Indicadors
 
2020-21
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Doble Titulació Grau en Administració i Direcció d'Empreses/ Grau en Dret [3107GD214]
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre de places ofertes de nou accés 10 10 10 10 10 10 10
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 1 1 1,3 1 1,8 1,2 1,2
Demanda en primera opció 10 10 13 10 18 12 12
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 11 11 13 11 13 11 10
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 100 54,55 92,31 81,82 100 90,91 90
% d'acces en matrícula a setembre 18,18 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 5,63 6,47 7,89 5,77 9,23 8,75 9,97
Nota de tall FP 5,63 6,47 7,89 5,77 9,23 8,75 9,97
Nota de tall M25 5 5,12 7,68 5 5 7,93 5,81
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 10 33,33 - 20 - 10 -
[6,7) 30 33,33 33,33 10 46,15 10 -
[7,8) 30 33,33 66,67 40 23,08 40 66,67
[8,9) 30 - - 30 30,77 30 22,22
[9,10] - - - - - 10 11,11
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[6,7) 100 - - - - - -
[8,9) - 50 - 100 - - -
[9,10] - 50 - - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[7,8) - - 100 - - 100 -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 72,73 63,64 76,92 81,82 100 90,91 90
CFGS, FP2 o assimilats 9,09 18,18 - 9,09 - - -
Titulats universitaris o assimilats - - - - - - 10
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - - 7,69 - - 9,09 -
Altres 18,18 18,18 15,38 9,09 - - -
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 8 7 10 9 13 10 9
CFGS, FP2 o assimilats 1 2 - 1 - - -
Titulats universitaris o assimilats - - - - - - 1
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - - 1 - - 1 -
Altres 2 2 2 1 - - -
Nombre d'estudiants matriculats 11 21 25 30 36 40 41
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 59,45 60,14 63,88 61 63,97 64,1 64,78
Ràtio demanda de places/oferta 10,1 13,4 12,8 9,6 10,6 10,4 12,9
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 90,91 90,91 84,62 100 - 90,91 100
Fora d'Espanya - - 15,38 - 100 - -
Illes Balears 9,09 9,09 - - - 9,09 -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 9,09 9,09 15,38 - - 27,27 30
Baix Empordà 9,09 - 30,77 18,18 - 9,09 10
Barcelonès - 9,09 7,69 9,09 - - -
Fora de Catalunya 9,09 9,09 15,38 - 100 9,09 -
Gironès 18,18 36,36 7,69 36,36 - 45,45 40
Maresme 9,09 18,18 - - - - -
Osona - - - 9,09 - - -
Pla de l’Estany - - - - - - 10
Selva 36,36 9,09 23,08 18,18 - 9,09 10
Vallès Oriental 9,09 9,09 - 9,09 - - -
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 9,09 27,27 23,08 45,45 7,69 18,18 30
Diplomat o Enginyer Tècnic - - 7,69 - 30,77 - 10
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte - 27,27 23,08 9,09 7,69 18,18 30
EGB o FP 1r grau 36,36 9,09 7,69 18,18 30,77 45,45 30
estudis primaris 27,27 9,09 15,38 18,18 15,38 9,09 -
sense estudis 18,18 - 7,69 9,09 7,69 - -
Altres/ns/nc 9,09 27,27 15,38 - - 9,09 -
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 54,98 60,41 60,76 61,5 62,08 61,73 -
Grup mitjà 36,05 34,11 33,41 33,16 40,39 43,37 -
Grup petit - 28,74 33,61 39,05 42,17 42,63 -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) - - - 18,18 - - -
[30,45) 18,18 - - - - 9,09 -
[45,55) 9,09 27,27 7,69 - 15,38 - -
>55 72,73 72,73 92,31 81,82 84,62 90,91 100
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 73 67,25 64,36 63,07 67,4 71,95 72,13
Grup mitjà 27 27,2 32,97 30,96 23,42 17,06 18,17
Grup petit - 5,56 2,67 5,97 9,18 10,99 9,7
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres - - - 0,7 - - -
Pràctiques d'aula 27 27,2 32,97 30,96 23,42 17,06 18,17
Pràctiques d'aula informàtica - 3,75 2,06 2,91 7,45 7,39 7,63
Pràctiques integrades teoria - 1,81 0,61 2,36 0,91 0,99 1,11
Teoria 73 67,25 64,36 63,07 67,4 71,95 72,13
Treball fi de grau - - - - 0,83 2,61 0,95
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres - - - 0,29 - - -
Pràctiques d'aula 21,25 17,64 21,27 20,5 16,92 13,32 12,75
Pràctiques d'aula informàtica - 3,49 1,46 1,46 4,28 4,19 4,17
Pràctiques integrades teoria - 0,78 0,15 1,32 0,28 0,27 0,27
Teoria 78,75 78,1 77,12 76,43 75,7 77,4 79,54
Treball fi de grau - - - - 2,81 4,81 3,28
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 10 25 54 57 56 59 58
Permanent 2 2 - 3 2 1 1 1
Lectors 2 4 4 6 3 4 4
Associats 6 14 16 15 21 16 25
Altres 6 14 7 8 5 11 11
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - 1 1 2 2 2 1
Associats - 28 41 49 44 46 70
Altres - 1 2 - 1 - 2
Professorat per categoria
Permanent 1 - 25 54 57 56 59 58
Permanent 2 - 1 4 4 3 3 2
Lectors - 4 4 6 3 4 4
Associats - 42 57 64 65 62 95
Altres - 15 9 8 6 11 13
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 61,54 64,91 75 73,86 68,6 78,02 69,7
No doctor 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 793,5 2395 6270 6150 6113 4805,5 4467
Permanent 2 240 - 340 255 122,5 124,5 85
Lectors 112 225 410 697,5 345 339,5 479
Associats 451,5 940 1320 757,5 1396,5 1227,5 1573
Altres 815 1332,5 1177,5 1175 557 1351,5 762,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - 187,5 215 277,5 167 107 120
Associats 1548 2097,5 3110 3590 3314 3384,5 5001,5
Altres 95 20 260 - 60 - 43,5
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - 56,43 61,8
Amb tram no viu - - - - - 34,62 38,2
Sense tram - - - - - 8,95 -
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - 93,3 92,21
Amb tram no viu - - - - - 3,35 7,79
Sense tram - - - - - 3,35 -
Relació estudiants per PDI 0,65 0,7 0,49 0,57 0,76 0,9 0,85
Nombre de professors 45 87 128 139 133 139 172
Nombre de trams de docència estatals 36 99 189 214 215 222 214
Nombre de trams de docència autonòmics 38 114 216 243 245 255 255
Nombre de trams de recerca estatals 13 35 72 90 81 99 98
Nombre de trams de recerca autonòmics 16 42 92 111 102 134 139
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - - - -
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 83,94 105,84 109,27 93,88 126,7 219,72 268,04
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - - - 0 0
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 3,33 0 7,5 2,44
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre d'estudiants matriculats 11 21 25 30 36 40 41
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - - - - - -
Taxa de rendiment 0,84 0,73 0,73 0,74 0,84 0,95 0,93
Taxa d’eficiència - - - - - 0,99 0,93
Taxa de graduació en t - - - - - - 0,36
Taxa d’abandonament - - 0,09 0,43 0,24 0,23 0,19
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,09 0,45 0,23 0,36 0,38
Taxa de rendiment a primer curs 0,84 0,67 0,69 0,71 0,75 0,9 0,91
Taxa de presentats del primer curs 0,94 0,86 0,87 0,8 0,85 0,97 0,91
Taxa de d'exit 0,9 0,74 0,79 0,84 0,87 0,9 1
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - - - 0 0