Indicadors
 
2019-20
Facultat d'Infermeria
Màster Universitari en Promoció de la Salut [3106M1013]
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre de places ofertes de nou accés 25 25 25 25 25 25 25
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 12 18 21 20 19 17 13
Nombre d'estudiants matriculats 15 25 25 29 30 26 22
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 46,53 48,96 47,2 40,93 42,1 36,92 42,05
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 10,69 14,89 17,31 17,06 17,56 13,88 12,18
Grup petit - - - - - - 18
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 100 100 100 100 100 100 92,38
Grup petit - - - - - - 7,62
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Teoria 100 100 100 100 100 100 92,38
Treball fi de màster - - - - - - 7,62
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Teoria 100 100 100 100 100 100 92,38
Treball fi de màster - - - - - - 7,62
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 4 9 9 11 11 10 6
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 5 5 10 5 5 3 3
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat 3 - 2 2 2 2 -
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres - 4 - 2 1 2 4
Distribució segons país de procedència
Andorra - - - - 3,33 3,85 4,55
Bolívia - - - - - - 4,55
Colòmbia - 4 - - - - -
Espanya 100 88 100 96,55 93,33 96,15 81,82
Itàlia - - - - - - 4,55
Mèxic - 4 - - - - -
Xile - 4 - 3,45 3,33 - -
Xina - - - - - - 4,55
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - 7 5 7 8 8 13
Permanent 2 - - - - - - 2
Associats - 6 5 5 4 5 5
Altres - 2 3 - - - 1
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - 1 1 1 1 1
Associats - - 1 2 2 1 1
Professorat per categoria
Permanent 1 - - 5 7 8 8 13
Permanent 2 - - 1 1 1 1 3
Associats - - 6 7 6 6 6
Altres - - 3 - - - 1
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - 66,67 61,54 58,33 75 69,23 80,95
No doctor - 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - 290 245 260 290 290 323
Permanent 2 - - - - - - 14
Associats - 200 170 170 140 200 200
Altres - 60 45 - - - 30
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - 20 20 20 20 20 20
Associats - 60 60 90 90 30 30
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 94,4
Amb tram no viu - - - - - - 5,6
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 100
Relació estudiants per PDI 5,94 7,77 8,74 8,79 9,36 7,11 6
Nombre de professors 16 17 15 15 15 15 23
Nombre de trams de docència estatals 25 29 27 29 29 31 35
Nombre de trams de docència autonòmics 24 33 32 34 34 37 53
Nombre de trams de recerca estatals 10 8 9 12 12 12 14
Nombre de trams de recerca autonòmics 10 7 8 13 13 15 26
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 0 3,2 4,44 4,16 4,29 4,6 4,84
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 473,15 80,93 120,09 117,86 114,15 149,85 204,2
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 0 0 0 0 0 0 0
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0 3,33 0 0
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre d'estudiants matriculats 15 25 25 29 30 26 22
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,39 3,06 4,16 4,14 3,85 4,27 4,86
Taxa de rendiment 0,97 0,84 0,94 0,96 0,91 0,94 0,8
Taxa d’eficiència 1 0,99 0,97 0,97 0,98 0,95 0,97
Taxa de graduació en t 0,5 0,72 0,52 0,5 0,53 0,59 0,31
% Notes en primera convocatòria
Aprovat 7,02 15,07 4,45 7,24 5,98 7,17 5,66
Excel·lent 49,71 29,79 33,22 41,03 36,54 41,26 28,3
Matrícula d'honor 1,17 0,68 1,03 1,72 1,66 2,69 4,25
No presentat 0,58 11,99 1,37 1,38 3,65 6,28 4,25
Notable 40,94 42,47 59,93 48,62 52,16 42,6 57,55
Suspens 0,58 - - - - - 0
% Notes
Aprovat 7,02 15,36 4,39 7,48 5,9 7,36 6,28
Excel·lent 49,71 29,69 33,11 40,48 36,39 41,13 27,35
Matrícula d'honor 1,17 0,68 1,01 1,7 1,64 2,6 4,04
No presentat 0,58 11,95 2,03 1,7 3,93 6,06 5,83
Notable 40,94 42,32 59,46 48,64 52,13 42,86 56,05
Suspens 0,58 - - - - - 0,45
Taxa d’abandonament - - 0 0,16 0,08 0,07 0,1
Taxa de presentats del primer curs 0,98 0,86 0,96 0,97 0,95 0,93 0,95
Taxa de d'exit 0,99 1 0,99 1 0,99 0,96 0,97
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 0 0 0 0 0 0 0