Indicadors
 
2021-22
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Doble Titulació Grau en Turisme/ Grau en Màrqueting [3152GD116]
Indicador 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 10 10 10 20 20 25
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 1,3 1,9 1,3 1,05 0,65 0,24
Demanda en primera opció 13 19 13 21 13 6
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 13 18 14 21 15 6
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 92,31 100 85,71 95,24 100 100
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 9,52 20 16,67
Nota de tall PAAU 5,11 5,66 5,7 6,15 5 5
Nota de tall FP 5,11 5,66 5,7 6,15 5 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 30,77 38,89 25 16,67 38,46 20
[6,7) 38,46 38,89 41,67 50 30,77 20
[7,8) 23,08 16,67 25 16,67 23,08 40
[8,9) 7,69 5,56 8,33 5,56 7,69 20
[9,10] - - - 11,11 - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[6,7) - - - 66,67 - 100
[7,8) - - 100 33,33 50 -
[8,9) - - - - 50 -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 84,62 83,33 85,71 80,95 80 83,33
CFGS, FP2 o assimilats - - 14,29 14,29 6,67 16,67
Altres 15,38 16,67 - 4,76 13,33 -
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 11 15 12 17 12 5
CFGS, FP2 o assimilats - - 2 3 1 1
Altres 2 3 - 1 2 -
Nombre d'estudiants matriculats 13 30 43 58 64 59
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 68,46 71,3 70,86 70,29 71,56 73,56
Ràtio demanda de places/oferta 9,3 8 8,4 4,25 3,2 1,52
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Aragó - 5,56 - - - -
Catalunya 100 94,44 92,86 90,48 93,33 83,33
Illes Balears - - - 4,76 - 16,67
Madrid - - - 4,76 - -
Navarra - - - - 6,67 -
València - - 7,14 - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp - - - 4,76 - -
Anoia - - 7,14 4,76 - -
Baix Camp - - - - 6,67 -
Baix Llobregat 15,38 22,22 7,14 9,52 33,33 33,33
Barcelonès 38,46 33,33 35,71 33,33 33,33 33,33
Fora de Catalunya - 5,56 7,14 9,52 6,67 16,67
Garraf 7,69 5,56 7,14 9,52 - -
Gironès - 5,56 - - - -
Maresme - - 7,14 - - -
Noguera - - - 4,76 - -
Segrià - - 7,14 4,76 - -
Selva 7,69 - - 4,76 - -
Tarragonès - - - - - 16,67
Vall d’Aran - 5,56 - - - -
Vallès Occidental 23,08 11,11 21,43 9,52 13,33 -
Vallès Oriental 7,69 11,11 - 4,76 6,67 -
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 23,08 11,11 21,43 23,81 53,33 33,33
Diplomat o Enginyer Tècnic - 16,67 35,71 - 6,67 50
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 7,69 16,67 14,29 33,33 6,67 16,67
EGB o FP 1r grau 38,46 22,22 21,43 14,29 20 -
estudis primaris 15,38 16,67 7,14 4,76 - -
sense estudis - - - 4,76 6,67 -
Altres/ns/nc 15,38 16,67 - 19,05 6,67 -
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 54,53 43,89 47,95 47,24 - -
Grup mitjà 53,68 44,85 47,65 50,61 - -
Grup petit 51,63 42,26 46,09 44,28 - -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[30,45) - - 7,14 - - -
[45,55) - 5,56 - - - 16,67
>55 100 94,44 92,86 100 100 83,33
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 54 50,7 47,6 46,41 46,11 45,56
Grup mitjà 27,28 29,75 25,23 24,59 25,07 26,39
Grup petit 18,72 19,56 27,17 29 28,82 28,06
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Aprenentatge basat en problemes 8,2 7,66 8,78 7,86 8,06 8,06
Pràcticum i TFC - - 3,83 9,89 10,14 10,14
Pràctiques altres 6,3 8,67 8,85 8,13 7,43 6,67
Pràctiques d'aula 27,28 29,75 25,23 24,59 25,07 26,39
Pràctiques d'aula informàtica 3,61 1,76 1,27 1,08 1,11 1,11
Pràctiques de sortides - 0,82 0,59 0,54 0,56 0,56
Pràctiques externes - - 3,24 1,49 1,53 1,53
Prova d'avaluació 0,61 0,65 0,6 - - -
Teoria 54 50,7 47,6 46,41 46,11 45,56
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Aprenentatge basat en problemes 8,62 8,49 9,6 8,06 8,06 8,06
Pràcticum i TFC - - 4,09 11,94 11,94 11,94
Pràctiques altres 2,46 3,7 3,77 3,33 3,33 3,33
Pràctiques d'aula 34,56 37,51 32,96 30,14 30,14 30,14
Pràctiques d'aula informàtica 4,59 2,43 1,76 1,39 1,39 1,39
Pràctiques de sortides - 0,87 0,63 0,56 0,56 0,56
Pràctiques externes - - 3,46 3,06 3,06 3,06
Prova d'avaluació 0,72 0,77 0,7 - - -
Teoria 49,05 46,23 43,03 41,53 41,53 41,53
Indicador 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - - 0
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 95,93 79,79 122,64 201 3,4 1,38
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0 0 5,08
Indicador 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre d'estudiants matriculats 13 30 43 58 64 59
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - - - 3,85 3,9
Taxa de rendiment 0,99 0,96 0,93 0,97 0,97 0,9
Taxa d’eficiència - - - 1 1 1
Taxa de graduació en t - - - - - 0,69
Taxa d’abandonament - - 0,08 0,03 0,14 0,14
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,08 0 0,07 0,29
Taxa de rendiment a primer curs 0,99 0,97 0,95 0,94 0,99 0,97
Taxa de presentats del primer curs 1 0,99 0,98 0,95 0,99 1
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,99 0,99 0,94 1 0,99 0,97
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100