Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103100098 PROCESSOS GEOLÒGICS


Objectius Programa provisional  

Coneixement bàsic dels processos geològics que actuen a l’escorça de la Terra i dels seus resultats. Es vol que l’estudiant conegui l’origen dels diferents tipus de roques i de les formes que apareixen desenvolupades a la superfície de la Terra. També es vol que l’estudiant conegui l’origen dels recursos geològics de major transcendència econòmica.
 
Prerrequisits  

Cap en especial, tansols tenir unes mínimes nocions sobre Ciències de la Terra
 
Contingut (Programa)  

TEORIA

Tema 1. Introducció. Concepte de Geologia. Metodologia de treball en Geologia. Concepció d’espai i temps en Geologia. Principis fonamentals de la Geologia. L’escala cronoestratigràfica. Divisió dels coneixements geològics. Aplicacions de la Geologia.

Bloc 1 El dinamisme del Planeta Terra

Tema 2. Els canvis en la l'interior i la superfície terrestre. Estructura del planeta Terra. Fonts d'energia dels processos geològics. L'energia interna de la Terra: processos endògens. L'energia externa de la Terra: processos exògens. Dinamisme de la litosfera: aspectes bàsics de la Tectònica de Plaques.

Tema 3. La ciclicitat dels processos geològics. Els cicles geològics: cicle petrogenètic, cicle hidrològic i hidrogeològic. Cicle geològic global.

Bloc 2 Els components de l'escorça terrestre

Tema 4. Minerals. Conceptes de mineral i roca. Introducció a la Mineralogia: composició i estructura dels minerals. Propietats de la matèria mineral. Classificació dels minerals. Els elements i minerals més comuns a l'escorça. Els Silicats.

Tema 5. Processos petrogenètics ignis. Origen dels magmes. Composició dels magmes. Solidificació del magma: Cristal·lització. Classificació de les roques ígnies: criteris texturals i composicionals.Principals tipus de roques ígnies. Emplaçament del magma: activitat ígnia intrusiva i activitat volcànica.

Tema 6. Processos petrogenètics sedimentaris. Sediments i roques sedimentàries. Propietats texturals i composició dels sediments. Processos sedimentaris: origen del sediment, transport, sedimentació i diagènesi. Classificació de les roques sedimentàries. Ambients sedimentaris. Estructura i geometria de les formacions rocoses sedimentàries.

Tema 7. Processos petrogenètics metamòrfics. Factors que controlen els processos metamòrfics i els seus mecanismes d'actuació. Canvis provocats pel metamorfisme. Principals tipus de metamorfisme i els seus productes. Les roques metamòrfiques i les seves textures.

Tema 8. La deformació de les roques. Esforç i deformació. Comportament de les roques enfront dels esforços. Estructures de deformació fràgil i de deformació dúctil: tipologia i geometria.

Bloc 3 Interaccions amb la superfície sòlida

Tema 9. Processos atmosfèrics. L'Atmosfera com a embolcall gasós de la Terra. Capes de l'Atmosfera. Dinàmica atmosfèrica. Control i predicció meteorològica. Climatologia i zonació climàtica.

Tema 10. Processos d'alteració de les roques a la superfície terrestre. Meteorització: Conceptes d'erosió i meteorització. La meteorització física: agents, processos i efectes. La meteorització química: agents, reaccions i efectes. Relació entre el clima i la meteorització.

Tema 11. Processos edàfics. Els sòls: Definició de sòl. Components d'un sòl. Propietats edàfiques. Gènesi i evolució d'un sòl. Perfils i horitzons genètics. Factors formadors-influències. Sistemàtica de sòls.

Tema 12. Processos fluvio-torrencials. Les aigües superficials dins del cicle hidrogeològic. Aigües d'escolament superficial no canalitzades. Aigües canalitzades: corrents d'aigua. Dinàmica fluvial: paràmetres de la hidràulica fluvial, característiques del corrent. Tipus de cursos fluvials. Mecanismes d'erosió, transport i sedimentació. Processos i formes d'erosió i sedimentació fluvial.

Tema 13. Processos glacials i periglacials. Les glaceres: formació i tipus. Estadis de compacitat del glaç. Balanç de masses: avanç i retrocés glacial. El flux glacial. Formes d'erosió i sedimentació glacial. Les glaciacions terrestres. Processos i formes periglacials.

Tema 14. Altres processos: Eòlics, Gravitatoris, Kàrstics, Lacustres. Mecanismes d'acció. Formes d'erosió i de sedimentació de cadascun d'ells.

Tema 15. Processos geològics litorals. acció geològica del mar: Els moviments de l'aigua: onades, marees i corrents. Processos i formes litorals d'erosió i sedimentació. Interacció amb l'acció fluvial. Variacions del nivell del mar. Evolució de les línies de costa.

Bloc 4 Recursos geològics

Tema 16. Introducció: Concepte de recurs geològic. Abundància i disponibilitat dels recursos geològics. Tipus de recursos geològics: renovables i no renovables. Els recursos i el medi ambient.

Tema 17. Jaciments minerals i roques industrials. Processos de formació dels jaciments metàl.lics i les mineralitzacions. Jaciments metàl.lics. Jaciments no metàl.lics. Roques industrials.

Tema 18. Recursos geoenergètics. Combustibles fòssils: carbó, petroli i gas natural. Minerals radiactius i energia nuclear. Geotèrmia. Fonts alternatives d'energia.

Tema 19. Les aigües. El cicle hidrogeològic: noció de balanç hídric. Les aigües superficials. Les aigües subterrànies. Les reserves i els recursos hidràulics. Problemes derivats de l'explotació de les aigües subterrànies: intrusions d'aigües marines i processos de contaminació.

 

PRÀCTIQUES

Pràctica 1: Interpretació de mapes topogràfics.

Pràctica 2: Interpretació de mapes i talls geològics

Pràctica 3: Reconeixement de minerals i roques.

Pràctica 4: Geologia aplicada: entorn geològic del Campus.

SORTIDA DE CAMP

Excursió d'un dia a la Costa Brava central - Empordà (data i lloc a concretar, possiblement a Pals-L'Estartit un dissabte del mes de novembre o desembre). El desplaçament es farà en autobús finançat per la facultat.

Objectius: Observació in situ de materials rocallosos i deducció de diferents processos geològics endògens i exògens. Exemples de recursos i riscos geològics.

 
Bibliografia  


 Bloc 1: El dinamisme del planeta Terra

ANCOECHEA, E., ANGUITA, F. y MORENO, F. (1980): Geología. Procesos externos, Edelvives, Zaragoza.

ANGUITA, F. y MORENO, F. (1978): Geología. Procesos internos, Edelvives, Zaragoza.

EICHER, D.L. (1973): El tiempo geológico, Omega, S.A., Barcelona.

ERNST, W.G. (2000): Earth systems. Processes and issues. Cambridge University Press.

HAMBLIN, W.K.; CHRISTIANSEN, E.H. (2001): Earth's dynamic systems. Prentice Hall.

MARTIN, C. y GONZALEZ, A. (coord.) (1976): Deriva continental y tectónica de placas, 2ª edición, Selecciones de Scientific American, H. Blume Ed., Madrid.

PRESS, F. y SIEVER, R. (1982) : Earth. Freeman and Co., San Francisco

ROSELL, J. (1991): La fossilització de la variable temps, Serv. Publ. UAB.

SKINNER, B.J., PORTER, S.C., BOTKIN, D.B. (1999) The Blue planet: an introduction to Earth system science. 2nd ed. John Wiley & Sons, New York.

TARBUCK, E.J.; LUTGENS, F.K. (2000): Ciencias de la tierra: una introducción a la geología física. Prentice Hall-Pearson Educación.

WICANDER, R.; MONROE, J. (2000): Fundamentos de geología. International Thomson.

Bloc 2: Els components de l'escorça terrestre

ARAÑA, V. y ORTIZ, R. (1984): Volcanología, C.S.I.C. / Rueda, Madrid.

AUBOIN, J., BROUSSE, R. y LEHAMN, J. P. (1981): Tratado de Geología. Petrología, vol. 1, Ed. Omega, Barcelona.

AUBOUIN, J., BROUSSE, R. y LEHAMN, J. P. (1981): Tratado de Geología. Paleontología, Estratigrafía, vol. 2, Ed. Omega, Barcelona.

CASTRO, A. (1989): Petrografía básica, Paraninfo, S.A., Madrid.

DRURY. S. (2001): Stepping stones. The making of our home world. Oxford University Press.

INGLÈS, M.; MARTÍ, J. y PALAU, J. (1986): Les Roques, Introducció a la Petrologia, Col.lecció Ventall 7, Ed. Ketres, Barcelona.

MINGARRO, F. y ORDOÑEZ, S. (1982): Petrología exógena, 1, Rueda, Madrid.

VAN ROSE, S. (1999) Volcanoes. The Natural History Museum Ed.

VERNON (2000): Beneath our feet. The rocks on planet Earth. Cambridge University Press.

Bloc 3: Interaccions amb la superfície sòlida

AGUEDA, J., ANGUITA, F., ARAÑA, V., LOPEZ, J. y SANCHEZ DE LA TORRE, L. (1984): Geología, Rueda, Madrid.

ANCOECHEA SOTO, E., ANGUITA VIRELLA, F. y MORENO SERRANO, F. (1980): Geología. Procesos externos, Edelvives, Zaragoza.

ANDRÉS, GRACIA (2000): Geomorfología litoral. Procesos activos.

BENNET, M.R., GLASSER, N.F. (1996) : Glacial geology: ice sheets and landforms. Wiley and Sons, Chichester.

CHORLEY, R.J.; SCHUMM, S.A. y SUGDEN, D.E. (1984): Geomorphology. Methuen, Londres.

DUFF, D (1993) : Holmes' principles of physical geology. 4th ed. Chapman & Hall, London.

JANSON-SMITH, D., CRESSEY, G. (1996) : Earth's restless surface. The Natural History Museum, London.

KNIGHT (1999): Glaciers. Nelson Thornes Ed.

MORA CASTRO, S., VALVERDE GUILLÉN, R. (1990): La geología y sus procesos. Cartago Ed. Tecnológica.

RICE, R.J. (1983): Fundamentos de Geomorfología, Paraninfo, S.A., Madrid.

SELBY, M. J. (1985): Earth's changing surface. An introduction to Geomorphology, Clarendon Press, Oxford, 607.

STRAHLER, A.N. (1987): Geografía física, Omega, Barcelona.

STRAHLER, A.N. y STRAHLER, A.H. (1989): Geografía física, Omega, Barcelona.

Bloc 4: Recursos geològics

BROWN G.C. Y SKIPSEY E. (1986): Energy resources -Geology, supply and demand. Open University Press.

BUSTILLO M, Y LÓPEZ P.C. (1996): Recursos minerales. Entorno gràfico, S.L.

CAMP, W.G.; DAUGHERTY, T.B. (2000): Manejo de nuestros recursos naturales. Paraninfo.

EVANS M. ANTHONY (1995): Ore Geology and Industrial Minerals. Blackwell Science.

LUNAR, R. y OYARZUN, R. (1991): Yamimientos minerales, Centro de Estudios Ramón Areces.

SERRAT, D. y PORTA, J. (coords.) (1986): "Recursos geològics i sòl". "Història Natural dels Països Catalans", vol. 3, Fundació Enciclopèdia Catalana S.A., Barcelona.

Práctiques:

Identificació de minerals i roques

CHAUMETON, H. (1987): Guía de los minerales, Omega, Barcelona.

MATA, J.M. y SANZ, J. (1988): "Guia d'identificació de minerals (Països catalans i d'altres)", Ed. Parcir, Manresa.

MOTTANA, A., CRESPI, R. y LIBORIO, G. (1980): Guía de minerales y rocas, Grijalbo, Barcelona.

SCHUMANN (1994): Rocas y minerales. Ed. Omega.

VILAPLANA, M.; DOMINGUEZ, A. y BUSQUETS, P. (1985): "Guia pràctica de les roques sedimentàries", Eumo Editorial, Vic.

Mapes geològics

BARNES, J.W. (1991) : Basic geological mapping. 2nd ed. Wiley and Sons, Chichester.

BOLTON, T., PROUDLOVE, P. (1989) : Geological maps: their solution and interpretation. Cambridge University Press.

ILUNDAIN, M (1998): Fotogeología. Selección de fotogramas aéreos. Gobierno de Navarra.

HAMBLIN, W.K.; HOWARD, J.D. (2002): Exercises in physical geology. Prentice Hall.

MALTMAN, A. (1990) : Geological maps: an introduction. Wiley and Sons, Chichester.

RAMON-LLUCH, R., MARTÍNEZ-TORRES, L.M. (1993) : Introducción a la cartografía geológica. Servicio Editorial Univ. País Vasco, Bilbao.

 
Mètodes docents  

Teoria: classe magistral

Pràctica: dossier individual d'exercicis que es faran a les classes pràctiques

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Nota final de l'assignatura: examen mes de gener/febrer

(a) Examen de teoria: 65%

(b) Examen pràctic: 35%

No caldrà presentar cap treball ni exercici pràctic addicional.

A la part pràctica de l'examen entraran tant exercicis relacionats amb les pràctiques fetes a classe, com algun aspecte treballat en la sortida de camp.

 
Informació addicional  

 Novetats i avisos, enllaços web complementaris, transpàrencies de classe, material addicional de teoria i de pràctiques: disponible a "La Meva UdG" durant el curs

Les pràctiques es faran intensives en dos grups les darreres setmanes de classe. Consistiran en un total de 12h repartides de dilluns a dijous, en horari de matí. Les 8 h restants es faran amb una sortida de camp d'un dia sencer on es veuran exemples reals i es posaran en pràctica els conceptes treballats a les classes.

 
Llengua de les classes