Indicadors
 
2021-22
Escola Universitària de l'Esport i la Salut (EUSES) (Centre Adscrit)
Grau en Fisioteràpia [3159G0315]
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 60 60 60 - 60 60 -
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,8 1,33 1,57 - 1,15 1,02 -
Demanda en primera opció 48 80 94 - 69 61 -
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 53 82 77 68 62 52 66
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 79,25 74,39 93,51 79,41 88,71 86,54 74,24
% d'acces en matrícula a setembre 32,08 0 3,9 16,18 0 5,77 0
Nota de tall PAAU 5 - - - 5 5 -
Nota de tall FP 5 - - - 5 5 -
Nota de tall M25 5 5 5 - 5 5 -
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 35,85 32,5 29,33 30,77 31,03 15,69 4,92
[6,7) 45,28 36,25 36 30,77 39,66 25,49 32,79
[7,8) 16,98 20 24 27,69 15,52 27,45 50,82
[8,9) 1,89 8,75 8 6,15 12,07 27,45 11,48
[9,10] - 2,5 2,67 4,62 1,72 3,92 -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - 25 - -
[6,7) - - - 66,67 50 100 25
[7,8) - 100 100 33,33 25 - 75
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 86,79 81,71 81,82 86,76 82,26 92,31 87,88
CFGS, FP2 o assimilats - - 2,6 4,41 6,45 1,92 6,06
Titulats universitaris o assimilats - 1,22 - - - - -
Altres 13,21 17,07 15,58 8,82 11,29 5,77 6,06
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 46 67 63 59 51 48 58
CFGS, FP2 o assimilats - - 2 3 4 1 4
Titulats universitaris o assimilats - 1 - - - - -
Altres 7 14 12 6 7 3 4
Nombre d'estudiants matriculats 53 131 202 268 294 269 253
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 59,43 60,34 62,04 61,28 54,6 59,01 59,04
Ràtio demanda de places/oferta 3,55 5,45 5,7 - 4,17 4,23 -
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - - - 1,61 - -
Canàries - 1,22 - - - - -
Catalunya 30,19 12,2 18,18 27,94 16,13 30,77 22,73
Fora d'Espanya 66,04 86,59 79,22 72,06 79,03 69,23 75,76
Illes Balears 1,89 - 2,6 - 1,61 - -
Navarra 1,89 - - - 1,61 - -
València - - - - - - 1,52
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 1,89 - - 1,47 1,61 - -
Alt Penedès 1,89 - - - - - 3,03
Baix Empordà 1,89 - - 1,47 1,61 - 1,52
Baix Llobregat 1,89 1,22 2,6 1,47 - 1,92 3,03
Baix Penedès - 1,22 - - - - -
Barcelonès 18,87 7,32 6,49 19,12 11,29 21,15 4,55
Fora de Catalunya 69,81 87,8 81,82 72,06 83,87 69,23 77,27
Garraf 1,89 - 1,3 - - 1,92 1,52
Gironès - - 1,3 1,47 - - 1,52
Maresme - 2,44 2,6 - - - 1,52
Segrià - - - - 1,61 1,92 -
Solsonès - - 1,3 - - - -
Tarragonès - - 1,3 1,47 - 1,92 -
Vall d’Aran 1,89 - - - - - -
Vallès Occidental - - 1,3 1,47 - 1,92 3,03
Vallès Oriental - - - - - - 3,03
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 15,09 26,83 25,97 23,53 20,97 32,69 19,7
Diplomat o Enginyer Tècnic 16,98 12,2 19,48 11,76 9,68 11,54 10,61
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 32,08 32,93 28,57 41,18 50 34,62 42,42
EGB o FP 1r grau 5,66 3,66 6,49 10,29 6,45 9,62 15,15
estudis primaris 7,55 3,66 6,49 4,41 1,61 3,85 4,55
sense estudis 1,89 2,44 1,3 - - - 1,52
Altres/ns/nc 20,75 18,29 11,69 8,82 11,29 7,69 6,06
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 52,33 63,71 72,89 71,43 67,43 - -
Grup mitjà 26,5 43 38,67 75,17 77,33 - -
Grup petit 26,25 29 39,68 54,81 53,59 - -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[30,45) 1,89 2,44 - 1,47 3,23 1,92 1,52
[45,55) - 2,44 - - - 1,92 1,52
>55 98,11 95,12 100 98,53 96,77 96,15 96,97
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 53,85 52,87 47,93 45,23 40,63 40,63 40,63
Grup mitjà 15,38 7,64 10,6 8,13 7,3 7,3 7,3
Grup petit 30,77 39,49 41,47 46,64 52,07 52,07 52,07
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràcticum i TFC - - - 10,6 9,52 9,52 9,52
Pràctiques altres - - - - 1,9 1,9 1,9
Pràctiques d'aula 15,38 7,64 10,6 8,13 7,3 7,3 7,3
Pràctiques de laboratori 30,77 39,49 41,47 31,8 28,57 28,57 28,57
Teoria 53,85 52,87 47,93 45,23 40,63 40,63 40,63
Treball fi de grau - - - 4,24 12,07 12,07 12,07
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràcticum i TFC - - - 12,2 11,9 11,9 11,9
Pràctiques altres - - - - 2,38 2,38 2,38
Pràctiques d'aula 10 5 9,44 6,91 6,75 6,75 6,75
Pràctiques de laboratori 20 25,83 32,78 23,98 23,41 23,41 23,41
Teoria 70 69,17 57,78 52,03 50,79 50,79 50,79
Treball fi de grau - - - 4,88 4,76 4,76 4,76
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Professorat doctor per categoria
Altres 2 5 9 12 12 12 10
Professorat no doctor per categoria
Altres 8 16 23 22 26 28 24
Professorat per categoria
Altres 10 21 32 34 38 40 34
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 0 0 0 0 0 0 0
No doctor 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Altres 160 290 840 1080 1090,4 1120,4 1026,4
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Altres 620 1280 1330 1750 2060 1670 2124
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Relació estudiants per PDI 16,15 20,14 23,1 23,21 20,38 22,75 18,97
Nombre de professors 10 21 32 34 38 40 34
Nombre de trams de docència estatals 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de docència autonòmics 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de recerca estatals 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de recerca autonòmics 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 4,45 3,79 4,15 4,22 3,76 - 4,2
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 177,19 169,04 140,91 194,01 338,67 269,65 217,75
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0,75 4,08 1,86 1,19
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre d'estudiants matriculats 53 131 202 268 294 269 253
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,06 4,17 3,88 3,98 4,02 - 4,18
Taxa de rendiment 0,87 0,84 0,93 0,88 0,9 0,87 0,91
Taxa d’eficiència - - - 0,99 0,96 0,95 0,89
Taxa de graduació en t - - - 0,45 0,7 0,73 0,63
Taxa d’abandonament - - 0,09 0,06 0,01 0,04 0,04
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,09 0,05 0,03 0,12 0,08
Taxa de rendiment a primer curs 0,87 0,88 0,93 0,75 0,83 0,86 0,89
Taxa de presentats del primer curs 0,98 0,98 1 0,97 0,97 0,99 0,99
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,88 0,89 0,93 0,78 0,86 0,86 0,89
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100 100