Indicadors
 
2022-23
Escola Politècnica Superior
Màster Universitari en Sistemes Robòtics Intel·ligents / Master in Intelligent Robotic Systems [3105M0521]
Indicador 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 30 30
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 12 13
Nombre d'estudiants matriculats 12 25
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 62,4
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 33,33 52
Home 66,67 48
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0 40
Home 0 60
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,4 0,43
% d'estudiants que requereixen complements formatius 0 0
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 34,48 37,74
Grup petit 65,52 62,26
% d'estudiants d'origen estranger 100 96
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula informàtica 3,45 2,83
Pràctiques de laboratori 62,07 59,43
Teoria 34,48 37,74
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula informàtica 5 3,8
Pràctiques de laboratori 45 45,57
Teoria 50 50,63
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona - 1
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres 12 12
Distribució segons país de procedència
Emirats Àrabs Units 100 92
Espanya - 4
Marroc - 4
Indicador 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 12 25
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,14 4,15
Taxa de rendiment 0,92 0,92
Taxa d’eficiència - 0,99
Taxa d'eficiència en t+1 - -
% Notes en primera convocatòria
Aprovat 55,3 25,58
Excel·lent 1,52 7,44
Matrícula d'honor - 0,47
No presentat - 2,33
Notable 35,61 61,86
Suspens 7,58 2,33
Taxa de graduació en t - 0,83
% Notes
Aprovat 55,3 27,11
Excel·lent 1,52 7,11
Matrícula d'honor - 0,44
No presentat - 2,22
Notable 35,61 59,11
Suspens 7,58 4
Taxa d’abandonament - -
Taxa de presentats del primer curs 1 0,98
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,92 0,97
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - 0
Durada mitjana dels estudis - 2