Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103100069 ENGINYERIA QUÍMICA


Objectius Programa provisional  

L'objectiu de l'assignatura és donar a conèixer als alumnes les bases de l'enginyeria química: balanços de matèria i energia, i fenòmens de transport (matèria, energia i quantitat de moviment). A més es descriuran les operacions bàsiques més utilitzades industrialment centren l'atenció en el disseny de columnes de rectificació.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Bloc 1: Introducció

Tema 1.- Introducció a l'Enginyeria Química i als processos químics

Tema 2.- Operacions unitàries

Bloc 2: Sistemes sense reacció química

Tema 3.- Balanços de matèria sense reacció química

Tema 4.- Balanços d'energia sense reacció química

Bloc 3.- Sistemes amb reacció química

Tema 5.- Balanços de matèria amb reacció química

Tema 6.- Balanços d'energia amb reacció química

Bloc 4.- Reactors i processos químics

Tema 7.- Dissenys de reactors químics

Tema 8.- Exemples de processos químics

 
Bibliografia  


Principals llibres de text:

Introducción a la Ingeniería Química. G. Calleja, F. García, A. de Lucas, Daniel Prats, J.M. Rodríguez. Ed. Síntesis, 1999. Codi biblioteca UdG: 66.01 INT

Introducció a l'Enginyeria Química. A. Aucejo, M.D. Benaiges, A. Berna, M. Sanchotello, C. Sola. Ed. Pòrtic, Biblioteca Universitaria (E. Catalana), Barcelona, 1999. Codi biblioteca UdG: 66.0 INT.

Altres llibres de consulta:

J. Costa, S. Cervera, F. Cunill, S. Esplugas, C. Mans y J. Mata "Curso de Química Técnica: Introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los fenómenos de transporte en la Ingeniería Química". Reverté, Barcelona (1991).

D.M. Himmelblau "Principios y calculos básicos de la Ingeniería Química". 5ª ed.Compañía Editorial Continental, México (1981).

G.V. Reklaitis "Balances de materia y energía". Nueva Editorial Interamericana, México (1986).

J.M. Coulson y J.F. Richardson "Ingeniería Química". (Tomo I), 3ª ed. Reverté, Barcelona (1979).

E. Costa "Ingeniería Química". (Vol. 1-5). Alhambra, Madrid (1984-1988).

W.L. McCabe, J.C. Smith y P. Harriott "Operaciones básicas de la Ingeniería Química". 4ª ed. McGraw-Hill / Interamericana de España, Madrid (1991).

E. Henley y E. Rosen "Cálculo de balances de materia y energía". Reverté, Barcelona (1978).

O. Levenspiel "Ingeniería de las reacciones químicas". Reverté, Barcelona (1974).

C.O. Bennett y J.E. Myers "Transferencia de cantidad de movimiento, calor y materia".Reverté, Barcelona (1979).

R.B. Bird, W.E. Stewart y E.N. Lightfoot "Fenómenos de transporte".Reverté, Barcelona (1982).

J.M. Coulson, J.F. Richardson, J.R. Backhurst, J.H. Harker, D.G. Peacok y R.K. Sinnott "Ingeniería Química: Flujo de fluidos, transmisión de calor y transferencia de materia". 3ª ed. Reverté, Barcelona (1984).

A. Vian y J. Ocón "Elementos de Ingeniería Química". 3ª ed. Aguilar, Madrid (1976).

J. Ocón y G. Tojo "Problemas de Ingeniería Química". Aguilar, Madrid (1976).

 
Mètodes docents  

 Els crèdits teòrics inclouen:

  • Classes magistrals, es la que es fomentarà la participació de l'alumnat mitjançant el plantejament de questions i activitats de comprensió dels coneixements teòrics impartits
  • Tutories, amb la finalitat d'orientar i valorar el desenvolupament  de l'alumne/a en les tasques a dur a terme per a l'avaluació continuada de l'assignatura (problemes individuals i treballs en grup).

En les sessions pràctiques es proposa la resolució de problemes amb el seguiment i orientació del professor

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Els alumnes podran optar entre dues modalitats per a la seva avaluació:

1) Avaluació Continua (AC)

Es valorarà:

  • realitzacio de treballs en grup (30% de la nota final)
  • problemes a entregar realitzats individualment (25%)
  • examens tipu test en finalitzar cadascun dels blocs temàtics principals (25% de la nota final de l'assignatura)

El 20% restant serà avaluat mitjançant un examen final de teoria+problemes de comprensió (Examen AC) que caldrà aprovar (nota mínima 5) per superar l'avaluacio de l'assignatura.

2) Avaluació no Continua (AnC)

Els alumnes que optin per no seguir l'avaluació continua de l'assignatura podran superar l'assignatura si obtenen un 5/10 de l'examen final (Examen AnC).

 

 

 

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes