de la temperatura sobre la velocitat de reacció.

8. Mètode de Job. Determinacio de l'estequiometria d'un complex.

9. Espectres atòmics.

10. Interpretació de l'espectre visible de colorants mitjançant la teoria d'orbitals moleculars de hückel i la partícula en una caixa.

11. Aplicació del programa Maple a la cinètica química.

 
Bibliografia  


Part de Química Física:

General:

Bockris, J.O'M., Reddy, A.K.N., Modern electrochemistry, 2 vols., Londres, Macdonald & Co., 1970. (Existeix trad. al castellà).

Laitinen, H.A., Harris, W.E., Análisis Químico, Ed Reverté, 1982.

Lewis, G.N., Randall, M., Thermodynamics, 2a ed., Nova York, McGraw-Hill, 1961

Matthewa, G.P., Experimental physical chemistry, Oxford, Oxford U.P., 1986.3. Sime, R.J., Physical chemistry: methods, techniques and experiments, Philadelphia, Saunders C.P., 1990.

Més específics per cada pràctica:

J. J. Ruiz Sánchez, J. M. Rodríguez Mellado, E. Muñoz Gutiérrez i J. M. Sevilla Suárez de Urbina. Curso experimental en Química física. Editorial Síntesis. Madrid, 2003. www.sintesis.com.

Glasstone, Química física, pag, 449-451 i 259-260.

Schoemaker, Garland, Experiments in Physical Chemistry, Pag. 289-269.

Wilson, Newcombe, Denaro, Rickett, Prácticas de Química Física, Experiments 5 i 10.

Sime, Rodney J., "Physical Chemistry - Methods, Techniques and Experiments," Saunders Pub., Philadelphia, PA, 1990. p. 609-620.

Napper, D. N.; Conformation of macromolecules: a physical chemistry experiment. J. Chem. Educ. 46(5) (1969) 305.

Sala, O., K. Araki, and L. K. Noda; A Procedure to Obtain the Effective Nuclear Charge from the Atomic Spectrum of Sodium. J. Chem. Educ. 76(9) (1999) 1269-1271.

Shields, G. C., Kash, M. M.; Experiment in Quantization. Atomic Line Spectra. J. Chem. Educ. 69(4) (1992) 329-331.

Shalhoub, G. M.; Visible Spectra of Conjugated Dyes: Integrating Quantum Chemical Concepts with Experimental Data. J. Chem. Educ. 74(11) (1997) 1317-1319.

Bahnick, D. A.; Use of Hückel Molecular Orbital Theory in Iterpreting the Visible Spectra of Polymethine Dyes. J. Chem. Educ. 71(2) (1994) 171-173.

Part de Química Analítica:

Miller, J.C. i Miller J.N., Estadística y Quimiometria para Química Analítica, 4a. Edició, Pearson education, 2002.

Villavechia, V., Química analítica aplicada, 2 vols., Barcelona, Ed. Gustavo Gili.

Vogel, A.I., Textbook of quantitative chemical analysis,Pearson education, 2000.

Willard, H.H. et al., Métodos Instrumentales de Análisis, Grupo Editorial Iberoamericano, 1991.

Jennings W., Analytical Gas Chromatography, Academic Pres Inc., 1987.

Valcárcel, M., Ríos, A., La Calidad en los Laboratorios Analíticos, Barcelona, Ed. Reverté, 1992.

Guiteras J., Rubio R., Fonrodona G., "Curso experimental en química analítica", Editorial Síntesis, 2003.

Hernandez Hernandez L., González Pérez C., "Introducción al análisi instrumental", Ed. Ariel, 2002.

Revistes: Journal of Chemical Education

 
Mètodes docents  

L'assistència al laboratori és obligatòria. Els alumnes hauran de treballar-hi per dur a terme les pràctiques i la recollida de dades. El professorat en farà un seguiment i tutorització in situ.

Generalment fora de l'horari de laboratori es realiza l'estudi posterior, la recerca bibliogràfica i s'elaboren els càlculs i informes si escau.

L'alumnat ha de venir amb la pràctica del dia estudiada.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Part de Química Analítica:

L'avaluació contemplarà la qualificació del treball personal realitzat al laboratori durant la pràctica i la presentació dels informes corresponents, així com una prova escrita i un examen pràctic. Caldrà dominar els càlculs bàsics en un laboratori químic: preparació de patrons, obtenció de calibrats, càlcul de dil·lucions, etc; així com el càlcul d'errors i la presentació adecuada de resultats amb els seus intervals de confiança.

Part de Química Física:

L'avaluació contemplarà tant la valoració de la llibreta o dels informes que es demanin com una prova escrita. Es posarà especial atenció en comprovar que l'alumnat assoleix un grau mínim de comprensió de les lleis fisicoquímiques que governen els experiments estudiats.

General:

L'objectiu principal de l'avaluació és poder confrontar els objectius planificats en la programació de l'assignatura amb els coneixements assolits per l'estudiant. En el domini cognoscitiu i de l'aprenentatge es valoren: el coneixement de teories, aplicacions, mètodes i instruments, el grau de comprensió, la capacitat d'aplicació i de relació justificada pels objectius concrets del programa, el fet d'assolir un cert estil de raonament i pensament creatiu, el domini de tècniques experimentals i de manipulació de dades empíriques, l'anàlisi de propietats i la capacitat de treballar amb problemes reals.

 
Informació addicional  

Per assistir al laboratori és obligatori dur ulleres i bata. També cal aplicar les mesures de seguretat que s'indiquin.

Els llibrets de pràctiques es podran adquirir al Servei de Fotocòpies de la Facultat de Ciències al començament del segon semestre.

Els alumnes interessats en temes de Seguretat i Tractament de Residus poden consultat la pagina web de l'area de Química Analítica: fces.udg.edu/~analitic/protecc

També es pot consultar l'adreça del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Pel que respecta a Química Física, també es pot consultar l'adreça http://stark.udg.edu/~emili/docent/

 
Llengua de les classes