Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103100075 QUÍMICA FÍSICA


Objectius Programa provisional  

Introduir l'estudiant en els conceptes de la química quàntica que impulsen el progrés científic i tecnològic de la química moderna. Aprendre a utilitzar els fonaments teòrics de la química per explicar i predir els fenòmens químics que es troben en el laboratori.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1 - Orígens de la mecànica quàntica.
Mecànica clàssica del moviment. Moviment ondulatori: ones estacionàries. Teorema d’equipartició de l’energia. El cos negre. Calor específica de sòlids. Espectres atòmics. Efecte fotoelèctric. Hipòtesi de de Broglie. Principi d’incertesa de Heisenberg.

2 - Mecànica quàntica. Postulats i exemples senzills.
Postulats de la mecànica quàntica: funció d'onda, construcció d'operadors, funcions i valors propis, valor mitjà (expectació), equació d'Schrödinger. Exemples senzills: moviment de translació lliure i sota un potencial, moviments de rotació i de vibració.

3 - Estructura electrònica atòmica I: Àtom d'hidrogen i ions hidrogenoides.
Equació d'Schrödinger de l'àtom d'hidrogen. Solució de l'equació d'Schrödinger. Funcions pròpies i valors propis. Moment angular atòmic i d'espín. Transicions electròniques i regles de selecció.

4 - Estructura electrònica atòmica II: Àtoms polielectrònics.
Atom d'heli. Equació d'Schrödinger de l'àtom d'heli. Mètodes aproximats de resolució de l'equació d'Schrödinger: variacional i pertorbacional. Acoblament Russell-Saunders. Termes espectrals atòmics.

5 - Estructura electrònica molecular I: Molècules diatòmiques.
Hamiltonià molecular. Aproximació Born-Oppenheimer. Molècula d’hidrogen ionitzada. Mètode dels orbitals moleculars. Aproximació CLOA. Molècula d’hidrogen. Molècules diatòmiques homo i heteronuclears. Moment dipolar.

6 - Introducció a la simetria molecular.
Elements i operacions de simetria. Classificació de les molècules: grups puntuals. Transformacions de simetria. Moment dipolar i quiralitat. Caràcters de les transformacions de simetria. Representacions irreduïbles. Taules de caràcters. Aplicacions de les taules de caràcters: Càlcul d’integrals, combinacions lineals adaptades a la simetria.

7 - Estructura electrònica molecular II: Molècules poliatòmiques.
Equació d’Schrödinger electrònica per a molècules poliatòmiques. Solució variacional. Aproximació del camp autoconsistent. Exemples senzills: H2O, CH4, CH2=CH2. Orbitals interns, capa de valència i orbitals frontera. Aproximació de Hückel. Combinacions lineals adaptades a la simetria en el mètode de Hückel.

8 - Espectroscòpia I: Espectres de rotació i vibració.
Equació d’Schrödinger nuclear. Espectre de rotació pur. Espectre de vibració de molècules diatòmiques. Espectre de vibració de molècules poliatòmiques. Coordenades i modes normals de vibració. Regles de selecció.

9 - Espectroscòpia II: Espectres electrònics.
Llei de Beer-Lambert. Intensitat total de les bandes. Principi de Frank-Condon. Regles de selecció. Transicions dipolars. Tipus de transicions.

10 - Introducció a la termodinàmica clàssica.
Conceptes generals. Primer principi. Segon principi. Tercer principi i zero absolut. Energia i entalpia lliures. Gasos reals. Sistemes oberts. Equilibri químic.

11 - Electroquímica I. Equilibri electroquímic.
Propietats termodinàmiques dels ions en dissolució. Cel·les electroquímiques. Aplicació dels potencials de reducció. Teoria de Debye-Hückel.

12- Electroquímica II. Electroquímica dinàmica.
Processos en els elèctrodes. Doble capa. Diferència de potencial. Potencial electroquímic. Processos electroquímics. Transferència de càrrega. Corrosió. Velocitat de corrosió.

 
Bibliografia  


 

§        P.W. ATKINS, J. de Paula, Atkins’ Physical Chemistry, 7ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2002.

§        Joan Bertrán Rusca i Javier Núñez Delgado, Química Fisica, 1a ed., Editorial Ariel, 2002.

§        I.N. LEVINE, Fisicoquímica (Vol. 2), McGraw Hill, Madrid, 2004.

§        R.A. ALBERTY, R.J. SILBEY, Physical Chemistry, 2 ed., J. Wiley & Sons, New York, 1997.

§        K.J. LAIDLER, J.H. MEISER, Physical Chemistry, (2ª Ed.), Houghton Mifflin Co., Boston, 1995.

§        J.M. Costa, J.M. Lluch, J.J. Pérez, Química. Estructura de la matèria. Biblioteca Universitària. Barcelona, 1993

§        YA. GUERASIMOV, V. DREVING, E. ERIOMIN, A. KISELIOV, V. LEBEDEV, G. PANCHEMKOV i K.J. LAIDLER, J.H. MEISER, "Physical Chemistry", 2a ed., Houghton Mifflin, Boston, 1995

§        F. DANIELS i R.A. ALBERTY, Physical Chemistry (8th ed.), Wiley, New York, 1992. Traducció castellana: CECSA, México, 1977 (4a ed.)

§        M. DIAZ PEÑA i A. ROIG MUNTANER, Química Física (2 vols.), 2a ed., Alhambra, Madrid, 1988

§        G.M. BARROW, Physical Chemistry (3rd ed.), W.H. Freeman, New York, 1986.

§        J.H. NOGGLE, Physical Chemistry, Little, Brown, and Co., Boston, 1985.

§        G.W. CASTELLAN, Physical Chemistry (3ª ed.), Adisson Wesley, New York, 1983. Versión en castellà d’Addison Wesley, Iberoamericana, 1987

§        R.S. BERRY, S.A. RICE i J. ROSS, Physical Chemistry, Wiley, New York, 1980

§        A.W. ADAMSON, A Textbook of Physical Chemistry (2ª ed.), Academic Press, New York, 1979.

§        WOOD, A., Problemas de química física, Acribia, Zaragoza, 1979.

§        B.A.W. COLLER, I.R. McKINNON i I.R. WILSON, Principles of Physical Chemistry, E. Arnold, London, 1978.

§        S.H. MARON, J.B. LANDO, Físicoquímica Fundamental, Limusa, México, 1978.

§        W.J. MOORE, Química Física (5a ed.) Urmo, Bilbao, 1978.

§        SHLIGUIN, "Curso de Química Física", Editorial Mir, Moscú, 1977.

§        S. GLASSTONE, Tratado de Química Física (7ª ed.) Aguilar, Madrid, 1976.

 
Mètodes docents  

 Com a complement de les classes habituals de teoria i problemes, hi haurà un sistema de tutories personalitzades on l’alumne podrà resoldre els seus dubtes de manera individual. També es donarà material complementari per millorar la compressió del contingut de l’assignatura.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'avaluació es realitza mitjançant una prova escrita que contindrà tant preguntes de teoria (70%) com problemes (30%). Es valora especialment el coneixement de la base teòrica la química quàntica i la capacitat de l’alumne per aplicar-la a problemes reals. Opcionalment, es podrà gaudir d’un sistema d’avaluació continuada on mensualment s’avaluarà la progressió de l’alumne.
 
Informació addicional  

http://stark.udg.edu/~josepm/docencia/qf/

 
Llengua de les classes