Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103100078 QUÍMICA ANALÍTICA


Objectius Programa provisional  

L’objectiu prioritari de l’assignatura és introduir l’alumne a l’anàlisi. Per aquest propòsit es desenvoluparà sistemàticament els següents tòpics de la Química Analítica.

i-                    Principis bàsics de la Química Analítica

ii-                  Aplicacions qualitatives i quantitatives dels equilibris iònics (volumetries i gravimetries)

iii-                 Promoure la resolució raonada de problemes numèrics i analítics sobre les matèries abans esmentades.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Bloc I: Introducció a la Química Analítica

 

 1. Principis de la Química Analítica.

La Química Analítica d’avui. Informació i referències Químico-Analítiques. Característiques essencials de la Química Analítica.

 

 1. Propietats analítiques.

Introducció. Jerarquització metrològica: incertesa i veracitat. Errors. Propietats analítiques supremes: exactitud i representitivitat. Propietats bàsiques: precisió, sensibilitat i selectivitat. Propietats analítiques complementàries.

 

 1. Traçabilitat. Materials de referència.

Introducció. Concepte de traçabilitat. Tipus d’estàndards y la seva traçabilitat. Estàndards: tipus, propietats generals, preparació i conservació, maneig i evaluació del procés analític. Traçabilitat d’un resultat analític, d’una mostra, d’un instrument, d’un patró i d’un mètode.

 

 1. Procés analític.

Definició. Etapes generals d’un procés químic de mesura. Operacions prèvies: característiques, subetapes, presa i tractament de la mostra. Mesura i transducció de la senyal analítica. Adquisició i tratament de dades. Validació de processos químics de mesura.

 

 1. Aspectes Qualitatius de la Química Analítica.

Introducció. La resposta binaria: tipus, connotacions quantitatives, característiques analítiques i errors: falsos positius i negatius. Tipus d’identificació qualitativa. Anàlisi qualitatiu clàssic: generalitats, tipus de reactius i processos sistemàtics: marxes sense i amb separació en grups. Anàlisi qualitatiu instrumental: generalitats i sistemes instrumentals.

 

 1. Aspectes Quantitatius de la Química Analítica.

Generalitats. Mètodes de quantificació. Tècniques clàssiques de quantificació: volumetries i gravimetries. Tècniques instrumentals de quantificació.

 

 

Bloc II: Tècniques clàssiques de quantificació

 

 1. Valoracions àcid-base (I).

Introducció. Indicadors: canvi de color i propietats àcid-base, zona de viratge i factor que l’afecten. Tipus d’indicadors àcid-base. Corbes de valoració (sistemes monopròtics i polipròtics)

 

 1. Valoracions àcid-base (II)

Preparació de dissolucions valorants. Dissolucions estàndards de HCl i NaOH. Aplicacions: determinació d’acidesa d’un vinagre, determinació de carbonats i determinació de nitrogen total.

 

 1. Valoracions de complexació

Introducció. Corbes de valoració amb EDTA. Influència de reaccions secundaries. Indicadors metal·locròmics. Tipus de valoracions complexomètriques: directa, per retrocés i per substitució. Aplicacions: determinació de la duresa de l’aigua.

 

 1. Valoracions de precipitació

Introducció. Corbes de valoració. Indicadors de precipitació. Mètode de Mohr e indicadors d’adsorció. Precipitació fraccionada. Aplicacions: determinació d’halurs, determinació de sulfocianur.

 

 1. Gravimetries

Introducció. Reactius orgànics i gravimetries. Mètodes gravimètrics de calcinació: determinació per formació d’òxids hidratats i compostos salins. Mètodes gravimètrics de desacació. Aplicacions.

 

 

 1. Valoracions redox(I)

Introducció. Corbes de valoració. Factors que afecten a les corbes de valoració. Indicadors redox: característiques, tipus i zona de viratge. Indicadors reversibles e irreversibles.

 

 1. Valoracions redox(II)

Tractament previ en valoracions redox. Valoracions amb permanganat: característiques redox, preparació, conservació i estandardització, tipus de valoracions i aplicacions més rellevants. Valoracions amb dicromat: característiques redox, preparació i conservació de dissolucions de dicromat i aplicacions més rellevants. Valoracions en les que intervé el iode: característiques redox, dissolucions valorades, preparació i estandardització de dissolucions de tiosulfat i aplicacions més rellevants.

 

 
Bibliografia  


1.- Principios de Química Analítica. M. Valcárcel. Springer-Verlag Ibérica. Barcelona. 1999.

 

2.- Equilibrios iónicos y sus aplicaciones analíticas. M. Silva y J. Barbosa. Editorial Síntesis, Madrid. 2002.

 

3.- Química Analítica (2ª edición). D. Skoog y D. West. McGraw-Hill Interamericana, Madrid, 1989.

 

4.- Fundamentos de Química Analítica (4ª edición). D. Skoog, D. West y F. Holler. Reverté, Barcelona. 1996.

 

5.-  Análisis Químico Cuantitativo. D.C. Harris.. 2ª edició, Editorial Reverté, Barcelona. 2001.

 

6.- Problemas resueltos de química analítica. P. Yáñez-Sedeño, J.M. Pingarrón, F.J.M. de Villena. Editorial Síntesis, Madrid. 2003.

 

7.- Estadística y quimiometría para química analítica. J.C. Miller, J.N. Miller. (4ª Edició). Ellis Horwood, Chichester, 2002

 

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Per a valorar el nivell de coneixements assolit per l’alumne es realitzarà un examen final que consistirà en la resolució de problemes i de qüestions teòriques.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes