Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103100071 ESTADÍSTICA


Objectius Programa provisional  

Introduir a l’alumne en la metodologia de l’anàlisi de dades. Estudiar les distribucions de probabilitat més usuals de la seva titulació. Conèixer i saber aplicar les tècniques més usuals d'estimació i contrastos d'hipòtesi.
 
Prerrequisits  

Cap.

Es recomana tenir aprovat Matemàtiques.

 
Contingut (Programa)  

I Marc general d'actuació de l'estadística

 1. Introducció
 2. Naturalesa de la variabilitat
 3. Objectiu de l'Estadística
 4. Observació i experimentació
 5. Mostreig
 6. Parèmetres i Estadístics
 7. Mesura
 8. Escales de mesura

II Anàlisi exploratòria de dades univariants 

 1. Introducció. Variables qualitatives. Gràfics.
 2. Anàlisi de variables quantitatives discretes: taules, gràfics i valors característics 
 3. Anàlisi de variables quantitatives continues: taules, gràfics i valors característics 

III Estadística Bivariant

 1. Dues variables categòriques
  1. Marginals
  2. Perfils
  3. Noció d'independència
 2. Dues variables numèriques
  1. Diagrames de dispersió
  2. Tipus d'associacions
  3. Correlació
  4. Equacions de regressió


IV Teoria de la probabilitat

 1. Llei de regularitat
 2. Noció de probabilitat
 3. Espai mostral associat a un experiment aleatori
 4. Esdeveniments. Tipus d'esdeveniments
 5. Definició de probabiulitat. Propietats
 6. Probabilitat condicionada. Arbres de probabilitat
 7. Independència d'esdeveniments

V Variables aleatòries

 1. Concepte de variable aleatòria
 2. Variable aleatòria discreta
 3. Funció de densitat de probabilitat i funció de distribució. Paràmetres
 4. Mesures característiques. Esperança, variància, percentils
 5. Variables aleatòries contínues
 6. Funció de densitat i funció de distribució. Paràmetres
 7.  Mesures característiques. Esperança, variància, percentils
 8. Models continus de probabilitat
  1. La distribució uniforme
  2. La distribució Normal
  3. La distribució exponencial

VI Models i Distribuciona

 1. Models discrets de probabilitat
  1. Distribució Binomial
  2. Distribució de Poisson
 2. Ús de taules estadístiques
 3. Aproximació de una Binomial per una Poisson
 4. Models continus de probabilitat
  1. La distribució uniforme contínua
  2. La distribució normal o de Laplace-Gauss
   1. La distribució normal stàndar
   2. Ús de les taules
  3. La distribució exponencial

VII Inferència Estadística

 1. El raonament estadístic
 2. La inferència estadística
 3. Paràmetres i Estadístics
 4. Distribucions en el mostreig
 5. Estimadors. Distribució mostral d'un estimador
 6. Estimació amb confiança
 7. Intervals de confiança
  1. Per a la mitjana
  2. Per a una proporció
 8. Contrastos d'hipòtesi
  1. Tipus de contrastos
  2. Concepte de p-valor
  3. Realització pràctica
  4. Tipus d'errors
  5. Nivell de significació
  6. Contrast de la mitjana
  7. Contrast d'una proporció

PRÁCTIQUES

Les pràctiques de l'assignatura d'Estadística consisteixen en classes de problemes, és a dir, de resolució dels exercicis proposats en un dossier facilitats als estudiants en començar el curs. Aquests exercicis es corresponen amb allò que s'està explicant en aquell moment, de tal manera que la resolució dels problemes forma part del desenvolupament normal de les classes de teoria.

Es faran pràctiques de laboratori amb un paquet estadístic incloent les següents:

 1. Iniciació al programa SPSS
 2. Anàlisi exploratori de dades I
 3. Anàlisi exploratori de dades II
 4. Estadística bivariant
 5. Inferència Estadística

 

 
Bibliografia  


Bibliografía bàsica

- Larson, H. J. (1995). Introducción a la Teoría de Probabilidades e Inferencia Estadística. Editorial Limusa, México (MEX). 6ª ed., 466 p.

- Mood, A. M., F. A. Graybill, and D. C. Boes (1986). Introduction to the theory of statistics. McGraw Hill, New York, NY (USA). 17ª ed., 564 p.

- Visauta Vinacua, B. (1997). Análisis Estadístico con SPSS para Windows. McGraw-Hill, Madrid (E). 304 p.

-Lizosain, L. y Joaristi, L.  (2003). Gestión y análisis de datos con SPSS. Thomson, Madrid. 480 p.

- Wonnacott, T. H. and Wonnacott, R. J. (1997). Introducción a la estadística. Editorial Limusa, México (MEX), 3ª ed., 788 p.

- Lipschutz, S., Schiller, J. Introducción a la probabilidad y Estadística. McGrawHill. 452 p.

 
Mètodes docents  

Classes de teoria i problemes
– 2 hores setmanals de teoria i 1 hora semanal de problemes (en dos grups, setmanes A i B)

Pràctiques
– 5 hores al llarg del curs a l'aula informàtica

– Pràctiques d’estadística a realitzar amb el paquet estadístic SPSS

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'avaluació de l'alumne consta de les següents qualificacions:

La nota de pràctiques amb SPSS i la nota de l'examen final.

La avaluació de les pràctiques es fara mitjançant una prova pràctica al final de les sessions. Aquesta avaluació no admet recuperació i la nota obtinguda servirà per a la segona convocatòria en el seu cas.

L'examen final consta de problemes i qüestions teòriques tipus test que poden incloure matèria impartida a les classes pràctiques.

Aproximadament, la nota de pràctiques te un pes del 15%, les qüestions teòriques tipus test d'un 25%, i els problemes d'un 60%.

En l'examen de problemes està permès l'ús d'una calculadora i de les taules estadístiques editades pel Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada.

De manera independent, es faran proves de control per tema explicat. Aquestes proves són voluntàries per part de l'alumne, i la seva avaluació podrà comportar, segons els casos, alliberar la matèria aprovada. Tot això s'explicarà amb detall al començament del quadrimestre.

 
Informació addicional  

Els dossiers de pràctiques, problemes, transparències i taules estadístiques estaran disponibles a "La Meva UdG" i podran ser descarregats pels alumnes.

Tutories: Dimarts de 16 a 18 h. Dijous de 12 a 13. Despatx 216, edifici P-IV. També es poden fer consultes via e-mail: francisco.martin@udg.es.

Professors de pràctiques: Joan Planas: joan.planas@ima.udg.edu Eva Puigdemont: eva.puigdemont@ima.udg.edu

 

 

 

 

 
Llengua de les classes