Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103100081 INTRODUCCIÓ A L'EXPERIMENTACIÓ QUÍMICA I LES TECNOLOGIES INS


Objectius Programa provisional  

L’objectiu principal és que l’alumne apliqui en el laboratori els coneixements bàsics d’equilibri químic i tècniques instrumentals a l’anàlisi qualitativa i quantitativa, i la demostració pràctica dels conceptes teòrics de termodinàmica i electroquímica.

L’alumne ha de desenvolupar una sèrie d’habilitats per a realitzar correctament les tasques de laboratori. L’elecció del mètode d’anàlisi més adequat per a cada determinació, que s’adaptarà al tipus de mostra a analitzar és una de les habilitats més importants a desenvolupar juntament amb la destresa en la representació gràfica dels resultats, el tractament matemàtic dels mateixos, la comprensió dels conceptes químico-físics i l’ús de les unitats de mesura.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

QUÍMICA ANALÍTICA

Preparació i estandardització de dissolucions valorades

Preparació de dissolucions auxiliars i indicadors

Anàlisi Qualitativa de Cations
Resolució d’un problema conjunt de cations utilitzant la marxa sistemàtica del carbonat.

Gravimetria
Determinació gravimètrica de níquel en una moneda utilitzant dimetilglioxima com reactiu precipitant.

Volumetries àcid-base
Determinació de l’acidesa d’un vinagre
Determinació de l’alcalinitat d’un aigua potable
Determinació de l’acidesa de la llet
Determinació del contingut d’àcid acetilsalicílic en comprimits analgèsics comercials

Volumetries de formació de complexos
Determinació volumètrica de zinc
Determinació de la duresa de l’aigua

Volumetries redox
Determinació de peròxid d’hidrògen en un lleixiu
Determinació de coure en una moneda
Determinació del contingut en clor actiu d’un lleixiu

Volumetries de precipitació
Determinació volumètrica d’halurs: iodurs en una mostra sòlida i clorurs en aigües

Tècniques instrumentals
Determinació colorimètrica de fosfat en aigua i en una beguda de cola
Determinacio d’àcid fosfòric en una beguda de cola carbonatada mitjançant valoració potenciomètrica
Determinació de sulfat mitjançant valoració conductomètrica.

Sessió d’avaluació dels resultats obtinguts en les pràctiques

QUÍMICA FÍSICA

Corrosió i rovellament de metalls
Determinació del coeficient adiàbàtic d'un gas pel mètode de Clément i Désormes
Equació d’estat dels gasos ideals
Calor de neutralització
Diagrames de fase ternaris
Idealitat de solucions mitjançant corbes de solubilitat
Llei límit de Debye, Hückel i Onsager
Determinació d'alanina mitjançant valoració conductomètrica amb KOH
Determinació potenciomètrica de constants d'estabilitat. El sistema coure alanina
Determinació espectrofotomètrica del pk d'un indicador
Anàlisi espectrofotomètrica d'una reacció química per determinar la seva constant d'equilibri
Adsorció per carbó actiu d'un solut en una dissolució aquosa
Errors i tractament d'errors

 
Bibliografia  


F. BURRIEL, F. LUCENA, S. ARRIBAS, J. HERNANDEZ. Química Analítica Cualitativa. 18 ed. Paraninfo, 2002.

G.D. CHRISTIAN. Química Analítica, 2 ed. Limusa, 1989.

F. BERMEJO, P. BERMEJO, A. BERMEJO. Química Analítica General, Cuantitativa e Instrumental. Paraninfo, 1991.

D.A. SKOOG, D.M. WEST, F.J. HOLLER. Fundamentos de Química Analítica, 4 ed. Reverté, 1997.

G.H. JEFFREY, J. BASSETTT, J. MENDHAM, R.C. DENNEY. Vogel’s Textbook of Quantitative Chemical Analysis, 5 ed. Benjamin/Cummings, 1989.

J.L. BELTRAN, G. FONTRODONA, J. GUITERAS, R. RUBIO. Introducció a l’Experimentació en Química Analítica. Universitat de Barcelona, 1994.

J.M. WHITE. Physical Chemistry Laboratory Experiments. Prentice Hall, New Jersey, 1975.

B.P. LEVITT. Química Física Práctica. Reverté, Barcelona, 1979.

G.P. MATHEWS. Experimental Physical Chemistry. Clarendon Press, Oxford, 1985.

K.P. MISCHENKO, A.A. RAVDEL, A.M. PONDMARIOVA. Prácticas de Química Física. Mir, Moscou, 1985.

P.B. AYSCOUGH. Library of Physical Chemistry Software. Oxford University Press, 1988.

D.F. SHOEMAKER, C.W. GARLAND, J. I. STEINFELD, J.W. NIBLER. Experiments in Physical Chemistry, 5a. Ed. MacGeaw -Hill, New York, 1989.

R.J. SIME. Physical Chemistry. Methods, Techniques & Experiments. Saunders College Publishing, Philadelphia, 1990.

S. ARRIBAS. Análisis Cualitativo Inorgánico sin el empleo del H2S. Paraninfo, Madrid, 1990.

D.A. SKOOG, D.N. WEST. Química Analítica. McGraw-Hill, Madrid, 1989.

A.I. VOGEL. A Textbook of Quantitative Inorganic Analysis. Longman, Londres, 1972.

F. BERMEJO. Química Analítica, General, Cuantitativa e Instrumental. Ed. Paraninfo, Madrid 1991.

F. PINO, M. VALCARCEL. Equilibrios iónicos en disolución. Análisis volumétrico. Urmo, Sevilla, 1978.

I.M. KOLTOFF, E.B. SANDELL.Análisis Químico Cuantitativo. Nigar, Buenos Aires, 1972.

P.W. ATKINS. Physical Chemistry, 4a Ed. Oxford university Press. Addison, 1990.

I.N. LEVINE. Fisicoquímica. McGraw-Hill, Mèxic, 1988.

G.M. NARROW. Physical Chemistry, 3a. Ed. W.H. Freeman, New York, 1986.

M. DIAZ PEÑA, A. ROIG MUNTANER. Química Física (2 vols.), 2a. Ed., Alhambra, Madrid, 1988.

R.S. BERRY, S.A. RICE, J. ROSS. Physical Chemistry. Wiley, New York, 1980.

K.G. DENBIGH. The principles of Chemical Equilibrium, 4a. Ed. Cambridge University press, New York, 1985.

I.M. KLOTZ, R.M. ROSENBERG. Chemical Thermodynamics, 4a Ed. W.A. Benjamin, Menlo Park, 1977.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

En el domini cognoscitiu i de l'aprenentatge es valoren: el coneixement de les teories, aplicacions, mètodes i instruments, el grau de comprensió dels conceptes, la capacitat d'aplicació i de relació justificada pels objectius concrets del programa, el fet d'assolir un cert estil de raonament i pensament creatiu i de predicció, el domini de tècniques experimentals i de manipulació de dades empíriques, l'anàlisi de propietats i la capacitat de treballar amb problemes reals.

En l'avaluació de la part de química analítica a cada estudiant se li assignarà un conjunt de pràctiques (un mínim de 10 de les que figuren al programa). La realització de les pràctiques és individual i l’avaluació es realitzarà a partir d’un seguiment continuat del treball de l’alumne. Es consideraran els paràmetres següents: assistència (obligatòria), coneixements adquirits, habilitat en el laboratori, qualitat dels resultats i de la llibreta de laboratori i interès demostrat.

La part de Química Física s'avaluarà a partir del treball realitzat al laboratori i d'un examen escrit sobre els principals conceptes que es tracten en les pràctiques. Eventualment es poden requerir la presentació de treballs o d'informes. L’assistència a les pràctiques és obligatòria.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes