Indicadors
 
2019-20
Facultat de Turisme
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [3108G0316]
Indicador 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre de places ofertes de nou accés 80 80 80 80
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 1,74 1,6 1,58 1,3
Demanda en primera opció 139 128 126 104
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 85 88 90 96
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 91,76 88,64 86,67 91,67
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 8,07 8,64 8,73 8,42
Nota de tall FP 8,07 8,64 8,73 8,42
Nota de tall M25 5,12 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 8 4,17 2,47 7,32
[6,7) 46,67 47,22 41,98 46,34
[7,8) 36 44,44 41,98 37,8
[8,9) 8 4,17 12,35 7,32
[9,10] 1,33 - 1,23 1,22
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[6,7) 42,86 7,14 - 7,69
[7,8) 42,86 50 66,67 23,08
[8,9) 14,29 35,71 33,33 61,54
[9,10] - 7,14 - 7,69
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) 33,33 100 - -
[6,7) 33,33 - - -
[7,8) 33,33 - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 83,53 80,68 82,22 78,13
CFGS, FP2 o assimilats 5,88 11,36 8,89 13,54
Titulats universitaris o assimilats - 1,14 - 1,04
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 3,53 1,14 - -
Altres 7,06 5,68 8,89 7,29
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 71 71 74 75
CFGS, FP2 o assimilats 5 10 8 13
Titulats universitaris o assimilats - 1 - 1
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 3 1 - -
Altres 6 5 8 7
Nombre d'estudiants matriculats 255 318 346 345
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60,62 59,24 58,1 57,63
Ràtio demanda de places/oferta 5,86 5,46 5,95 5,36
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 91,76 94,32 - 96,88
Fora d'Espanya 7,06 1,14 100 -
Illes Balears 1,18 4,55 - 3,13
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 12,94 10,23 - 8,33
Anoia 1,18 2,27 - 1,04
Bages 2,35 1,14 - 2,08
Baix Camp - - - 1,04
Baix Ebre 1,18 - - -
Baix Empordà 8,24 6,82 - 7,29
Baix Llobregat - - - 2,08
Barcelonès 1,18 1,14 - 5,21
Berguedà - 1,14 - -
Fora de Catalunya 8,24 5,68 100 3,13
Garraf - - - 1,04
Garrotxa 3,53 1,14 - 5,21
Gironès 10,59 12,5 - 18,75
Maresme 12,94 14,77 - 10,42
Moianès - 1,14 - 1,04
Noguera 1,18 - - -
Osona 5,88 11,36 - 6,25
Pla de l’Estany 3,53 6,82 - 2,08
Segrià 1,18 - - 4,17
Selva 9,41 12,5 - 9,38
Tarragonès 1,18 - - -
Urgell - 2,27 - -
Vallès Occidental 5,88 2,27 - 1,04
Vallès Oriental 9,41 6,82 - 10,42
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 22,35 17,05 31,11 28,13
Diplomat o Enginyer Tècnic 10,59 4,55 6,67 9,38
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 8,24 18,18 10 5,21
EGB o FP 1r grau 34,12 28,41 30 39,58
estudis primaris 14,12 15,91 8,89 10,42
sense estudis 1,18 5,68 1,11 2,08
Altres/ns/nc 9,41 10,23 12,22 5,21
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 62,34 58,23 57,12 52,58
Grup mitjà 38,82 46,38 44,92 37,03
Grup petit 24,49 29,89 27,66 26,17
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - 1,04
[30,45) 1,18 1,14 - -
[45,55) 1,18 3,41 4,44 9,38
>55 97,65 95,45 95,56 89,58
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 38,23 35,12 33,17 32,68
Grup mitjà 22,16 12,79 16,3 19
Grup petit 39,61 52,09 50,52 48,33
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres - 0,7 0,65 0,61
Pràctiques d'aula 22,16 12,79 16,3 19
Pràctiques d'aula informàtica 12,19 9,07 10 9,19
Pràctiques de laboratori 17,45 13,72 12,96 11,03
Pràctiques externes - - 2,61 3,37
Pràctiques integrades teoria 9,14 27,91 20,22 19,1
Pràctiques transversals 0,83 0,7 1,09 1,99
Teoria 38,23 35,12 33,17 32,68
Treball fi de grau - - 3 3,03
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres - 0,45 1,16 1,09
Pràctiques d'aula 22,75 13,51 17,38 20,74
Pràctiques d'aula informàtica 6,59 5,41 5,41 5,09
Pràctiques de laboratori 8,98 6,31 8,27 7,28
Pràctiques externes - - 4,63 6
Pràctiques integrades teoria 7,19 27,7 18,54 17,29
Pràctiques transversals 0,6 0,45 0,77 0,96
Teoria 53,89 46,17 41,17 41,48
Treball fi de grau - - 2,67 0,05
Indicador 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 8 11 9 10
Permanent 2 1 1 1 1
Lectors 2 2 2 3
Associats 10 14 13 14
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - 1 1 1
Associats 13 18 20 20
Professorat per categoria
Permanent 1 8 11 9 10
Permanent 2 1 2 2 2
Lectors 2 2 2 3
Associats 23 32 33 34
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 52,38 50 56 53,57
No doctor 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 832 730 796 763,5
Permanent 2 200 100 131,5 70
Lectors 210 240 233 445
Associats 1100 1230 1405 1490
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - 90 90 90
Associats 1238 1910 1904,5 2037,5
% Hores impartides segons trams de recerca
Amb tram viu 20,45 15,81 12,98 13,13
Amb tram no viu 14,25 11,16 11,78 14,82
Sense tram 65,31 73,02 75,24 72,05
% Hores impartides segons trams de docència
Amb tram viu 34,69 26,98 25,42 24,27
Amb tram no viu - - - 3,68
Sense tram 65,31 73,02 74,58 72,05
Relació estudiants per PDI 17,27 17,52 17,63 16,24
Nombre de professors 34 47 46 49
Nombre de trams de docència estatals 10 22 10 22
Nombre de trams de docència autonòmics 29 42 31 41
Nombre de trams de recerca estatals 3 5 2 1
Nombre de trams de recerca autonòmics 7 10 9 12