Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103100067 FÍSICA


Objectius Programa provisional  

Conèixer els principis bàsics de la física clàssica (física newtoniana). Estudiar els teoremes de conservació del moment lineal, de l'energia i del moment cinètic per a una partícula i per a un sistema de partícules. Estudiar els principis bàsics de la mecànica de fluids i introduir els fenòmens de transport.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Programa de teoria

1.- Anàlisi vectorial. Vectors i escalars. Suma i diferència de vectors. Descomposició d'un vector. Productes escalar i vectorial. Derivació i integració de vectors. Gradient d'una funció escalar. Camps conservatius.

2.- Cinemàtica. Vectors posició, velocitat i acceleració. Moviment rectilini: uniforme i uniformement accelerat. Components normal i tangencial de l'acceleració. L'acceleració de la gravetat. Moviment d'un projectil. Moviment circular. Les transformacions de Galileo.

3.- Dinàmica. Lleis de Newton. Exemples: plans inclinats i politges. Llei de gravitació universal: pes i massa. Sistemes de referència no inercials. La força centrífuga. La força de Coriolis. Forces de frec.

4.-Treball i energia. Treball. Teorema de l'energia cinètica. Energia potencial i forces conservatives. Potencial gravitatori i elàstic. Principi de conservació de l'energia. Potència. Energia potencial i forces moleculars.

5.- L'oscil.lador harmònic. Resolució dinàmica de l'oscil.lador. Energia. Pèndol simple. Oscil.lacions amortides. Oscil.lacions forçades.

6.- Dinàmica d'un sistema de partícules. Generalització de la segona llei de Newton. Centre de massa. Quantitat de moviment. Xocs. Moment angular d'un sistema de partícules.

7.- Sòlid rígid. Rotació al voltant d'un eix. Moment angular. Moment d'Inèrcia. Equació fonamental de la dinàmica de rotació. Conservació de l'energia. El giròscop i la baldufa. Estàtica.

8.- Hidrostàtica. Fluids ideals. Pressió. Variació de la pressió amb l'alçada. Principi de Pascal. Principi d'Arquímedes. Tensió superficial. Capilaritat.

9.- Hidrodinàmica. L'equació de Bernouilli. L'efecte Ventouri. Viscositat. Llei de Poiseuille. Moviments de sòlids dins de fluids. Llei de Stokes. Sustentació d'ales d'avions i ocells.

10.- Fenòmens de transport. Llei de Fourier. Llei de Fick. Equació de difusió. Exemples senzills.

Programa de pràctiques

Moviment circular i rotacions

Càlcul de la viscositat de l'aigua

El pèndol de kater

Radiació, conducció i convecció

 
Bibliografia  


Física Vol (I-II) Tipler Reverté

Física Vol (I-II), Alonso Finn, Fondo Educativo Interamericano

Física, Gettys, Keller, Skove, MacGraw-Hill

Física, Sears, Zemansky, Aguilar

Física, Serway, R.A., Jewet, J.W., Paraninfo

 
Mètodes docents  

Classes de teoria, de problemes i pràctiques al laboratori.

Les classes de teoria consisteixen en una exposició dels principis teòrics del capítol corresponent, seguida d'exemples d'aplicació. A les classes de problemes el professor plantejarà problemes que es resoldran conjuntament amb els estudiants. A les pràctiques de laboratori els estudiants faran un informe de la pràctica d'acord amb el guió que se'ls hi proporcionarà.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Hi hauran dos sistemes d'avaluació i l'estudiant podrà acullir-se al que vulgui:

A-Un únic examen al final del quatrimestre on s'avaluaran els coneixements de l'assignatura.

 B- Un sistema d'avaluació contínua.  Es faran tres proves al llarg del curs. Aquestes probes contaràn un 30% de la nota final. Es farà un examen al final del quatrimestre que contarà el 70% restant de la nota.

És condició necessària per aprovar l'assignatura realitzar i aprovar les pràctiques de laboratori, que també són avaluades a partir de la presentació d'un quadern de pràctiques. A l'examen final hi haurà una pregunta relacionada amb les pràctiques.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes