Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103100095 TÈCNIQUES BÀSIQUES DEL LABORATORI QUÍMIC


Objectius Programa provisional  

Aprenentatge del protocol de treball al laboratori químic, incloent la correcta realització d'informes de laboratori, la utilització apropiada de la instrumentació, material i tècniques, i la comprensió paral·lela dels conceptes de la química desenvolupada.
 
Prerrequisits  

No n'hi ha
 
Contingut (Programa)  

INTRODUCCIÓ Seguretat i residus El laboratori Informe del treball experimental Tractament d’errors PRÀCTICA 1: PESADA, VOLUMS, DISSOLUCIONS, DENSITATS Introducció. Manipulació de sòlids i líquids. Preparació de dissolucions. Determinació de densitats. PRÀCTICA 2: EQUILIBRIS ÀCID-BASE. Reaccions àcid base: mesura del pH Forces d’àcids i bases Hidròlisi de les sals Efecte de l’ió comú Efecte de la dilució Capacitat amortidora PRÀCTICA 3: EQUILIBRIS DE SOLUBILITAT Determinació de productes de solubilitat Equilibris de solubilitat i pH Equilibris de solubilitat i agents acomplexants PRÀCTICA 4: EXTRACCIÓ Separació de dos compostos per extracció amb dissolvents orgànics Separació dels components d’una mescla complexa PRÀCTICA 5: REACCIONS D’OXIDACIÓ I REDUCCIÓ Poder oxidant relatiu dels halògens Acció oxidant d’altres reactius Força relativa dels agents reductors PRÀCTICA 6: OBSERVACIÓ I DESCRIPCIÓ DE REACCIONS QUÍMIQUES Observació i identificació de diferents tipus de reaccions PRÀCTICA 7: ELECTROQUÍMICA Sistema Fe(II)/Fe(III) Valoració potenciomètrica d’una mostra de Fe(II) PRÀCTICA 8: ANÀLISI GRAVIMÈTRIC Determinació gravimètrica de la concentració de Ba2+. PRÀCTICA 9: CRISTAL•LITZACIÓ Purificació d’una mostra per recristal•lització PRÀCTICA 10: DESTIL•LACIÓ Purificació d’un líquid per destil•lació PRÀCTICA 11: PROPIETATS FÍSIQUES I IDENTIFICACIÓ DE COMPOSTOS Identificació de diferents mostres problema segons les seves propietats físiques. PRÀCTICA 12: ANÀLISI VOLUMÈTRIC Determinació de la concentració en àcid acètic d’un vinagre comercial.
 
Bibliografia  


Handbook of Chemistry and Physics La bibliografia relacionada amb cada pràctica s'especifica al guió de pràctiques, al final de l'explicació corresponent.
 
Mètodes docents  

Desenvolupament individual per part de l'alumne d'una sèrie de pràctiques de laboratori, amb una breu introducció a l'inici de la sessió per part del professor i un seguiment, per part d'aquest, de la correcta execució per part de l'estudiant. Abans de finalitzar la sessió, l'alumne omplirà l'informe pertinent i respondrà les preguntes plantejades sobre cada pràctica.
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Es tindran en compte les aptituds i actituds demostrades per l'alumne al laboratori, i l'assimilació global dels termes especificats a l'apartat d'objectius. Prova final del rendiment acadèmic: estarà basada en un examen experimental i un de teòric, a desenvolupar al laboratori. Es tindran en compte així mateix les qualificacions obtingudes a les qüestions plantejades a cada sessió.
 
Informació addicional  

Coordinadors de les pràctiques (curs 2004/2005): - Dra. Montse Heras (despatx 218, e-mail: montserrat.heras@udg.es) - Dra. Marilós Balaguer (despatx 140, e-mail: dolors.balaguer@udg.es) - Dra. Montse Rodríguez (despatx 212, e-mail: montse.rodriguez@udg.es)
 
Llengua de les classes