Indicadors
 
2020-21
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Màster Universitari en Economia de l'Empresa (Business Economics) [3107M0219]
Indicador 2019-20 2020-21
Nombre de places ofertes de nou accés 25 25
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 12 18
Nombre d'estudiants matriculats 12 18
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 53,83
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 8,36 -
Grup petit 9 -
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 95,93 100
Grup petit 4,07 -
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques externes 1,31 -
Teoria 95,93 100
Treball fi de màster 2,76 -
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques externes 1,31 -
Teoria 95,93 100
Treball fi de màster 2,76 -
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 11 15
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 1 1
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres - 2
Distribució segons país de procedència
Espanya 100 100
Indicador 2019-20 2020-21
Nombre d'estudiants matriculats 12 18
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,42 -
Taxa de rendiment 0,95 0,98
Taxa d’eficiència 1 1
Taxa de graduació en t 0,83 0,72
% Notes en primera convocatòria
Aprovat 22,14 11,49
Excel·lent 23,66 43,1
Matrícula d'honor 1,53 1,15
No presentat 4,58 1,72
Notable 48,09 41,95
Suspens - 0,57
% Notes
Aprovat 21,8 11,49
Excel·lent 23,31 43,1
Matrícula d'honor 1,5 1,15
No presentat 6,02 1,72
Notable 47,37 41,95
Suspens - 0,57
Taxa d’abandonament - -
Taxa de presentats del primer curs 0,95 0,98
Taxa de d'exit 1 0,98
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 16,67 76,92