Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103100068 ELECTRICITAT I ONES


Objectius Programa provisional  

Conèixer els principis bàsics d'electricitat i magnetisme, fins a formular les equacions de Maxwell. Conèixer els principis bàsics de les ones
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1.- ELECTRICITAT

Matèria i càrrega elèctrica. Llei de Coulomb. Concepte de camp i camp elèctric. Energia potencial elèctrica i potencial elèctric. Càrregues puntuals i càrregues extenses. El dipol elèctric. Conductors i aïllants. El condensador. Permitivitat i resistència dels dielèctrics. El condensador terrestre. Intensitat del corrent elèctric i llei d'Ohm. Conducció. Potència dissipada en una resistència.Circuits

2.- MAGNETISME

Camp magnètic. Llei de Biot-Savart. Els imants. Forces magnètiques. Moviment de càrregues en camps magnètics. El camp magnètic terrestre. Inducció magnètica. El solenoide. Generació d'un corrent altern. Circuits RLC. Moment dipolar magnètic.Magnetisme a la matèria.

3.- ONES ELECTROMAGNÈTIQUES

Característiques generals de les ones. Ones longitudinals i transversals. Equacions de Maxwell i ones electromagnètiques. L'espectre electromagnètic. Densitat d'energia i intensitat d'una ona. Interacció amb la matèria. Polarització.Difracció i interferències.

4.- PROGRAMA DE PRÀCTIQUES.

. Càrrega i descàrrega d'un condensador.

. Velocitat del so en l'aire

. El Deflectró

Interferències i difracció.

 
Bibliografia  


Física Vol (I-II) Tipler Reverté

Física Vol (I-II), Alonso Finn; Fondo Educativo Interamericano

Física, Gettys, Keller, Skove; MacGraw-Hill

Física, Sears, Zemansky; Aguilar.

Física, Serway, Jewet; Paraninfo

 
Mètodes docents  

Classes de teoria, de problemes i pràctiques al laboratori.

Les classes de teoria consisteixen en una exposició dels principis teòrics del capítol corresponent, seguida d'exemples d'aplicació. A les classes de problemes el professor plantejarà problemes que es resoldran conjuntament amb els estudiants. A les pràctiques de laboratori els estudiants faran un informe de la pràctica d'acord amb el guió que se'ls hi proporcionarà.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Hi hauran dos sistemes d'avaluació i l'estudiant podrà acullir-se al que vulgui:

A-Un únic examen al final del quatrimestre on s'avaluaran els coneixements de l'assignatura.

 B- Un sistema d'avaluació contínua.  Es faran tres proves al llarg del curs. Aquestes probes contaràn un 30% de la nota final. Es farà un examen al final del quatrimestre que contarà el 70% restant de la nota.

És condició necessària per aprovar l'assignatura realitzar i aprovar les pràctiques de laboratori, que també són avaluades a partir de la presentació d'un quadern de pràctiques. A l'examen final hi haurà una pregunta relacionada amb les pràctiques.

 
Informació addicional  

 

 
Llengua de les classes