Indicadors
 
2022-23
Escola Universitària ERAM (centre adscrit)
Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia [3157G0421]
Indicador 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 50 50 50 50 70 70
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 1,58 1,42 1,18 1 0,94 0,87
Demanda en primera opció 79 71 59 50 66 61
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 59 60 59 58 65 59
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 94,92 96,67 93,22 87,93 93,85 93,22
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 12,07 7,69 3,39
Nota de tall PAAU 7,21 7,31 5,06 5,78 5 5
Nota de tall FP 7,21 7,31 5,06 5,78 5 5
Nota de tall M25 5,31 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 33,9 15 6,78 31,03 24,62 16,95
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 25,93 11,32 24,56 25 0,41 0,29
[6,7) 37,04 58,49 43,86 36,36 0,86 0,64
[7,8) 29,63 20,75 24,56 27,27 0,45 0,5
[8,9) 7,41 7,55 7,02 6,82 0,19 0,36
[9,10] - 1,89 - 4,55 0,04 0,04
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - - 12,5
[6,7) - 33,33 - 35,71 15,38 12,5
[7,8) 100 33,33 50 42,86 46,15 75
[8,9) - 33,33 50 21,43 30,77 -
[9,10] - - - - 7,69 -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) 100 - - - - -
[6,7) - 100 - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 84,75 88,33 91,53 72,41 75,38 86,44
CFGS, FP2 o assimilats 6,78 3,33 3,39 22,41 18,46 10,17
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1,69 1,67 - - - -
Altres 6,78 6,67 5,08 5,17 6,15 3,39
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 50 53 54 42 49 51
CFGS, FP2 o assimilats 4 2 2 13 12 6
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1 1 - - - -
Altres 4 4 3 3 4 2
Nombre d'estudiants matriculats 59 114 166 217 258 273
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 59,14 59,5 59,78 55,51 49,97 46,24
Ràtio demanda de places/oferta 3,42 3,26 3,02 3,08 3,03 3,07
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 66,1 59,65 63,25 61,75 61,24 60,44
Home 33,9 40,35 36,75 38,25 38,76 39,56
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0 0 0 60 66,67 55,26
Home 0 0 0 40 33,33 44,74
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Castella-La Manxa - - - - 1,54 -
Catalunya 93,22 86,67 96,61 96,55 90,77 91,53
Fora d'Espanya - - 1,69 - 1,54 1,69
Illes Balears 6,78 8,33 1,69 1,72 4,62 6,78
Madrid - 1,67 - - - -
Navarra - - - 1,72 - -
País Basc - 1,67 - - - -
València - 1,67 - - 1,54 -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp - - - 1,72 - -
Alt Empordà 20,34 8,33 13,56 8,62 4,62 8,47
Alt Penedès - - - - 1,54 -
Anoia - 3,33 - 1,72 1,54 10,17
Bages 1,69 - 1,69 5,17 - -
Baix Camp 1,69 1,67 1,69 - 6,15 1,69
Baix Ebre - - - - 1,54 -
Baix Empordà 6,78 10 16,95 8,62 7,69 8,47
Baix Llobregat - 1,67 1,69 - 4,62 1,69
Baix Penedès 1,69 - - 1,72 - -
Barcelonès 5,08 5 - 12,07 3,08 11,86
Cerdanya - 1,67 - - 3,08 -
Conca de Barberà - - - - 1,54 1,69
Fora de Catalunya 6,78 13,33 3,39 3,45 9,23 8,47
Garraf 1,69 - 1,69 - - -
Garrotxa 1,69 1,67 1,69 1,72 1,54 1,69
Gironès 20,34 23,33 28,81 25,86 21,54 22,03
Maresme 3,39 1,67 5,08 - 4,62 1,69
Moianès 1,69 - - - 1,54 -
Noguera 1,69 - - - - 1,69
Osona 5,08 6,67 1,69 - 1,54 1,69
Pla d’Urgell - - - - 1,54 1,69
Pla de l’Estany - - 1,69 6,9 1,54 1,69
Ripollès - - - - 1,54 -
Segrià 1,69 3,33 1,69 - - 1,69
Selva 13,56 15 5,08 12,07 12,31 10,17
Tarragonès 1,69 - 3,39 - - 1,69
Vallès Occidental 1,69 - - 3,45 3,08 -
Vallès Oriental 1,69 3,33 10,17 6,9 4,62 1,69
% d'estudiants de primera generació. 61,02 63,33 62,71 74,14 50,77 45,76
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0,46 1,16 1,83
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 22,03 25 13,56 20,69 35,38 22,03
Diplomat o Enginyer Tècnic 13,56 11,67 8,47 6,9 18,46 20,34
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 25,42 25 28,81 18,97 30,77 33,9
EGB o FP 1r grau 23,73 28,33 33,9 36,21 12,31 13,56
estudis primaris 10,17 6,67 10,17 8,62 - 1,69
sense estudis - - 1,69 1,72 - -
Altres/ns/nc 5,08 3,33 3,39 6,9 3,08 8,47
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 58 53,63 48,18 - - -
Grup mitjà 46,44 47,7 41,5 - - -
Grup petit 42,5 47,19 27,77 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 1,18 1,2 1,18 1,16 0,93 0,84
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - - 1,69
[30,45) 1,69 - 1,69 3,45 4,62 3,39
[45,55) 5,08 1,67 1,69 10,34 1,54 1,69
>55 93,22 98,33 96,61 86,21 93,85 93,22
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 40,71 44,89 37,91 28,25 28,77 29,46
Grup mitjà 35,71 40,15 36,07 32,54 36,89 36,38
Grup petit 23,57 14,96 26,02 39,2 34,34 34,15
% d'estudiants d'origen estranger 1,69 1,75 2,41 3,69 5,04 5,86
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Aprenentatge basat en problemes - - 1,23 0,89 0,7 0,47
Pràctiques altres 8,57 7,3 6,56 13,02 11,37 10,09
Pràctiques d'aula 35,71 40,15 36,07 32,54 36,89 36,38
Pràctiques d'aula informàtica 8,57 4,38 13,93 10,65 9,05 9,39
Pràctiques de laboratori - - 2,46 1,78 1,39 1,41
Pràctiques de sortides 2,86 1,46 0,82 0,59 1,39 1,17
Pràctiques externes - - - 2,96 2,32 2,35
Pràctiques integrades teoria 3,57 1,82 1,02 1,33 1,86 2,93
Teoria 40,71 44,89 37,91 28,25 28,77 29,46
Treball fi de grau - - - 7,99 6,26 6,34
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Aprenentatge basat en problemes - - 1,35 1,02 0,79 0,55
Pràctiques altres 10 8,33 7,21 12,24 10,05 8,84
Pràctiques d'aula 30 36,67 33,78 33,67 37,57 35,08
Pràctiques d'aula informàtica 6,67 3,33 13,06 11,22 9,52 9,39
Pràctiques de laboratori - - 2,7 2,04 1,59 1,66
Pràctiques de sortides 1,67 0,83 0,45 0,34 1,32 1,1
Pràctiques externes - - - 3,4 2,65 2,76
Pràctiques integrades teoria 4,17 2,08 1,13 1,53 2,12 3,45
Teoria 47,5 48,75 40,32 31,46 32,01 34,67
Treball fi de grau - - - 3,06 2,38 2,49
Indicador 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 4,45 4,56 4,53 3,84 4,11 3,85
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 134,84 185,38 280,19 165,38 144,67 129,44
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 2,3 1,94 2,56
Indicador 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 59 114 166 217 258 273
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,1 4,21 4,19 3,77 3,83 3,79
Taxa de rendiment 0,92 0,91 0,93 0,91 0,89 0,88
Taxa d’eficiència - - - 0,99 0,99 0,98
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - - 0,39
Taxa de graduació en t - - - 0,08 0,05 0,03
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,39 0,55
Taxa d’abandonament - - 0,12 0,06 0,07 0,09
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,12 0,1 0,08 0,17
Taxa de rendiment a primer curs 0,92 0,9 0,92 0,83 0,9 0,88
Taxa de presentats del primer curs 0,98 0,99 0,98 0,97 0,98 0,97
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,93 0,9 0,93 0,85 0,92 0,9
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,83 0,92 0,86 0,7 0,91 0,68
[6,7) 0,95 0,87 0,93 0,75 0,83 0,88
[7,10] 0,94 0,93 0,94 0,93 0,98 0,94
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - - - - 1
[6,7) - 0,95 - 0,8 0,62 1
[7,10] 0,97 0,88 0,97 0,97 0,95 0,91
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) 0,88 - - - - -
[6,7) - 0,93 - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,83 0,93 0,86 0,81 0,83 0,8
[6,7) 0,95 0,89 0,95 0,92 0,86 0,87
[7,10] 0,94 0,93 0,93 0,95 0,97 0,92
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - - - - 1
[6,7) - 0,95 0,96 0,85 0,8 0,8
[7,10] 0,97 0,93 0,99 0,93 0,91 0,9
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) 0,88 0,74 0,89 1 - -
[6,7) - 0,93 1 1 0,84 0,57
Durada mitjana dels estudis - - - 4 4,86 4,74