Indicadors
 
2022-23
Facultat de Turisme
Màster Universitari en Direcció i Planificació de Turisme [3108M0710]
Indicador 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés - - 16 17 22 30 27 27 36 26 32 37 36 20 23
Nombre d'estudiants matriculats - - 16 24 25 33 32 30 45 33 37 49 40 30 28
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant - - 50,25 44,13 38,52 49,09 52,78 51,7 46,27 47,45 46,05 46,16 51,45 42,3 45,96
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona - - 75 75 40 57,58 65,63 73,33 73,33 69,7 67,57 67,35 75 70 60,71
Home - - 25 25 60 42,42 34,38 26,67 26,67 30,3 32,43 32,65 25 30 39,29
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona - - 71,43 93,33 53,85 42,11 65,38 94,12 78,26 73,91 58,82 66,67 76,19 66,67 75
Home - - 28,57 6,67 46,15 57,89 34,62 5,88 21,74 26,09 41,18 33,33 23,81 33,33 25
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,33 3,57
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup - - 10,91 14,09 10,41 18,57 19,62 16,17 20,02 17 17,02 20,45 - - -
Grup mitjà - - - 10 - 30 - - 18,82 16,13 16,78 19,42 - - -
Grup petit - - - 15 - 9,33 30,83 22,94 27,05 18,5 18,78 17,45 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades - - 0,4 0,43 0,55 0,75 0,68 0,68 0,9 0,65 0,8 0,93 0,9 0,5 0,58
% d'estudiants que requereixen complements formatius - - - - - - - - - - - - - 0 0
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup - - 100 80,29 100 92 88 62,96 36,08 32,69 29,23 26,37 26,07 26,29 27,13
Grup mitjà - - - 18,25 - 2 - - 43,04 47,44 45,85 34,13 41,88 42,24 40,97
Grup petit - - - 1,46 - 6 12 37,04 20,89 19,87 24,93 39,5 32,05 31,47 31,89
% d'estudiants d'origen estranger - - 37,5 37,5 32 36,36 40,63 56,67 60 66,67 81,08 77,55 55 53,33 67,86
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres - - - 1,46 - - - - - - - 4,14 4,27 3,45 -
Pràctiques d'aula - - - 18,25 - 2 - - 43,04 47,44 45,85 34,13 41,88 42,24 40,97
Pràctiques d'aula informàtica - - - - - - - - 14,56 14,1 13,75 14,48 13,68 13,79 17,72
Pràctiques de sortides - - - - - - - - 6,33 3,85 3,44 1,03 0,85 0,86 1,11
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 0,86 4,76 3,42 3,45 3,32
Pràctiques transversals - - - - - 6 12 37,04 - 1,92 1,72 9,82 4,7 4,74 6,09
Teoria - - 100 80,29 100 92 88 62,96 36,08 32,69 29,23 26,37 26,07 26,29 27,13
Treball fi de màster - - - - - - - - - - 5,16 5,27 5,13 5,17 3,65
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres - - - 1,61 - - - - - - - 5,43 5,43 4,4 -
Pràctiques d'aula - - - 10,04 - 2,33 - - 43,94 46,97 44,91 33,92 43,48 43,96 41
Pràctiques d'aula informàtica - - - - - - - - 14,39 12,12 12,63 13,57 10,87 10,99 14,64
Pràctiques de sortides - - - - - - - - 6,06 4,55 2,81 1,36 1,09 1,1 1,46
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 1,05 6,24 4,35 4,4 4,39
Pràctiques transversals - - - - - 2,33 11,36 34,09 - 2,27 2,11 6,11 4,89 4,95 6,59
Teoria - - 100 88,35 100 95,35 88,64 65,91 35,61 34,09 30,18 26,46 26,63 26,92 27,09
Treball fi de màster - - - - - - - - - - 6,32 6,92 3,26 3,3 4,83
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona - - 5 9 8 15 9 9 8 6 5 5 14 9 7
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC - - 4 5 5 5 5 1 2 3 1 2 3 1 -
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat - - 2 1 4 2 2 3 1 - - 1 2 - -
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres - - 10 12 16 8 11 14 25 17 26 29 17 10 16
Distribució segons país de procedència
Albània - - - - - - - - - - - - - - 3,57
Alemanya - - - - - - 3,13 3,33 - - - - - - -
Altres països d'Amèrica - - - - - - - - - - - - - 3,33 -
Antilles Neerlandeses - - - - - - - - - - - - - - 3,57
Argentina - - - - - - - - 4,44 3,03 - - - - -
Austràlia - - - - - - - - - - - - 2,5 3,33 -
Azerbaidjan - - - - - - - - 2,22 - - - - - -
Bèlgica - - - - - - 3,13 - - - - - - - -
Bolívia - - - - - - - - - - 8,11 2,04 - - -
Camerun - - - - - - - - - 3,03 - - - - -
Colòmbia - - - - - - - - - - 5,41 4,08 - 3,33 7,14
Corea del Sud - - - - - - - - - - 2,7 - - - -
Egipte - - - - - - - - - - - - - - 3,57
Equador - - - - - - - 16,67 15,56 9,09 5,41 8,16 - - -
Eslovàquia - - - - - - - - - - - 2,04 - - -
Eslovènia - - - - - - - - - - - - - 3,33 -
Espanya - - - - - 87,88 65,63 63,33 57,78 63,64 37,84 42,86 65 56,67 50
Estats Units (EUA) - - - - - - - - - - - - - - 3,57
Finlàndia - - - - - - - 3,33 - - - - - - -
França - - - - - - 6,25 - - - - - 2,5 3,33 -
Grècia - - - - - - 3,13 3,33 - - - - - 3,33 -
Guatemala - - - - - - - - - - - - - 3,33 -
Hongria - - - - - - 3,13 - - - - - - - -
Iran - - - - - 6,06 - - - - 2,7 6,12 2,5 3,33 -
Itàlia - - - - - - 6,25 - 6,67 - 2,7 - 2,5 - -
Japó - - - - - - 3,13 - - - - - - - -
Letònia - - - - - - - - - - - 2,04 2,5 - -
Líban - - - - - - - - - - - 2,04 - - -
Marroc - - - - - - - - - - - - 2,5 - -
Mèxic - - - - - 3,03 3,13 3,33 - 9,09 2,7 2,04 - 3,33 -
Moldàvia - - - - - - - - - - 2,7 - 2,5 - -
Myanmar - - - - - - - - - - - - 2,5 - -
Països Baixos - - - - - - - - 2,22 - - - - - -
Pakistan - - - - - - - - - - 2,7 - 2,5 - -
Perú - - - - - - - 3,33 2,22 - 5,41 8,16 2,5 3,33 3,57
Polònia - - - - - - - - 2,22 - - - - - -
Puerto Rico - - - - - - - - - - - 2,04 - - 3,57
Regne Unit - - - - - - - - - - - 2,04 - - -
Romania - - - - - 3,03 - - - - - - - - -
Rússia - - - - - - - - - - 8,11 6,12 2,5 - 3,57
Salvador, El - - - - - - - 3,33 2,22 - - - - - -
Sèrbia - - - - - - - - - 3,03 - - - - -
Suïssa - - - - - - - - 2,22 - - - - - -
Tailàndia - - - - - - - - - 3,03 - - - - -
Taiwan - - - - - - - - - - - 2,04 - - 7,14
Tanzània - - - - - - - - - 3,03 - - - - -
Turquia - - - - - - - - 2,22 3,03 2,7 - - - -
Veneçuela - - - - - - 3,13 - - - - - - - -
Xile - - - - - - - - - - 5,41 - - - -
Xina - - - - - - - - - - 5,41 8,16 7,5 10 10,71
Indicador 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - - 9 9 11 10 12 14 12 10 10
Permanent 2 - - - - - - 2 - 2 2 1 1 1 1 1
Lectors - - - - - - 2 1 1 - - 1 1 1 3
Associats - - - - - - 3 1 3 5 6 6 8 9 8
Altres - - - - - - 1 4 - - - - - 1 1
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - - 8 6 5 5 4 9 12 4
Altres - - - - - - - - - - 1 1 3 - 2
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - - 9 11 10 12 14 12 10 10
Permanent 2 - - - - - - - - 2 2 1 1 1 1 1
Lectors - - - - - - - 1 1 - - 1 1 1 3
Associats - - - - - - - 9 9 10 11 10 17 21 12
Altres - - - - - - - 4 - - 1 1 3 1 3
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - - 82,35 80 76,47 64,71 63,16 72,73 68,18 50 56,52
No doctor - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - - 270 285 340 395 463 421,5 512 404 285,5
Permanent 2 - - - - - - 60 - 60 60 33 34,5 31 48 30
Lectors - - - - - - 70 30 30 - - 105 70 64 91,5
Associats - - - - - - 90 60 150 170 219 195 184 255 274,5
Altres - - - - - - 30 230 - - - - - 25 25
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - - 160 205 210 155 156 176,5 337 364 146,5
Altres - - - - - - 30 - - - 1,5 4,5 36 - 50
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - 38,94 49,82 36 37,21 64,22 88,37 90,11 89,72 70,14 77,81 87,5 73,83
Amb tram no viu - - - - - 6 6,98 5,5 - - 0,6 - 0,49 - 7,74
Sense tram - - 100 61,06 50,18 58 55,81 30,28 11,63 9,89 9,68 29,86 21,7 12,5 18,43
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - 94,62 94 93,02 100 93,02 93,41 100 81,28 88,58 100 92,26
Amb tram no viu - - - - - - - - 6,98 6,59 - - - - -
Sense tram - - 100 100 5,38 6 6,98 - - - - 18,72 11,42 - 7,74
Relació estudiants per PDI (2022) - - - - - 10,58 11,59 10,42 13,98 10,16 9,92 11,75 7,65 5,94 7,4
Relació estudiants per PDI - - 4,87 5,15 4,94 8,64 9,52 7,66 10,54 8,03 7,81 9,66 7,04 4,38 5,7
Nombre de professors - - - - - 24 22 23 23 22 25 27 34 34 29
Nombre de trams de docència estatals - - - - - 44 22 25 34 20 26 36 28 22 22
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - - 45 38 42 45 37 44 55 51 43 43
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. - - 0 54,74 47,18 36,13 38,03 26,54 43,04 50,64 53,07 43,59 43,76 34,83 31,62
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. - - 0 0 0 4 4,23 8,64 3,8 3,85 3,78 3,57 2,65 4,14 3,32
% Crèdits impartits per professorat no doctor - - 20,45 0 22,05 28 26,76 25,31 26,58 19,87 18,05 21,82 31,88 31,38 21,76
Nombre de trams de recerca estatals - - - - - 12 5 6 13 10 10 15 11 8 11
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - - 11 8 11 19 15 17 26 22 19 23
% Crèdits impartits per professorat permanent - - 0 54,74 47,18 40,13 42,25 35,19 46,84 54,49 56,85 47,16 46,41 38,97 34,94
Indicador 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - - 0 4,08 4,28 3,77 3,47 4,68 4,51 4,34 4,66 4,32
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant - - 51,56 35,36 37,25 188,01 85,43 115,69 77,68 77,7 102,54 127,54 127,59 101,38 84,08
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat - - 0 0,04 0 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0 0 3,57
Indicador 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats - - 16 24 25 33 32 30 45 33 37 49 40 30 28
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - - 3,99 4,19 3,91 3,73 4,13 4,09 3,7 4,53 4,49 4,29 4,59 4,29
Taxa de rendiment - - 0,94 0,9 0,8 0,91 0,96 0,93 0,95 0,94 0,88 0,84 0,88 0,8 0,87
Taxa d’eficiència - - 1 1 0,98 0,98 0,98 0,99 0,98 0,97 0,96 0,97 1 0,97 0,9
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - - 0,72 0,58 0,69 0,79 0,73 0,6 0,78 0,64 0,73 0,71
% Notes en primera convocatòria
Aprovat - - - - - 21,6 18,39 24,82 18,79 19,8 19,32 21,28 20,93 11,07 22,02
Excel·lent - - - - - 20,42 18,85 19,41 19,54 19,8 22,73 20,21 26,3 25,73 10,7
Matrícula d'honor - - - - - 1,64 2,53 3,44 3,42 1,5 1,82 2,84 2,59 4,56 1,53
No presentat - - - - - 2,82 0,69 1,72 1,14 3,76 5,68 9,75 5,93 13,36 7,03
Notable - - - - - 51,64 58,85 49,14 56,74 54,39 48,18 43,26 42,41 44,95 57,8
Suspens - - - - - 1,88 0,69 1,47 0,38 0,75 2,27 2,66 1,85 0,33 0,92
Taxa de graduació en t - - 0,44 0,71 0,5 0,57 0,85 0,56 0,5 0,69 0,41 0,7 0,56 0,5 0,17
% Notes
Aprovat - - 25,45 21,94 30,42 22,14 18,22 24,94 18,88 20,15 19,38 21,59 20,92 11,21 23,15
Excel·lent - - 14,55 17,99 17,08 20,28 18,68 19,32 19,44 19,41 22,27 19,86 26,24 24,61 10,98
Matrícula d'honor - - 1,36 3,24 3,75 1,63 2,51 3,42 3,36 1,47 1,78 2,76 2,57 4,36 1,48
No presentat - - 1,82 5,4 17,08 2,8 0,91 1,96 1,68 3,93 7,13 10,36 6,24 14,64 6,82
Notable - - 55,91 50,72 30,42 51,28 59 48,9 56,26 54,3 47,22 42,31 42,2 44,24 56,68
Suspens - - 0,91 0,72 1,25 1,86 0,68 1,47 0,37 0,74 2,23 3,11 1,83 0,93 0,89
Taxa d’abandonament - - - - 0,13 0,25 0,36 0,24 0,16 0,13 0,36 0,18 0,24 0,27 0,23
Taxa de presentats del primer curs - - 0,95 0,95 0,81 0,95 0,98 0,94 0,98 0,96 0,92 0,88 0,92 0,86 0,88
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés - - 0,99 1 0,99 0,96 0,99 0,99 0,99 0,98 0,96 0,98 0,98 0,98 0,99
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - 0 - - 0 - - - - -
Aturats - - - - - - 0 - - 0 - - - - -
Inactius - - - - - - 0 - - 0 - - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Durada mitjana dels estudis - - 1 1,2 1,15 1,16 1,12 1,06 1,22 1,26 1,24 1,29 1,05 1,33 1,5