Indicadors
 
2021-22
Escola Politècnica Superior
Màster Universitari en Ciència de Dades [3105M0121]
Indicador 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 30
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 16
Nombre d'estudiants matriculats 16
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 53,06
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 50
Grup petit 50
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula informàtica 26,67
Pràctiques de laboratori 23,33
Teoria 50
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula informàtica 26,67
Pràctiques de laboratori 23,33
Teoria 50
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 11
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 1
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat 3
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres 1
Distribució segons país de procedència
Espanya 100