Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103100100 INTRODUCCIÓ A L'EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA


Objectius Programa provisional  

L’objectiu d’aquesta assignatura és l’aplicació dels coneixements adquirits en diverses pràctiques al laboratori. Al mateix temps, familiaritzar-se en la nomenclatura i metodologia de treball.

 
Prerrequisits  

No es necessari, però si aconsellable haver realitzat l’assignatura d’Enginyeria Química.
 
Contingut (Programa)  

1.- Bescanviador de calor. Determinació del coeficient de global de transmissió de calor.Determinació experimental dels coeficients individuals de transmissió de calor.
2.- Balanç macroscòpic de matèria en règim no estacionari
Aplicació del balanç macroscòpic de matèria en estat no estacionari comparant els resultats obtinguts amb els valors predits segons el balanç.
3.- Destil.lació simple
Verificar experimentalment les equacions que regeixen el sistema i la validesa de les suposicions realitzades.
4.- Balanç d'energia calorífica en règim no estacionari
Aplicació del balanç d'energia calorífica a un procés d'escalfament i refredament. Predicció del temps necessari per arribar pràcticament a l'estat estacionari i comparació dels resultats obtinguts experimentalment amb els teòrics.

 
Bibliografia  


- Introducción a la Ingeniería Química. G. Calleja, F. García, A. de Lucas, Daniel Prats, J.M. Rodríguez. Ed. Síntesis, 1999. Codi biblioteca UdG: 66.01 INT
- Introducció a l'Enginyeria Química. A. Aucejo, M.D. Benaiges, A. Berna, M. Sanchotello, C. Sola. Ed. Pòrtic, Biblioteca Universitaria (E. Catalana), Barcelona, 1999. Codi biblioteca UdG: 66.0 INT.
- PERRY, 1984. Chemical engineering Handbook. McGraw-Hill.
 
Mètodes docents  

A l'inici del curs s'estableixen grups de treball de 2-3 persones que realitzaran conjuntament les diverses pràctiques que permetran fer una avaluació de l'assignatura.
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

La nota d'aquesta assignatura vindrà donada per l'informe final de les pràctiques realitzades i la realització d'un examen oral en parelles.
 
Informació addicional  

Introducció a l’experimentació em enginyeria química: lequia1.udg.edu/docencia/ieeq
 
Llengua de les classes