Indicadors
 
2022-23
Escola Universitària ERAM (centre adscrit)
Grau en Arts Escèniques [3157G0314]
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 40 40 40 40 30 30
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,53 0,4 0,65 1,18 1,05 0,9 0,88 1,13 1
Demanda en primera opció 21 16 26 47 42 36 35 34 30
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 17 20 34 41 42 26 30 27 27
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 100 95 100 100 100 100 100 100 100
% d'acces en matrícula a setembre 23,53 25 29,41 12,2 16,67 19,23 6,67 7,41 14,81
Nota de tall PAAU 5 5 5 5,43 5 5 5 5 5,45
Nota de tall FP 5 5 5 5,43 5 5 5 5 5,45
Nota de tall M25 5 5 5 5,53 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 17,65 45 20,59 43,9 16,67 26,92 20 22,22 11,11
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 12,5 50 32,35 38,46 30,77 28 14,81 0,19 0,25
[6,7) 37,5 22,22 41,18 33,33 41,03 52 40,74 0,41 0,29
[7,8) 31,25 22,22 14,71 25,64 20,51 16 33,33 0,22 0,32
[8,9) 18,75 5,56 11,76 2,56 7,69 4 11,11 0,07 0,11
[9,10] - - - - - - - 0,07 -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 100 - - - 100 -
[6,7) - - - - - - 33,33 - -
[7,8) - - - - 66,67 100 33,33 - -
[8,9) - - - - - - 33,33 - -
[9,10] - - - - 33,33 - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 100 - - - - -
[7,8) - 100 - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 76,47 80 85,29 90,24 92,86 96,15 80 92,59 100
CFGS, FP2 o assimilats - - - 2,44 7,14 - 10 3,7 -
Titulats universitaris o assimilats 5,88 - - - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 10 - 2,44 - - - - -
Altres 17,65 10 14,71 4,88 - 3,85 10 3,7 -
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 13 16 29 37 39 25 24 25 27
CFGS, FP2 o assimilats - - - 1 3 - 3 1 -
Titulats universitaris o assimilats 1 - - - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 2 - 1 - - - - -
Altres 3 2 5 2 - 1 3 1 -
Nombre d'estudiants matriculats 17 32 63 95 119 124 122 121 108
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 59,53 58,16 60,97 58,01 54,47 51,35 52,97 48,8 53,19
Ràtio demanda de places/oferta 0,78 1,2 1,75 2,25 2,35 2,2 2,13 2,93 2,27
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 94,12 81,25 73,02 75,79 77,31 81,45 81,97 79,34 79,63
Home 5,88 18,75 26,98 24,21 22,69 18,55 18,03 20,66 20,37
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0 0 0 0 80 75 75 100 76,47
Home 0 0 0 0 20 25 25 0 23,53
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - - - - - - - 3,7
Astúries 5,88 - - - - - - - -
Catalunya 88,24 100 91,18 92,68 85,71 96,15 90 92,59 81,48
Illes Balears 5,88 - 5,88 2,44 9,52 - 6,67 3,7 11,11
Madrid - - - - - - - 3,7 -
Navarra - - - - 4,76 - - - -
País Basc - - - 2,44 - - - - -
València - - 2,94 2,44 - 3,85 3,33 - 3,7
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà - 15 11,76 12,2 9,52 7,69 16,67 7,41 7,41
Alt Penedès - - - - - - - - 3,7
Anoia - - - - - 3,85 6,67 3,7 3,7
Bages - - - 2,44 9,52 - - 3,7 -
Baix Camp 5,88 - - - 4,76 3,85 - 7,41 7,41
Baix Ebre - - - 2,44 - 3,85 - - -
Baix Empordà - 15 11,76 7,32 4,76 7,69 3,33 7,41 3,7
Baix Llobregat - - - 9,76 7,14 3,85 3,33 3,7 3,7
Baix Penedès - - - - - 3,85 - - -
Barcelonès 5,88 - 8,82 7,32 7,14 3,85 16,67 3,7 3,7
Fora de Catalunya 11,76 - 8,82 7,32 14,29 3,85 10 7,41 18,52
Garraf 5,88 - - 7,32 - 15,38 - - -
Garrotxa - 5 5,88 - 2,38 - 10 - -
Gironès 29,41 20 17,65 17,07 7,14 7,69 3,33 7,41 3,7
Maresme - 10 11,76 4,88 14,29 7,69 - 18,52 7,41
Montsià 5,88 - - 2,44 - - 3,33 3,7 -
Noguera 5,88 - - - - - - 3,7 -
Osona - 10 5,88 - 4,76 - - - -
Pla d’Urgell - - - - - 7,69 6,67 - -
Pla de l’Estany 5,88 - 2,94 - 2,38 - 3,33 - -
Segarra - - - 2,44 - - - - -
Segrià - - - 2,44 2,38 - 3,33 - 3,7
Selva 17,65 10 8,82 2,44 - 7,69 3,33 7,41 3,7
Solsonès - - - 2,44 - - - - -
Tarragonès - - - 2,44 - - 3,33 7,41 7,41
Urgell - - - - 2,38 - 3,33 3,7 -
Vallès Occidental 5,88 10 5,88 4,88 - - 3,33 3,7 18,52
Vallès Oriental - 5 - 2,44 7,14 11,54 - - 3,7
% d'estudiants de primera generació. 58,82 80 82,35 78,05 76,19 88,46 73,33 59,26 55,56
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0,81 0,82 0,83 0,93
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 29,41 35 29,41 34,15 30,95 23,08 16,67 22,22 29,63
Diplomat o Enginyer Tècnic 17,65 5 - 2,44 9,52 3,85 6,67 14,81 11,11
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 23,53 15 17,65 19,51 14,29 7,69 20 25,93 33,33
EGB o FP 1r grau 5,88 20 26,47 29,27 33,33 53,85 40 25,93 18,52
estudis primaris 17,65 15 5,88 9,76 2,38 3,85 6,67 3,7 -
sense estudis - - 2,94 2,44 - 3,85 - - -
Altres/ns/nc 5,88 10 17,65 2,44 9,52 3,85 10 7,41 7,41
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 16,86 15,57 21,35 25,91 29,45 27,26 - - -
Grup mitjà 16,67 15 17,33 22,12 23,67 22,18 - - -
Grup petit 17 14,43 20,89 24,58 27,67 18,36 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,43 0,5 0,85 1,03 1,05 0,65 0,75 0,9 0,9
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[30,45) - 10 - - - 7,69 6,67 3,7 -
[45,55) 5,88 10 - - 2,38 - - - 3,7
>55 94,12 80 100 100 97,62 92,31 93,33 96,3 96,3
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 50 35,43 29,95 28,86 24,21 37,99 40,67 40,82 37,21
Grup mitjà 10 29,92 41,12 36,99 42,06 36,56 35,07 35,21 39,53
Grup petit 40 34,65 28,93 34,15 33,73 25,45 24,25 23,97 23,26
% d'estudiants d'origen estranger 5,88 6,25 4,76 5,26 3,36 4,03 4,1 3,31 2,78
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràcticum - - - 6,1 5,95 3,58 3,73 3,75 3,88
Pràctiques altres 40 18,9 17,77 16,67 17,86 9,68 8,58 8,61 7,36
Pràctiques d'aula 10 29,92 41,12 36,99 42,06 36,56 35,07 35,21 39,53
Pràctiques de sortides - - 1,02 0,81 0,79 0,72 0,75 0,75 0,78
Pràctiques externes - - - 5,28 3,97 3,58 3,73 3,75 3,88
Pràctiques integrades teoria - 15,75 10,15 5,28 5,16 4,3 3,73 3,37 3,49
Teoria 50 35,43 29,95 28,86 24,21 37,99 40,67 40,82 37,21
Treball fi de grau - - - - - 3,58 3,73 3,75 3,88
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràcticum - - - 6,1 5,95 3,97 3,97 3,97 4,17
Pràctiques altres 40 20 18,82 16,67 17,86 6,75 6,75 6,75 6,25
Pràctiques d'aula 10 31,67 41,4 36,99 42,06 36,51 35,71 35,71 38,75
Pràctiques de sortides - - 1,08 0,81 0,79 0,79 0,79 0,79 0,83
Pràctiques externes - - - 5,28 3,97 3,97 3,97 3,97 4,17
Pràctiques integrades teoria - 10,83 6,99 5,28 5,16 3,97 3,57 3,57 3,75
Teoria 50 37,5 31,72 28,86 24,21 42,06 43,25 43,25 40
Treball fi de grau - - - - - 1,98 1,98 1,98 2,08
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 2 1 - - - - - - -
Altres 1 2 7 8 6 8 7 7 8
Professorat no doctor per categoria
Altres - 8 13 14 14 16 14 15 16
Professorat per categoria
Permanent 1 - 1 - - - - - - -
Altres - 10 20 22 20 24 21 22 24
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 66,67 33,33 0 0 0 0 0 0 0
No doctor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 120 120 - - - - - - -
Altres 75 505 930 1330 1150 1340 1370 1340 1100
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Altres 385 570 1005 1130 1195 1390 1270 1330 1420
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 33,33 100 - - - - - - -
Amb tram no viu 66,67 - - - - - - - -
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 100 100 - - - - - - -
Relació estudiants per PDI (2022) 6,98 6,23 7,94 9,24 11,38 9,8 10,11 9,34 9,37
Relació estudiants per PDI 6,98 6,23 7,94 8,96 11,06 9,33 9,79 8,85 9,12
Nombre de professors 9 11 20 22 20 24 21 22 24
Nombre de trams de docència estatals 10 5 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de docència autonòmics 10 5 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 20,69 10,04 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor 66,38 47,7 51,94 45,93 50,96 50,92 48,11 49,81 56,35
Nombre de trams de recerca estatals 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de recerca autonòmics 7 2 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat permanent 20,69 10,04 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 4,05 4,58 4,6 4,17 4,28 4,41 4,23 4,21 3,79
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 31,09 66,45 59,7 53,47 98,13 129,03 109,51 93,67 69,8
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - - 0 0 0 0 0
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0 5,04 4,03 0,82 0 2,78
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 17 32 63 95 119 124 122 121 108
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,55 4,47 4,49 4,45 4,15 4,27 4,15 4,23 3,99
Taxa de rendiment 0,91 0,93 0,93 0,9 0,91 0,92 0,93 0,95 0,95
Taxa d’eficiència - - - - 0,95 0,99 0,96 0,99 0,99
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - - 0,24 0,4 0,06 0,24
Taxa de graduació en t - - - 0 0,05 0,03 0,12 0,17 0,46
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,24 0,4 0,06 0,24 0,24
Taxa d’abandonament - - 0,29 0,09 0,16 0,19 0,13 0,18 -
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,29 0,15 0,29 0,24 0,24 0,27 0,13
Taxa de rendiment a primer curs 0,91 0,89 0,88 0,93 0,86 0,93 0,91 0,99 0,97
Taxa de presentats del primer curs 0,92 0,9 0,96 0,98 0,93 0,97 0,96 1 0,98
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,98 0,98 0,92 0,96 0,93 0,96 0,95 0,99 0,99
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - - 0 0 0 0 0
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,95 0,84 0,94 0,92 0,87 0,89 0,81 1 0,9
[6,7) 0,78 1 0,82 0,95 0,82 0,93 0,9 1 1
[7,10] 1 0,97 0,89 1 0,97 1 0,92 1 0,99
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - - 1 - - - 0,83 -
[6,7) - - - - - - 1 - -
[7,10] - - - - 0,75 1 1 - -
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - 0,13 - - - - -
[7,10] - 1 - - - - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,95 0,88 0,97 0,86 0,89 0,91 0,88 0,89 0,92
[6,7) 0,78 1 0,88 0,95 0,9 0,87 0,93 0,95 0,95
[7,10] 1 0,99 0,95 0,93 0,97 0,97 0,95 0,99 0,96
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - - 1 1 1 0,81 0,86 -
[6,7) - - - - - - 1 1 1
[7,10] - - - - 0,75 1 1 0,94 1
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - 0,13 - - - - -
[7,10] - 1 1 1 1 1 - - -
Durada mitjana dels estudis - - - - 4,8 5 4,63 4,42 4,35