Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103000102 MÈTODES MATEMÀTICS APLICATS A LA QUÍMICA


Objectius Programa provisional  

S'introduira a l'alumne a la programació en llenguatge FORTRAN. A les clases practiques s'implementaran els conceptes i problemes proposats a la part de teoria. Aquests consistiran en algorismes basics d'algebra lineal (operacions matricials, inversio i diagonalització de matrius, determinants), regressió multilineal, integració i diferenciació numeriques, resolució d'ecuacions i minimització de funcions.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Tema 0 - Programació en FORTRAN
Ordinadors, llenguatges d'alt nivell, compiladors
Diseny de programes, algorismes, etapes en l'elaboració d'un programa
Fonaments del FORTRAN
Intrsuccions de declaració, assignació i input/output
Intrsuccions d'execució condicional i repetitiva, transferencia del control de l'execució
Lectura i escrpitura de vectors i matrius, escriptura amb format, escriptura mitjançant disc
Programes principals i subprogrames
Subrutines i funcions

Tema 1 - Espais vectorials
Espais vectorials.
Combinacions linials.
Dependència i independència linial.
Generador d'un espai vectorial.
Canvis de base.

Tema 2 - Determinants i matrius
Definicions i propietats elementals.
Operacions amb matrius.
Matrius unitàries i ortogonals.
Representació matricial d'una aplicació lineal.
Transformacions de matrius.

Tema 3 - Inversió de Matrius
Inversa d'una matriu.
Algorisme general de la inversió de matrius.
Càlcul de determinants.
Resolució de sistemes d'equacions linials.
Mètode Gauss i de Gauss-Jordan.
Mètode iteratiu de Gauss-Seidel.

Tema 4 - Equacions seculars
Definicions per a matrius quadrades.
Valors i vectors propis de matrius simètriques i hermítiques.
Conjunt de vectors ortonormals.
Transformacions ortogonals.
Reducció a forma diagonal.
Equacions seculars generalitzades.
Mètode de Jacobi per a la diagonalització de matrius simètriques.
Altres mètodes de diagonalització.

Tema 5 - Resolució d'equacions
Recerca de zeros de funcions.
Resolució d'equacions polinòmiques i trascendents.
Recerca pel semi-interval.
Mètode la falsa posició.
Mètode de Newton-Raphson.

Tema 6 - Ajust de corbes i interpolació
Polinomis de Lagrange.
Interpolació mitjançant la fórmula de Lagrange.
Equacions per a l'ajust de corbes.
Ajust polinòmic per mínims quadrats.

Tema 7- Diferenciació i integració
Diferències finites.
Derivades d'ordre alt.
Pèrdua de precisió.
Integració numèrica.
Mètode de Monte Carlo.
Regla trapezoïdal, de Simpson i taules de Romberg.

Tema 8- Minimització de funcions
Punts estacionaris.
Topologia de les funcions de n variables.
Minimització d'una funció de vàries variables.
Mètode Simplex.
Mètodes de gradient.
Mètodes de mètrica variable.
Mètode Newton-Raphson.

 
Bibliografia  


Carbó R. i Domingo Ll. (1987) "Algebra matricial y lineal", McGraw-Hill, Madrid

Carbó R. i Hernández J.A. (1976) "Introducción a la teoría de matrices", Alhambra, Madrid

Norris A.C. (1981) "Computational Chemistry, an introduction to Numerical Analysis", Wiley, Nova York

Jurs P.C. (1986) "Computer Applications in Chemistry", Wiley, Nova York

Johnston M.D. Jr. (1988) "Computational Chemistry: an Emphasis on Practical Calculations", Studies in Physical and Theoretical Chemistry No. 56, Elsevier, Amsterdam

Hirst D.M. (1990) "A Computational Approach to Chemistry", Blackwell Scientific Publications, Oxford

Hecht H.G. (1990) "Mathematics in Chemistry", Prentice-Hall, Inglewood Cliffs

Blachman N. (1993) "Mathematica: un enfoque pràctico", Ariel Informática, Barcelona

Wiberg K.B. (1965) "Computer Programming for Chemists", Benjamin, Nova York

Dickson T.R. (1968) "The computer and chemistry, an introduction to programming and numerical methods", Freeman, San Francisco

Isenhour T.L. i Jurs P.C: (1972) "Introduction to Computer Programming for Chemists", Allyn and Bacon, Boston

Greenwood H.H. (1972) "Computing Methods in Quantum Organic Chemistry", Wiley, Londres

Demidovich B.P. i Maron I.A. (1987) "Computational Mathematics", Mir Publishers, Moscú (traducció a l'anglès de l'edició de 1973)

Lykos P. (editor) (1977) "Minicomputers for Large Scale Computing", ACS Symposium Series No. 57, Washington

Bargon J. (1980) "Computational Methods in Chemistry", Plenum Press, Nova York

Lykos P. (editor) (1981) "Personal Computers in Chemistry", Wiley, Nova York

Clark T. (1985) "A handbook of computational chemistry", Wiley-Interscience, Nova York

Trinajstic N. (1986) "Mathematics and Computational Methods in Chemistry", Ellis Hordwood, Chichester

Minoux M. (1986) "Mathematical Programming", Wiley, Chichester

Hinchliffe A. (1988) "Computational Quantum Chemistry", John Wiley & sons, Chichester

Carley A.F. i Morgan P.H. (1989) "Computational Methods in the Chemical Sciences", Ellis Hordwood, Nova York

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Es valorarà majoritàriament la tasca desenvolupada per l'alumne a les pràctiques. Aquestes consistiran en elaborar programes informàtics que implementin part de la teoria explicada. Si s'escau es realitzarà una prova escrita
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes