Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103100099 MÈTODES QUÍMICS INFORMATITZATS


Objectius Programa provisional  

Conèixer les eines informàtiques necessàries per al futur químic.

Donar una formació incial en els sistemes d'informació electrònica especialment orientats als estudiants de química.

Proporcionar eines interessants per fer servir de forma intel.ligent els recursos gratuïts que hi ha a Internet per comunicar-se.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1. Introducció a la informàtica. Definició d'informàtica. Tractament automàtic de la informació. Evolució històrica. Hardware i software.

2. Estructura d'un ordinador i de la informació. CPU. Memòria interna. Rellotge. Bus. Organització de la CPU: ordinadors paral.lels. Elements perifèrics. Estructura de la informació: estructura física i estructura lògica. Representació de la informació. Sistemes de numeració. Bits, bytes i paraules. Codi ASCII. Representació numèrica: números sencers i de coma flotant.

3. Sistemes operatius i ofimàtica estàndard. Nocions bàsiques sobre el funcionament dels sistemes operatius. Microsoft Windows. Processadors de textos. Fulls de càlcul i bases de dades. Programes de generació de gràfics i de tractament d’imatges.

4. Xarxes d'ordinadors i sistemes d’informació electrònica. Tipus de xarxes. Elements de comunicació: correu electrònic, ftp i telnet. Sistemes d’informació i autopistes de la informació: la World Wide Web i la Internet. Navegadors. Creació de pàgines HTML. Obtenció d’informació sobre temes químics i de documentació de recerca a la Internet. Punts d’entrada d’interès a la Internet.

5. Eines d’autoaprenentatge i d’ensenyament a distància de la química. Recerca i crítica de programes i eines existents a la Internet per ajudar en la comprensió dels continguts impartits en les diferents assignatures de química. Programes comercials per a l’ensenyament de la química. Programes de simulació d’experiments químics.

6. Fulls de càlcul i bases de dades. Introducció a Microsoft Excel. Introducció a Microsoft Access. Descripció de les funcionalitats elementals d’ambdues aplicacions. Bases de dades relacionals. Disseny d’aplicacions senzilles a casos pràctics.

7. Pràctiques sobre ordinadors. Introducció a Microsoft Windows i Microsoft Word. Elements d'estadística i gràfiques. Programes de química sobre Windows.

8. Creació d'espais propis a la Web. Es donaran els fonaments de llenguatge HTML, sempre amb eines públiques i gratuïtes. S'analitzarà les opcions existents per hostatjar webs i per muntar i mantenir fòrums, blogs i llistes de correu electrònic. Es donaran a conèixer també els costos econòmics de disposar de noms de domini propis, espais web ampliats i d'altres serveis sobre Internet.

Regularment, segons preveu el pla d'estudis, es dedicaran uns crèdits a l'aprenentatge pràctic a l'aula d'informàtica de la Facultat. Part d'aquestes pràctiques es dedicaran a la resolució de problemes i exercicis i es proposaran a l'estudiant exercicis complementaris perquè els pugui resoldre com a autoavaluació.

 
Bibliografia  


A. Prieto, A. Lloris, J.C. Torres, Introducción a la informática, Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1989.

J.F. García de Sola, R.M. Tomás, Informática básica, Ed. Alhambra Longman, Madrid, 1993.

Microsoft MS-DOS, Ed. Anaya, Madrid, 1993.

L. Joyanes, Programación en QuickBasic, 2a ed., Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1995.

F.J. Ceballos, Enciclopedia de Visual Basic, Ed ra-ma, Madrid, 1994.

Microsoft Word para Windows, Ed. Anaya, Madrid, 1993.

C. van Buren, Excel 5.0 para Windows, Ed. Anaya, Madrid, 1994.

Microsoft Windows. Manual del usuario, Ed. Microsoft Corporation, 1992.

Per a una bibliografia, programa i informació actualitzades, consultar la pàgina WWW: http://quimica.udg.edu/mqi.html

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'avaluació es realitza mitjançant una treball que l'estudiant presentarà un cop realitzades les pràctiques. L'objectiu principal és poder confrontar els objectius planificats en la programació de l'assignatura amb els coneixements assolits per l'estudiant. Es valoraran el domini de tècniques de manipulació de dades, la capacitat d'anàlisi i la capacitat de treball. D'altra banda, el professor pot proposar la realització d'una prova escrita que consta de qüestions aplicades (problemes) i qüestions teòriques, a fi de completar la qualificació de l'estudiant.
 
Informació addicional  

stark.udg.edu/~quel/mqi.html

Pràctiques: iqc.udg.edu/~xavier/MQI/mqi.html

 
Llengua de les classes