Indicadors
 
2022-23
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Doble Titulació Grau en Economia/ Grau en Filosofia [3107GD122]
Indicador 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 10
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 1,5
Demanda en primera opció 15
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 10
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 100
% d'acces en matrícula a setembre 0
Nota de tall PAAU 8,43
Nota de tall FP 8,43
Nota de tall M25 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 20
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[6,7) 0,14
[8,9) 0,14
[9,10] 0,07
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 90
Altres 10
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 9
Altres 1
Nombre d'estudiants matriculats 10
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 63
Ràtio demanda de places/oferta 11,4
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 40
Home 60
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0
Home 0
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 80
Galicia 10
València 10
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Baix Empordà 20
Barcelonès 20
Fora de Catalunya 20
Gironès 10
Maresme 10
Segrià 10
Vallès Occidental 10
% d'estudiants de primera generació. 50
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 30
Diplomat o Enginyer Tècnic 20
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 30
EGB o FP 1r grau 20
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 1
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[30,45) 10
>55 90
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 73,31
Grup mitjà 11,93
Grup petit 14,76
% d'estudiants d'origen estranger 0
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 11,93
Pràctiques d'aula informàtica 10,36
Pràctiques integrades teoria 4,4
Teoria 73,31
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 19,7
Pràctiques d'aula informàtica 4,55
Pràctiques integrades teoria 1,52
Teoria 74,24