Indicadors
 
2022-23
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Doble Titulació Grau en Economia/Grau en Administració i Direcció d'Empreses [3107GD113]
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 1,1 1,17 1,23 1,2 1,37 1,5 1,77 1,2 1,4 1,6
Demanda en primera opció 33 35 37 36 41 45 53 36 42 48
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 33 36 34 29 33 33 29 29 34 31
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 96,97 86,11 94,12 86,21 93,94 96,97 96,55 96,55 91,18 96,77
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 5 5,3 7 5,33 5,25 8,24 10,01 5,56 9,75 10,72
Nota de tall FP 5 5,3 7 5,33 5,25 8,24 10,01 5,56 9,75 10,72
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5,56 5 5 6,06
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 36,36 36,11 38,24 24,14 21,21 27,27 13,79 17,24 17,65 25,81
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 14,29 18,18 3,23 18,52 15,63 6,25 - 3,57 - -
[6,7) 53,57 51,52 35,48 37,04 40,63 37,5 17,86 17,86 0,15 -
[7,8) 21,43 24,24 38,71 33,33 28,13 28,13 50 46,43 0,64 0,32
[8,9) 10,71 6,06 22,58 11,11 12,5 25 25 28,57 0,37 0,64
[9,10] - - - - 3,13 3,13 7,14 3,57 0,11 0,04
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[6,7) 100 66,67 33,33 - - - - - - 50
[7,8) - 33,33 33,33 100 - - - - - -
[8,9) - - 33,33 - 100 - - - - -
[9,10] - - - - - 100 - 100 - 50
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - - - 100 - - -
[6,7) 100 - - - - - - - - 100
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 75,76 83,33 79,41 72,41 90,91 78,79 93,1 79,31 97,06 70,97
CFGS, FP2 o assimilats 6,06 8,33 5,88 3,45 - - - 3,45 - 6,45
Titulats universitaris o assimilats 3,03 - - - - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 3,03 - - - - - 3,45 - - 3,23
Altres 12,12 8,33 14,71 24,14 9,09 21,21 3,45 17,24 2,94 19,35
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 25 30 27 21 30 26 27 23 33 22
CFGS, FP2 o assimilats 2 3 2 1 - - - 1 - 2
Titulats universitaris o assimilats 1 - - - - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1 - - - - - 1 - - 1
Altres 4 3 5 7 3 7 1 5 1 6
Nombre d'estudiants matriculats 43 80 97 101 117 125 132 130 139 132
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60,7 60,98 58,52 61,49 61,03 61,15 61,45 60,88 57,67 59,68
Ràtio demanda de places/oferta 2,07 6 5,63 4,97 5,5 6,3 6,33 6,33 7,2 7,47
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 55,81 47,5 47,42 39,6 41,88 41,6 44,7 42,31 46,76 46,97
Home 44,19 52,5 52,58 60,4 58,12 58,4 55,3 57,69 53,24 53,03
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0 33,33 80 50 61,54 38,46 61,11 21,05 40,74 50
Home 0 66,67 20 50 38,46 61,54 38,89 78,95 59,26 50
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Castella-La Manxa - - - - - - - - 2,94 -
Catalunya 100 100 97,06 89,66 93,94 - 96,55 96,55 94,12 96,77
Fora d'Espanya - - 2,94 6,9 6,06 100 - 3,45 - -
Illes Balears - - - 3,45 - - 3,45 - 2,94 -
Murcia - - - - - - - - - 3,23
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp - - - - - - 3,45 - - -
Alt Empordà 24,24 13,89 17,65 6,9 6,06 - 24,14 3,45 11,76 12,9
Bages - - - - - - - - - 3,23
Baix Empordà 6,06 13,89 14,71 6,9 9,09 - 6,9 - 8,82 12,9
Baix Llobregat - - 2,94 - - - - - - -
Conca de Barberà - - - - - - 3,45 - - -
Fora de Catalunya - - 2,94 10,34 6,06 100 3,45 3,45 5,88 3,23
Garrotxa 3,03 - 5,88 - 6,06 - 6,9 6,9 - 6,45
Gironès 21,21 27,78 32,35 41,38 45,45 - 17,24 41,38 26,47 32,26
Maresme - - 2,94 6,9 3,03 - 3,45 3,45 8,82 -
Montsià - 2,78 - - - - - - - -
Osona 6,06 2,78 2,94 - 3,03 - - 3,45 - -
Pla de l’Estany 9,09 13,89 2,94 6,9 12,12 - 13,79 17,24 17,65 6,45
Ribera d’Ebre - - - - - - - - - 3,23
Ripollès - 2,78 - - - - - - - -
Segarra - - - - - - - 3,45 - -
Segrià - - - - - - - - - 3,23
Selva 30,3 19,44 11,76 6,9 3,03 - 17,24 13,79 17,65 12,9
Solsonès - - - 3,45 - - - - - -
Vall d’Aran - - - 3,45 - - - - - -
Vallès Oriental - 2,78 2,94 6,9 6,06 - - 3,45 2,94 3,23
% d'estudiants de primera generació. 84,85 80,56 82,35 82,76 75,76 72,73 58,62 68,97 50 74,19
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,27
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 21,21 25 26,47 24,14 18,18 21,21 24,14 20,69 20,59 35,48
Diplomat o Enginyer Tècnic 12,12 11,11 8,82 6,9 6,06 9,09 24,14 17,24 20,59 9,68
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 3,03 8,33 8,82 10,34 18,18 18,18 17,24 13,79 29,41 16,13
EGB o FP 1r grau 36,36 19,44 26,47 34,48 33,33 24,24 17,24 37,93 20,59 22,58
estudis primaris 12,12 16,67 14,71 13,79 15,15 9,09 10,34 3,45 2,94 -
sense estudis 6,06 2,78 11,76 - - 6,06 3,45 - 2,94 6,45
Altres/ns/nc 9,09 16,67 2,94 10,34 9,09 12,12 3,45 6,9 2,94 9,68
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 47,18 44,38 46,9 45,97 44,86 49,12 54,28 - - -
Grup mitjà 31,58 40,12 30,15 31,21 31,99 39,17 33,28 - - -
Grup petit 22,6 22,56 28,41 26,96 27,56 50,29 38,48 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 1,1 1,2 1,13 0,97 1,1 1,1 0,97 0,97 1,13 1,03
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - - - - 3,45 - 3,23
[30,45) 3,03 - - 3,45 - - - - - -
[45,55) 9,09 2,78 5,88 3,45 3,03 - - - - 3,23
>55 87,88 97,22 94,12 93,1 96,97 100 100 96,55 100 93,55
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 85,34 84,73 83,12 76,88 75,01 78,78 85,8 86,69 87,46 86,96
Grup mitjà 9,01 10,02 11,35 16,45 15,35 9,95 2,02 2,34 1,49 0,74
Grup petit 5,65 5,25 5,53 6,66 9,64 11,27 12,18 10,97 11,04 12,3
% d'estudiants d'origen estranger 11,63 8,75 8,25 6,93 5,98 8,8 6,82 8,46 8,63 6,82
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres - - - - 1,34 0,93 1,28 1,17 1,87 1,62
Pràctiques d'aula 9,01 10,02 11,35 16,45 15,35 9,95 2,02 2,34 1,49 0,74
Pràctiques d'aula informàtica 5,65 4,79 4,19 4,69 6,05 7,02 6,31 6,2 5,81 5,99
Pràctiques integrades teoria - 0,46 1,34 1,98 2,25 1,18 1,28 1,36 1,31 2,04
Teoria 85,34 84,73 83,12 76,88 75,01 78,78 85,8 86,69 87,46 86,96
Treball fi de grau - - - - - 2,14 3,31 2,24 2,05 2,65
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres - - - - 0,51 5,51 2,88 2,71 2,95 3,83
Pràctiques d'aula 8,17 8,86 6,71 7,23 6,7 3,84 0,6 1,35 0,42 0,22
Pràctiques d'aula informàtica 2,5 2,05 1,76 2,47 3,16 3,27 2,7 2,54 2,37 2,46
Pràctiques integrades teoria - 0,13 0,26 0,39 0,44 0,23 0,24 0,23 0,21 0,44
Teoria 89,33 88,96 91,28 89,91 89,19 82,59 88,76 87,98 89,4 92,72
Treball fi de grau - - - - - 4,57 4,81 5,19 4,64 0,33
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - 30 36 36 38 41 39 35 39 42
Permanent 2 - 3 1 2 1 1 1 1 1 1
Lectors - 2 3 1 3 2 2 2 4 3
Associats - 16 12 10 13 14 11 19 16 16
Altres - 7 10 7 6 4 5 5 3 2
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - 1 1 2 2 2 1 - -
Associats - - 20 22 24 25 21 45 54 53
Altres - - 1 2 1 - - 3 1 4
Professorat per categoria
Permanent 1 - - 36 36 38 41 39 35 39 42
Permanent 2 - - 2 3 3 3 3 2 1 1
Lectors - - 3 1 3 2 2 2 4 3
Associats - - 32 32 37 39 32 64 70 69
Altres - - 11 9 7 4 5 8 4 6
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - 74,14 74,19 75 70,49 70,97 77,59 69,35 69,84 71,88
No doctor - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - 4152 5170 5450 5442,5 5521,9 5091 4368 4781 4935
Permanent 2 - 207,5 135 200 125 122,5 184,5 135 130 181,5
Lectors - 332,5 265 135 540 285 270 234,5 271,5 140,5
Associats - 1506,5 870 850 977,5 1182,5 1262,5 1635 1330,5 1178
Altres - 964,5 1330 1077,5 770 283 310 254,5 102,5 30
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - 245,5 247,5 215 277,5 186 112 125 - -
Associats - 2216,5 1595 1535 1522,5 1697 1588,5 3253 4014,5 4127,5
Altres - 130 57,5 140 20 - - 135 60 180
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 47,45 43,88 49,46 45,67 50,47 51,57 53,09 63,91 65,92 67,64
Amb tram no viu 5,84 5,62 4,22 9,17 0,94 3,92 4,12 4,9 4,8 8,95
Sense tram 46,71 50,51 46,32 45,17 48,59 44,5 42,79 31,2 29,27 23,41
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 93,37 93,87 98,05 97 93,42 96,81 100 100 95,92 92,98
Amb tram no viu - 1,67 - - - - - - - 4,57
Sense tram 6,63 4,46 1,95 3 6,58 3,19 - - 4,08 2,45
Relació estudiants per PDI (2022) 20,26 20,06 20,53 19,49 19,75 21,85 23,34 22,65 22,99 22,13
Relació estudiants per PDI 1,4 2 2,35 2,59 2,95 3,3 3,68 3,12 3 2,93
Nombre de professors 71 87 84 81 88 89 81 111 118 121
Nombre de trams de docència estatals 113 112 145 144 150 169 156 138 137 139
Nombre de trams de docència autonòmics 112 123 157 148 158 185 170 158 157 172
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 49,97 45,65 53 56,96 56,3 58,9 54,88 43,88 45,94 47,5
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 2,08 1,23 1,86 1,87 1,24 1,94 1,29 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor 23,84 26,57 19,65 19,68 18,81 20,3 21,54 35,55 38,12 39,99
Nombre de trams de recerca estatals 36 28 35 38 42 46 48 41 48 51
Nombre de trams de recerca autonòmics 33 37 47 44 55 61 69 64 79 83
% Crèdits impartits per professorat permanent 55,6 49,4 57,42 61,08 60,41 62,84 57,37 45,1 45,94 47,5
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - - - - 0 0 0
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 77,65 103,61 133,8 136,23 129,09 176,64 278,75 401,69 250,19 250,69
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - 66,67 80 50 53,85 69,23 38,89 73,68 74,07 72,22
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0,05 0,03 0 1,98 5,98 1,6 7,58 6,15 11,51 5,3
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 43 80 97 101 117 125 132 130 139 132
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - - - - - - 3,48 3,66 3,53
Taxa de rendiment 0,83 0,78 0,81 0,82 0,91 0,9 0,95 0,95 0,9 0,92
Taxa d’eficiència - 1 1 0,93 0,98 0,99 0,93 0,94 0,97 0,98
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - - - - 0,42 0,32 0,53
Taxa de graduació en t - - - - - 0,42 0,31 0,53 0,55 0,76
Taxa de graduació en t+1 - - - - - - 0,45 0,36 0,56 0,55
Taxa d’abandonament - - 0,12 0,16 0,21 0,16 0,09 0,09 0,09 -
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,15 0,11 0,12 0,21 0,03 0,18 0,03 0,07
Taxa de rendiment a primer curs 0,77 0,68 0,84 0,77 0,95 0,84 0,99 0,95 0,8 0,93
Taxa de presentats del primer curs 0,94 0,94 0,93 0,89 1 0,92 1 0,99 0,87 0,96
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,82 0,73 0,89 0,87 0,94 0,91 0,99 0,93 0,92 0,94
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - 66,67 80 50 53,85 69,23 38,89 73,68 74,07 72,22
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,5 0,4 0,6 0,74 0,76 0,75 - 0,9 - -
[6,7) 0,85 0,7 0,83 0,72 0,95 0,69 0,96 0,76 0,68 -
[7,10] 0,89 0,92 0,91 0,85 1 0,94 0,99 0,98 0,82 0,99
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[6,7) 0,32 0,5 0,44 - - - - - - 0,5
[7,10] - 0,1 0,5 0,6 1 1 - 1 - 0,3
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - - - - 1 - - -
[6,7) 1 - - - - - - - - 0
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,5 0,43 0,58 0,55 0,78 0,81 0,89 0,92 0,76 0,65
[6,7) 0,89 0,8 0,74 0,79 0,88 0,86 0,94 0,89 0,82 0,83
[7,10] 0,93 0,91 0,94 0,92 0,95 0,96 0,99 0,98 0,92 0,96
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[6,7) 0,32 0,41 0,27 0 - - - - - 0,5
[7,10] - 0,1 0,5 0,78 1 0,9 0,66 0,91 1 0,63
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - - - - 1 1 1 0,75
[6,7) 1 1 1 1 1 - - - - 0
Durada mitjana dels estudis - 2 3 3,5 4,85 4,92 5,22 5,32 5,04 5,17