Indicadors
 
2020-21
Escola Politècnica Superior
Màster Universitari en Biotecnologia Alimentària [3105M0313]
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre de places ofertes de nou accés 25 25 20 25 25 25 25 25
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 20 13 16 15 14 23 15 14
Nombre d'estudiants matriculats 21 14 16 15 16 23 17 16
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 56,86 56,57 60 57,2 53,63 58,57 54,88 52,88
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 16,85 11,67 13,54 12,31 11,92 19,31 12,85 -
Grup petit 18,89 6,44 9,81 13,44 12,78 21,11 21,95 -
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 68,06 60,92 66,1 68,06 66,2 66,2 63,52 62,46
Grup petit 31,94 39,08 33,9 31,94 33,8 33,8 36,48 37,54
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres - 15,88 5,76 - - - - -
Pràctiques d'aula informàtica 3,7 3,61 3,6 3,7 3,7 3,7 3,55 3,49
Pràctiques de laboratori 28,24 19,58 24,55 28,24 30,09 30,09 28,87 28,39
Teoria 68,06 60,92 66,1 68,06 66,2 66,2 63,52 62,46
Treball fi de màster - - - - - - 4,05 5,66
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres - 8,63 2,96 - - - - -
Pràctiques d'aula informàtica 3,7 3,92 3,7 3,7 3,7 3,7 3,03 3,03
Pràctiques de laboratori 28,24 21,27 25,28 28,24 30,09 30,09 24,62 24,62
Teoria 68,06 66,18 68,06 68,06 66,2 66,2 54,17 54,17
Treball fi de màster - - - - - - 18,18 18,18
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 15 7 13 8 7 17 13 10
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 5 4 1 5 5 6 2 4
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat - 1 - 1 - - - -
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres - 1 2 1 2 - - -
Distribució segons país de procedència
Brasil - - - - 6,25 - - -
Equador - - - 6,67 - - - -
Espanya 100 100 100 93,33 93,75 100 100 100
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - 15 12 14 13 14 15 14
Associats - 2 2 1 1 1 4 5
Altres - - 2 1 1 1 1 -
Professorat no doctor per categoria
Professorat per categoria
Permanent 1 - - 12 14 13 14 15 14
Associats - - 2 1 1 1 4 5
Altres - - 2 1 1 1 1 -
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - 82,35 81,25 81,25 80 87,5 85 78,95
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - 501,4 458,5 520 515 430 418,3 419,3
Associats - 52,6 65 10 10 95 139,5 153,1
Altres - - 32,5 10 15 15 5 -
Hores de docència impartides per professors no doctors.
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 92,47 100
Amb tram no viu - - - - - - 2,39 -
Sense tram - - - - - - 5,14 -
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 92,47 100
Amb tram no viu - - - - - - 2,39 -
Sense tram - - - - - - 5,14 -
Relació estudiants per PDI 8,84 5,72 6,91 6,36 6,36 9,98 6,63 5,91
Nombre de professors 17 17 16 16 15 16 20 19
Nombre de trams de docència estatals 58 44 38 39 40 49 45 45
Nombre de trams de docència autonòmics 57 56 52 51 51 60 62 65
Nombre de trams de recerca estatals 43 34 30 30 31 37 35 38
Nombre de trams de recerca autonòmics 43 40 40 39 42 45 48 52
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 0 3,96 4,57 4,48 4,33 4,41 4,55 -
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 280,15 132,01 145,59 136,27 116,72 167,47 179,67 212,97
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 0 0 0 0 0 0 0 0
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0,07 0 0 75 78,26 5,88 0
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre d'estudiants matriculats 21 14 16 15 16 23 17 16
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,35 3,91 4,68 4,33 4,07 4,27 4,43 -
Taxa de rendiment 0,99 1 1 0,94 1 1 0,98 0,99
Taxa d’eficiència 1 0,99 1 1 0,99 1 1 0,99
Taxa de graduació en t 0,9 1 1 0,73 1 0,91 0,93 0,93
% Notes en primera convocatòria
Aprovat 20,08 12,82 4,69 7,51 10,06 2,57 2,17 -
Excel·lent 24,69 25 22,92 32,37 27,22 36,76 44,57 50,3
Matrícula d'honor 4,18 5,13 4,17 5,2 4,73 5,51 7,61 8,38
No presentat 0,42 - - 4,05 - - 1,09 0
Notable 50,21 57,05 68,23 50,29 57,99 55,15 44,57 41,32
Suspens 0,42 - - 0,58 - - - -
% Notes
Aprovat 20,08 12,74 4,69 7,51 10,59 2,57 2,17 -
Excel·lent 24,69 24,84 22,92 32,37 27,06 36,76 44,57 50,3
Matrícula d'honor 4,18 5,1 4,17 5,2 4,71 5,51 7,61 8,28
No presentat 0,42 - - 4,05 - - 1,09 0,59
Notable 50,21 57,32 68,23 50,29 57,65 55,15 44,57 40,83
Suspens 0,42 - - 0,58 - - - -
Taxa d’abandonament - - 0,05 0 0 0,13 0 0
Taxa de presentats del primer curs 0,99 1 1 0,95 1 1 0,99 1
Taxa de d'exit 1 1 1 0,99 1 1 1 0,99
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 0 0 0 0 0 0 0 0