Indicadors
 
2021-22
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Màster Universitari en Economia de l'Empresa (Business Economics) [3107M0219]
Indicador 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 25 25 25
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 12 18 11
Nombre d'estudiants matriculats 12 18 15
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 53,83 46,6
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 8,36 - -
Grup petit 9 - -
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 95,93 100 100
Grup petit 4,07 - -
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques externes 1,31 - -
Teoria 95,93 100 100
Treball fi de màster 2,76 - -
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques externes 1,31 - -
Teoria 95,93 100 100
Treball fi de màster 2,76 - -
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 11 15 7
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 1 1 -
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat - - 3
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres - 2 1
Distribució segons país de procedència
Colòmbia - - 6,67
Espanya 100 100 93,33
Indicador 2019-20 2020-21 2021-22
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 18 10 7
Permanent 2 - - 1
Associats 1 4 3
Altres 2 2 1
Professorat no doctor per categoria
Associats 2 1 4
Professorat per categoria
Permanent 1 18 10 7
Permanent 2 - - 1
Associats 3 5 7
Altres 2 2 1
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 90,48 62,5 66,67
No doctor 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 500,5 310 160
Permanent 2 - - 30
Associats 30 130 100
Altres 57,5 30 20
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats 60 40 140
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 57,64 41,94 57,89
Amb tram no viu 7,99 9,68 15,79
Sense tram 34,37 48,39 26,32
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 95,1 100 94,74
Sense tram 4,9 - 5,26
Relació estudiants per PDI 4,44 7,6 6,21
Nombre de professors 23 17 16
Nombre de trams de docència estatals 52 40 33
Nombre de trams de docència autonòmics 65 42 37
Nombre de trams de recerca estatals 17 6 6
Nombre de trams de recerca autonòmics 29 12 13
Indicador 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre d'estudiants matriculats 12 18 15
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,42 3,8 4,21
Taxa de rendiment 0,95 0,98 1
Taxa d’eficiència 1 1 0,99
Taxa de graduació en t 0,83 0,72 0,82
% Notes en primera convocatòria
Aprovat 22,14 11,49 8,04
Excel·lent 23,66 43,1 41,07
Matrícula d'honor 1,53 1,15 2,68
No presentat 4,58 1,72 -
Notable 48,09 41,95 48,21
Suspens - 0,57 -
% Notes
Aprovat 21,8 11,49 7,89
Excel·lent 23,31 43,1 41,23
Matrícula d'honor 1,5 1,15 2,63
No presentat 6,02 1,72 -
Notable 47,37 41,95 48,25
Suspens - 0,57 -
Taxa d’abandonament - - 0,08
Taxa de presentats del primer curs 0,95 0,98 1
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 1 0,98 1
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 16,67 76,92 100