Indicadors
 
2019-20
Escola Politècnica Superior
Doble Titulació Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica/ Grau en Enginyeria Elèctrica [3105GD213]
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre de places ofertes de nou accés 15 15 15 15 15 15 15
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,8 0,67 0,73 0,73 0,6 1,07 1
Demanda en primera opció 12 10 11 11 9 16 15
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 14 11 12 12 10 16 17
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 100 100 100 100 100 100 100
% d'acces en matrícula a setembre 21,43 9,09 16,67 8,33 20 0 11,76
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 28,57 14,29 27,27 36,36 - 20 25
[6,7) 14,29 42,86 27,27 27,27 50 40 25
[7,8) 35,71 14,29 27,27 27,27 50 26,67 41,67
[8,9) 14,29 28,57 18,18 - - 13,33 8,33
[9,10] 7,14 - - 9,09 - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[6,7) - 50 100 - - 100 40
[7,8) - 50 - 100 - - 20
[8,9) - - - - - - 40
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 92,86 54,55 66,67 58,33 90 81,25 70,59
CFGS, FP2 o assimilats - 18,18 8,33 8,33 - 6,25 29,41
Altres 7,14 27,27 25 33,33 10 12,5 -
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 13 6 8 7 9 13 12
CFGS, FP2 o assimilats - 2 1 1 - 1 5
Altres 1 3 3 4 1 2 -
Nombre d'estudiants matriculats 14 23 32 36 40 41 47
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 58,5 55,48 60,5 56,08 53,7 52,15 51,19
Ràtio demanda de places/oferta 1,6 4,13 4,07 3 3,13 3,27 3,27
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Castella-La Manxa - - - - - - 5,88
Catalunya 100 100 83,33 91,67 90 - 88,24
Fora d'Espanya - - - 8,33 10 100 -
Illes Balears - - 16,67 - - - 5,88
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 7,14 9,09 8,33 - 10 - 29,41
Baix Empordà 21,43 18,18 - - - - 5,88
Barcelonès - - 16,67 - - - -
Berguedà - - - 8,33 - - -
Fora de Catalunya - - 16,67 8,33 10 100 11,76
Garrotxa - 18,18 8,33 - - - 5,88
Gironès 50 18,18 25 58,33 50 - 11,76
Maresme 7,14 9,09 - - - - -
Osona - - - 8,33 - - -
Pla de l’Estany 7,14 9,09 - - - - 5,88
Selva 7,14 18,18 16,67 8,33 20 - 17,65
Vallès Oriental - - 8,33 8,33 10 - 11,76
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 14,29 - 33,33 41,67 50 31,25 29,41
Diplomat o Enginyer Tècnic 14,29 9,09 - 8,33 - 18,75 5,88
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 21,43 18,18 16,67 16,67 - 12,5 5,88
EGB o FP 1r grau 35,71 36,36 33,33 16,67 30 25 29,41
estudis primaris 7,14 9,09 - 8,33 - - 5,88
sense estudis 7,14 - 16,67 - - - 5,88
Altres/ns/nc - 27,27 - 8,33 20 12,5 17,65
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 75,46 53,81 49,54 36,13 35,66 34,63 39,12
Grup mitjà 37,22 41,1 45,04 35,37 34,2 31,25 30,19
Grup petit 18,61 14,63 16,18 13 13,48 13,94 16,33
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - 10 6,25 -
[15,30) - 9,09 - - - - -
[30,45) - - - 16,67 - 6,25 17,65
[45,55) 14,29 27,27 16,67 25 10 12,5 11,76
>55 85,71 63,64 83,33 58,33 80 75 70,59
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 21,54 26,21 29,92 32,72 32,14 31,69 28,28
Grup mitjà 30,08 22,12 20,52 19,67 19,29 20,42 21,77
Grup petit 48,37 51,67 49,56 47,61 48,57 47,89 49,95
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 30,08 22,12 20,52 19,67 19,29 20,42 21,77
Pràctiques d'aula informàtica 13,41 13,52 14,28 12,57 13,33 13,3 13,37
Pràctiques de laboratori 34,96 38,15 35,28 35,04 35,24 34,59 33,91
Pràctiques externes - - - - - - 0,59
Teoria 21,54 26,21 29,92 32,72 32,14 31,69 28,28
Treball fi de grau - - - - - - 2,08
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 30,83 27,78 26,88 26,36 26,24 26,24 22,67
Pràctiques d'aula informàtica 7,5 5,95 6,05 5,64 5,14 5,14 4,37
Pràctiques de laboratori 17,5 19,05 18,95 19,36 19,86 19,86 17,24
Pràctiques externes - - - - - - 4,52
Teoria 44,17 47,22 48,12 48,64 48,76 48,76 42,17
Treball fi de grau - - - - - - 9,04
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - 32 39 42 44 41 34
Permanent 2 - 5 5 7 5 4 4
Lectors - 5 4 3 2 1 1
Associats - 4 6 10 7 8 11
Altres - - 5 1 - 8 7
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - 16 15 14 11 10
Associats - - 12 21 9 19 23
Altres - - 3 1 2 - 2
Professorat per categoria
Permanent 1 - - 39 42 44 41 34
Permanent 2 - - 21 22 19 15 14
Lectors - - 4 3 2 1 1
Associats - - 18 31 16 27 34
Altres - - 8 2 2 8 9
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - 91,3 84,75 80,95 87,93 79,03 75,44
No doctor - 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - 2463,5 2650,2 2602,5 2958,5 2523,9 2163,5
Permanent 2 - 328 430 584,5 549,5 531 639,8
Lectors - 390,5 304,5 160 30 15 25
Associats - 361,5 418,1 643,5 431,7 428,3 772
Altres - - 476,5 30 - 562,6 661
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - 1518 1342,2 1766,8 1857,8 1400,7 1629,2
Associats - 868,5 558,5 997,7 412,5 928,5 1069,5
Altres - 60 70 15 60 - 45
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 41,09
Amb tram no viu - - - - - - 39,05
Sense tram - - - - - - 19,85
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 85,08
Sense tram - - - - - - 14,92
Relació estudiants per PDI 0,89 0,85 1,24 1,19 1,36 1,34 1,35
Nombre de professors 48 77 90 100 83 92 92
Nombre de trams de docència estatals 131 159 199 205 213 191 142
Nombre de trams de docència autonòmics 135 211 260 258 264 239 199
Nombre de trams de recerca estatals 49 41 62 67 78 69 56
Nombre de trams de recerca autonòmics 49 65 96 93 104 96 90
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - - - -
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 62,43 199,17 312,76 330,42 286,15 420,29 689,32
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - - 100 100 66,67
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre d'estudiants matriculats 14 23 32 36 40 41 47
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - - - - - -
Taxa de rendiment 0,62 0,76 0,77 0,75 0,72 0,74 0,84
Taxa d’eficiència - - - - 0,99 0,96 0,93
Taxa de graduació en t - - - - - 0,36 0,27
Taxa d’abandonament - - 0,14 0,13 0,25 0,14 0,3
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,14 0,18 0,08 0,17 0,5
Taxa de rendiment a primer curs 0,62 0,62 0,72 0,63 0,57 0,61 0,75
Taxa de presentats del primer curs 0,89 0,99 0,88 0,94 0,86 0,93 0,89
Taxa de d'exit 0,69 0,63 0,82 0,67 0,62 0,61 0,82
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - - 100 100 66,67