Indicadors
 
2022-23
Facultat de Turisme
Màster Universitari en Turisme Cultural [3108M0810]
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 11 13 12 16 15 20 27 14 18 15 20 13 12
Nombre d'estudiants matriculats 11 18 18 20 19 23 30 23 22 19 26 17 14
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 47,45 40,83 41,5 47,4 48,95 53,74 52,5 38,09 48,55 52,11 48,12 48,88 53,36
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 100 83,33 94,44 70 47,37 56,52 63,33 69,57 86,36 73,68 65,38 47,06 71,43
Home - 16,67 5,56 30 52,63 43,48 36,67 30,43 13,64 26,32 34,62 52,94 28,57
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 100 87,5 91,67 81,25 53,33 60 70 60 81,25 63,64 83,33 42,86 80
Home - 12,5 8,33 18,75 46,67 40 30 40 18,75 36,36 16,67 57,14 20
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 11,93 15,87 14,47 18,53 19,2 20 26,47 15,44 18,36 17,39 - - -
Grup mitjà - - 17 16 - - 24,75 14,41 16,38 14,31 - - -
Grup petit 5 12 6,5 - 44 19,5 38,75 16,5 16,88 13,19 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,55 0,65 0,6 0,8 0,75 1 1,35 0,7 0,9 0,75 1 0,65 0,6
% d'estudiants que requereixen complements formatius - - - - - - - - - - - 0 0
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 91,49 74,91 84,31 93,75 100 1,5 45,19 42,17 37,23 34,09 37,07 28,68 32,51
Grup mitjà - - 7,84 6,25 - - 46,15 45,22 41,63 37,12 37,5 33,72 37,35
Grup petit 8,51 25,09 7,84 - - 98,5 8,65 12,61 21,14 28,79 25,43 37,6 30,14
% d'estudiants d'origen estranger 27,27 27,78 27,78 10 15,79 43,48 50 52,17 54,55 78,95 80,77 70,59 71,43
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràcticum - 21,6 - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - - - 6,06 1,72 3,1 -
Pràctiques d'aula - - 7,84 6,25 - - 46,15 45,22 41,63 37,12 37,5 33,72 37,35
Pràctiques d'aula informàtica - - - - - - 6,73 5,22 4,8 5,3 1,29 4,26 3,08
Pràctiques de sortides 8,51 3,48 7,84 - - - 1,92 1,3 6 9,09 10,34 7,75 7,03
Pràctiques externes - - - - - - - - 1,28 2,88 5,17 3,88 4,22
Pràctiques transversals - - - - - 98,5 - 6,09 4 1,52 1,72 13,95 10,54
Teoria 91,49 74,91 84,31 93,75 100 1,5 45,19 42,17 37,23 34,09 37,07 28,68 32,51
Treball fi de màster - - - - - - - - 5,04 3,94 5,17 4,65 5,27
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràcticum - 21,6 - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - - - 6,84 1,82 3,6 -
Pràctiques d'aula - - 8,16 6,25 - - 45,1 43,52 38,83 36,32 39,55 37,39 37,92
Pràctiques d'aula informàtica - - - - - - 6,86 5,56 5,18 2,99 1,36 3,15 3,28
Pràctiques de sortides 4,44 3,48 4,08 - - - 1,96 1,39 4,75 5,98 5,45 3,6 3,75
Pràctiques externes - - - - - - - - 1,38 3,25 5,45 4,5 4,49
Pràctiques transversals - - - - - 98,43 - 4,63 4,31 1,71 1,82 9,01 10,3
Teoria 95,56 74,91 87,76 93,75 100 1,57 46,08 44,91 40,12 38,46 39,09 33,33 34,64
Treball fi de màster - - - - - - - - 5,44 4,44 5,45 5,41 5,62
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 8 9 6 8 11 4 8 4 5 2 4 2 2
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 1 4 6 4 - 6 5 1 3 - 1 2 1
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat - - 1 2 1 - 2 - 2 1 - 2 1
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres 4 6 10 2 3 10 12 9 8 12 15 7 8
Distribució segons país de procedència
Alemanya - - - - - - - - - - 3,85 5,88 -
Argentina - - - - - - - - 4,55 - 3,85 - -
Bòsnia i Hercegovina - - - - - - 3,33 - - - - - -
Brasil - - - - - 4,35 3,33 - 9,09 - 3,85 5,88 -
Canadà - - - - - - - - - 5,26 - - -
Colòmbia - - - - - 4,35 3,33 - - 21,05 - 5,88 -
Costa Rica - - - - 5,26 - - - - - - - -
Cuba - - - - - - - - - - 3,85 - -
Equador - - - 5 - 8,7 3,33 8,7 9,09 5,26 - - -
Espanya - - - 90 84,21 65,22 73,33 69,57 72,73 42,11 57,69 58,82 78,57
França - - - 5 - - - - - - - - -
Guatemala - - - - 5,26 - - - - - - - -
Itàlia - - - - 5,26 - - - - - - - 7,14
Marroc - - - - - - - - - 5,26 3,85 - -
Mèxic - - - - - 4,35 - 13,04 - 10,53 15,38 - -
Nicaragua - - - - - 4,35 3,33 - - - - - -
Perú - - - - - - 3,33 8,7 4,55 - - - 7,14
Portugal - - - - - 4,35 - - - - - - -
Salvador, El - - - - - 4,35 - - - - - - -
Uruguai - - - - - - - - - - 3,85 - 7,14
Veneçuela - - - - - - 3,33 - - - - - -
Xina - - - - - - 3,33 - - 10,53 3,85 23,53 -
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - 8 8 9 12 12 12 11 10 8
Permanent 2 - - - - 1 - - 1 - - - - -
Lectors - - - - 2 - - - - 1 - 2 2
Associats - - - - 5 2 4 3 3 3 4 3 4
Altres - - - - - 2 - - - 2 2 - 1
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - 4 4 3 6 5 7 8 6
Altres - - - - - - 1 - 1 1 - - -
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - 8 9 12 12 12 11 10 8
Permanent 2 - - - - - - - 1 - - - - -
Lectors - - - - - - - - - 1 - 2 2
Associats - - - - - 6 8 6 9 8 11 11 10
Altres - - - - - 2 1 - 1 3 2 - 1
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - 87,5 91,67 76,92 87,5 86,67 88,89 82,35 80 66,67
No doctor - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - 170 285 280 355 383,5 362 269 300 243
Permanent 2 - - - - 30 - - 30 - - - - -
Lectors - - - - 45 - - - - 5 - 95 56,5
Associats - - - - 120 60 120 105 90,5 58 61,5 60 95
Altres - - - - - 82 - - - 65 56,5 - 20,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - 85 105 100 75 147,5 100 193 190 154
Altres - - - - - - 20 - 3 10 - - -
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - 41,88 53,85 65,57 73,47 71,39 82,14 84,42 88,79 82,7 92,19 74,3 77,8
Amb tram no viu - - - 9,84 - - - 7,79 - - 1,12 - -
Sense tram 100 58,12 46,15 24,59 26,53 28,61 17,86 7,79 11,21 17,3 6,69 25,7 22,2
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - 100 100 100 100 100 92,21 100 98,64 100 75,95 99,5
Amb tram no viu - - - - - - - 7,79 - - - - -
Sense tram 100 100 - - - - - - - 1,36 - 24,05 0,5
Relació estudiants per PDI (2022) - - - 9,67 10,45 11,19 14,06 8,32 8,72 7,21 9,89 5,88 5,87
Relació estudiants per PDI 4,44 5,12 5,86 7,9 8,27 9,29 12,12 6,2 6,84 6,6 8,63 5,15 5,25
Nombre de professors - - - 18 20 16 18 19 22 24 24 23 21
Nombre de trams de docència estatals - - - 36 28 30 32 37 38 34 32 32 27
Nombre de trams de docència autonòmics - - - 35 34 35 35 48 45 46 45 42 37
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 0 53,83 49,02 48,13 37,78 53,57 53,85 62,83 61,41 54,85 46,38 46,51 42,71
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor 36,17 10,45 8,82 9,38 18,89 19,74 23,08 13,27 24,1 21,21 33,28 29,46 27,07
Nombre de trams de recerca estatals - - - 13 10 10 10 16 15 14 14 14 12
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - 12 11 12 12 18 18 20 19 21 18
% Crèdits impartits per professorat permanent 0 53,83 49,02 48,13 37,78 53,57 53,85 62,83 61,41 54,85 46,38 46,51 42,71
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - 0 4,03 4,29 4,28 4,5 3,95 4,61 4,31 4,76 4,64
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 49,41 35,37 41,65 217,45 93,04 102,09 76,57 75,96 95,2 129,96 119,81 97,13 92,94
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0,06 0 0,05 0 0 0 4,35 0 5,26 0 0 0
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 11 18 18 20 19 23 30 23 22 19 26 17 14
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - 4,03 4,07 4,06 3,84 4,19 4,28 4,47 4,59 4,83 4,51 4,65 4,47
Taxa de rendiment 0,88 0,87 0,87 1 0,94 0,98 0,97 0,95 0,93 0,91 0,94 0,94 0,94
Taxa d’eficiència 1 0,94 0,95 0,99 0,99 0,99 0,98 0,97 1 0,97 0,97 0,97 1
Taxa d'eficiència en t+1 - - - 0,67 0,84 0,96 0,95 1 0,87 0,8 0,81 0,89 0,78
% Notes en primera convocatòria
Aprovat - - - 3,23 15,7 12,81 16,12 12,32 14,44 9,72 16,1 14,81 6,67
Excel·lent - - - 40,73 24,79 34,38 28,74 28,44 25 28,74 30,03 21,76 43,59
Matrícula d'honor - - - 3,23 2,07 2,81 1,4 2,84 1,06 2,83 1,24 1,39 2,05
No presentat - - - - 4,55 0 1,17 0,47 3,17 5,26 2,48 1,85 1,54
Notable - - - 52,82 52,89 49,38 50,23 54,5 55,63 53,04 48,61 57,87 46,15
Suspens - - - - - 0,63 2,34 1,42 0,7 0,4 1,55 2,31 -
Taxa de graduació en t 0,27 0,31 0,75 0,81 0,8 0,95 0,63 0,57 0,72 0,6 0,65 0,85 0,75
% Notes
Aprovat 17,36 32 13,61 3,16 15,7 12,69 16,28 13,18 14,39 10,55 16,41 15,07 6,57
Excel·lent 15,97 18,5 25,65 41,11 24,79 34,37 28,6 28,18 24,91 28,52 30,09 21,46 42,93
Matrícula d'honor - 0,5 3,66 3,16 2,07 2,79 1,4 2,73 1,05 2,73 1,22 1,37 2,02
No presentat 8,33 9,5 9,42 - 4,55 0,62 1,16 0,45 3,51 6,25 2,74 1,83 2,02
Notable 58,33 38 47,12 52,57 52,89 48,92 50,23 52,73 55,44 51,56 48,02 57,99 46,46
Suspens - 1,5 0,52 - - 0,62 2,33 2,73 0,7 0,39 1,52 2,28 -
Taxa d’abandonament - - 0,27 0,11 0,22 0 0,05 0,04 0,03 0,17 0,09 0,11 -
Taxa de presentats del primer curs 0,88 0,88 0,97 1 0,94 1 0,98 0,98 0,94 0,93 0,96 0,96 0,95
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 1 0,98 0,96 1 1 1 0,97 0,98 1 0,99 0,98 1 1
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - 0 - - 0 - - - - -
Aturats - - - - 0 - - 0 - - - - -
Inactius - - - - 0 - - 0 - - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Durada mitjana dels estudis 1 1,5 1,33 1,25 1,27 1,05 1,25 1,47 1,19 1,18 1,28 1,21 1