Indicadors
 
2020-21
Facultat de Turisme
Màster Universitari en Turisme Cultural [3108M0810]
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre de places ofertes de nou accés 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 11 13 12 16 15 20 27 14 18 15 20
Nombre d'estudiants matriculats 11 18 18 20 19 23 30 23 22 19 26
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 47,45 40,83 41,5 47,4 48,95 53,74 52,5 38,09 48,55 52,11 48,12
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 11,93 15,87 14,47 18,53 19,2 20 26,47 15,44 18,36 17,39 -
Grup mitjà - - 17 16 - - 24,75 14,41 16,38 14,31 -
Grup petit 5 12 6,5 - 44 19,5 38,75 16,5 16,88 13,19 -
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 91,49 74,91 84,31 93,75 100 1,5 45,19 42,17 37,23 34,09 37,07
Grup mitjà - - 7,84 6,25 - - 46,15 45,22 41,63 37,12 37,5
Grup petit 8,51 25,09 7,84 - - 98,5 8,65 12,61 21,14 28,79 25,43
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràcticum i TFC - 21,6 - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - - - 6,06 1,72
Pràctiques d'aula - - 7,84 6,25 - - 46,15 45,22 41,63 37,12 37,5
Pràctiques d'aula informàtica - - - - - - 6,73 5,22 4,8 5,3 1,29
Pràctiques de sortides 8,51 3,48 7,84 - - - 1,92 1,3 6 9,09 10,34
Pràctiques externes - - - - - - - - 1,28 2,88 5,17
Pràctiques transversals - - - - - 98,5 - 6,09 4 1,52 1,72
Teoria 91,49 74,91 84,31 93,75 100 1,5 45,19 42,17 37,23 34,09 37,07
Treball fi de màster - - - - - - - - 5,04 3,94 5,17
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràcticum i TFC - 21,6 - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - - - 6,84 1,82
Pràctiques d'aula - - 8,16 6,25 - - 45,1 43,52 38,83 36,32 39,55
Pràctiques d'aula informàtica - - - - - - 6,86 5,56 5,18 2,99 1,36
Pràctiques de sortides 4,44 3,48 4,08 - - - 1,96 1,39 4,75 5,98 5,45
Pràctiques externes - - - - - - - - 1,38 3,25 5,45
Pràctiques transversals - - - - - 98,43 - 4,63 4,31 1,71 1,82
Teoria 95,56 74,91 87,76 93,75 100 1,57 46,08 44,91 40,12 38,46 39,09
Treball fi de màster - - - - - - - - 5,44 4,44 5,45
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 8 9 6 8 11 4 8 4 5 2 4
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 1 4 6 4 - 6 5 1 3 - 1
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat - - 1 2 1 - 2 - 2 1 -
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres 4 6 10 2 3 10 12 9 8 12 15
Distribució segons país de procedència
Alemanya - - - - - - - - - - 3,85
Argentina - - - - - - - - 4,55 - 3,85
Bòsnia i Hercegovina - - - - - - 3,33 - - - -
Brasil - - - - - 4,35 3,33 - 9,09 - 3,85
Canadà - - - - - - - - - 5,26 -
Colòmbia - - - - - 4,35 3,33 - - 21,05 -
Costa Rica - - - - 5,26 - - - - - -
Cuba - - - - - - - - - - 3,85
Equador - - - 5 - 8,7 3,33 8,7 9,09 5,26 -
Espanya - - - 90 84,21 65,22 73,33 69,57 72,73 42,11 57,69
França - - - 5 - - - - - - -
Guatemala - - - - 5,26 - - - - - -
Itàlia - - - - 5,26 - - - - - -
Marroc - - - - - - - - - 5,26 3,85
Mèxic - - - - - 4,35 - 13,04 - 10,53 15,38
Nicaragua - - - - - 4,35 3,33 - - - -
Perú - - - - - - 3,33 8,7 4,55 - -
Portugal - - - - - 4,35 - - - - -
Salvador, El - - - - - 4,35 - - - - -
Uruguai - - - - - - - - - - 3,85
Veneçuela - - - - - - 3,33 - - - -
Xina - - - - - - 3,33 - - 10,53 3,85
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - 8 8 9 12 12 12 11
Permanent 2 - - - - 1 - - 1 - - -
Lectors - - - - 2 - - - - 1 -
Associats - - - - 5 2 4 3 3 3 4
Altres - - - - - 2 - - - 2 2
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - 4 4 3 6 5 7
Altres - - - - - - 1 - 1 1 -
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - 8 9 12 12 12 11
Permanent 2 - - - - - - - 1 - - -
Lectors - - - - - - - - - 1 -
Associats - - - - - 6 8 6 9 8 11
Altres - - - - - 2 1 - 1 3 2
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - 87,5 91,67 76,92 87,5 86,67 88,89 82,35
No doctor - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - 170 285 280 355 383,5 362 269
Permanent 2 - - - - 30 - - 30 - - -
Lectors - - - - 45 - - - - 5 -
Associats - - - - 120 60 120 105 90,5 58 61,5
Altres - - - - - 82 - - - 65 56,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - 85 105 100 75 147,5 100 193
Altres - - - - - - 20 - 3 10 -
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - 82,7 92,19
Amb tram no viu - - - - - - - - - 17,3 7,81
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - 98,64 100
Amb tram no viu - - - - - - - - - 1,36 -
Relació estudiants per PDI 4,44 5,12 5,86 7,9 8,27 9,29 12,12 6,2 6,84 6,6 8,63
Nombre de professors - - - 18 20 16 18 19 22 24 24
Nombre de trams de docència estatals - - - 36 28 30 32 37 38 34 32
Nombre de trams de docència autonòmics - - - 35 34 35 35 48 45 46 45
Nombre de trams de recerca estatals - - - 13 10 10 10 16 15 14 14
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - 12 11 12 12 18 18 20 19
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - 0 4,03 4,29 4,28 4,5 3,95 4,61 -
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 49,41 35,37 41,65 217,45 93,04 102,09 76,57 75,96 95,2 129,96 119,81
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0,06 0 0,05 0 0 0 4,35 0 5,26 0
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre d'estudiants matriculats 11 18 18 20 19 23 30 23 22 19 26
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - 4,03 4,07 4,06 3,84 4,19 4,28 4,47 4,59 4,83 -
Taxa de rendiment 0,88 0,87 0,87 1 0,94 0,98 0,97 0,95 0,93 0,91 0,94
Taxa d’eficiència 1 0,94 0,95 0,99 0,99 0,99 0,98 0,97 1 0,97 0,97
Taxa de graduació en t 0,27 0,31 0,75 0,81 0,8 0,95 0,63 0,57 0,72 0,6 0,65
% Notes en primera convocatòria
Aprovat - - - 3,23 15,7 12,81 16,12 12,32 14,44 9,72 16,1
Excel·lent - - - 40,73 24,79 34,38 28,74 28,44 25 28,74 30,03
Matrícula d'honor - - - 3,23 2,07 2,81 1,4 2,84 1,06 2,83 1,24
No presentat - - - - 4,55 0 1,17 0,47 3,17 5,26 2,48
Notable - - - 52,82 52,89 49,38 50,23 54,5 55,63 53,04 48,61
Suspens - - - - - 0,63 2,34 1,42 0,7 0,4 1,55
% Notes
Aprovat 17,36 32 13,61 3,16 15,7 12,69 16,28 13,18 14,39 10,55 16,41
Excel·lent 15,97 18,5 25,65 41,11 24,79 34,37 28,6 28,18 24,91 28,52 30,09
Matrícula d'honor - 0,5 3,66 3,16 2,07 2,79 1,4 2,73 1,05 2,73 1,22
No presentat 8,33 9,5 9,42 - 4,55 0,62 1,16 0,45 3,51 6,25 2,74
Notable 58,33 38 47,12 52,57 52,89 48,92 50,23 52,73 55,44 51,56 48,02
Suspens - 1,5 0,52 - - 0,62 2,33 2,73 0,7 0,39 1,52
Taxa d’abandonament - - 0,27 0,11 0,22 0 0,05 0,04 0,03 0,17 0,09
Taxa de presentats del primer curs 0,88 0,88 0,97 1 0,94 1 0,98 0,98 0,94 0,93 0,96
Taxa de d'exit 1 0,98 0,96 1 1 1 0,97 0,98 1 0,99 0,98
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - 0 - - 0 - - -
Aturats - - - - 0 - - 0 - - -
Inactius - - - - 0 - - 0 - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100