Indicadors
 
2021-22
Escola Politècnica Superior
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació [3105G1416]
Indicador 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 50 50 40 40 25 40
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,14 0,16 0,2 0,48 0,4 0,7
Demanda en primera opció 7 8 8 19 10 28
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 7 12 11 21 33 45
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 85,71 91,67 90,91 95,24 78,79 51,11
% d'acces en matrícula a setembre 28,57 25 27,27 28,57 36,36 2,22
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5,57
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5,57
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5,81
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 75 33,33 57,14 64,71 54,55 46,88
[6,7) 25 55,56 28,57 23,53 40,91 43,75
[7,8) - 11,11 14,29 11,76 4,55 6,25
[8,9) - - - - - 3,13
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - 100 - 50 - 8,33
[6,7) 100 - 75 50 40 25
[7,8) - - - - 40 58,33
[8,9) - - - - - 8,33
[9,10] - - 25 - 20 -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[6,7) - - - - 50 100
[7,8) 100 - - - 50 -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 42,86 41,67 63,64 76,19 60,61 68,89
CFGS, FP2 o assimilats 28,57 - 36,36 9,52 6,06 22,22
Titulats universitaris o assimilats - - - 4,76 6,06 -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 14,29 16,67 - - 6,06 2,22
Altres 14,29 41,67 - 9,52 21,21 6,67
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 3 5 7 16 20 31
CFGS, FP2 o assimilats 2 - 4 2 2 10
Titulats universitaris o assimilats - - - 1 2 -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1 2 - - 2 1
Altres 1 5 - 2 7 3
Nombre d'estudiants matriculats 72 63 54 60 76 106
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 43,67 40,16 42,17 43,63 49,03 49,23
Ràtio demanda de places/oferta 1,28 1,32 2,45 3,93 5,28 6,7
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - - - - 2,22
Canàries - 8,33 - - - -
Catalunya 100 91,67 - 100 93,94 95,56
Fora d'Espanya - - 100 - - 2,22
Illes Balears - - - - 3,03 -
València - - - - 3,03 -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 14,29 8,33 - 14,29 12,12 8,89
Anoia - - - - - 2,22
Baix Empordà - 8,33 - 23,81 3,03 11,11
Baix Llobregat - - - - 3,03 -
Barcelonès - - - 4,76 12,12 4,44
Fora de Catalunya - 8,33 100 - 6,06 4,44
Garrotxa - - - 9,52 6,06 6,67
Gironès 42,86 41,67 - 23,81 21,21 17,78
Maresme - - - 4,76 3,03 8,89
Osona 14,29 - - 4,76 6,06 4,44
Pla de l’Estany - - - 4,76 9,09 8,89
Selva 28,57 16,67 - 4,76 9,09 15,56
Vallès Occidental - 8,33 - - 3,03 2,22
Vallès Oriental - 8,33 - 4,76 6,06 4,44
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau - 16,67 18,18 28,57 21,21 22,22
Diplomat o Enginyer Tècnic 14,29 16,67 9,09 - 9,09 8,89
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte - - 9,09 4,76 15,15 15,56
EGB o FP 1r grau 14,29 25 - 33,33 30,3 33,33
estudis primaris 42,86 25 - 28,57 6,06 11,11
sense estudis - - 9,09 - 9,09 6,67
Altres/ns/nc 28,57 16,67 54,55 4,76 9,09 2,22
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 26,79 24,45 22,23 25,18 - -
Grup mitjà 24,58 25,78 26,39 25,13 - -
Grup petit 14 16,15 12,9 16,2 - -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - 8,33 - - - -
[15,30) - 16,67 - 9,52 - 2,22
[30,45) 14,29 25 27,27 23,81 33,33 24,44
[45,55) 14,29 16,67 18,18 33,33 6,06 20
>55 71,43 33,33 54,55 33,33 60,61 53,33
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 37,88 38,1 37,11 34,67 35,1 33,16
Grup mitjà 28,23 24,33 22,49 23,62 25,62 24,86
Grup petit 33,89 37,57 40,4 41,71 39,28 41,98
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 28,23 24,33 22,49 23,62 25,62 24,86
Pràctiques d'aula informàtica 13,8 15,72 17,04 14,97 14,01 13,84
Pràctiques de laboratori 19,62 21,31 22,84 23,45 21,75 25,25
Pràctiques de sortides 0,48 0,53 0,52 1 0,78 1,08
Pràctiques externes - - - 1,1 1,07 0,54
Teoria 37,88 38,1 37,11 34,67 35,1 33,16
Treball fi de grau - - - 1,2 1,66 1,26
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 30,13 29,26 28,38 25,59 26,06 26,54
Pràctiques d'aula informàtica 8,23 9,5 10,37 8,56 8,05 7,89
Pràctiques de laboratori 12,18 13,76 13,76 12,4 11,41 11,18
Pràctiques de sortides 0,64 0,66 0,66 0,59 0,48 0,47
Pràctiques externes - - - 5,91 6,02 5,91
Teoria 48,82 46,83 46,83 41,04 41,95 42,11
Treball fi de grau - - - 5,91 6,02 5,91
Indicador 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 9 10 11 9 11 10
Permanent 2 3 4 2 3 3 3
Lectors 1 1 - - - -
Associats 3 2 3 1 2 3
Altres - - 1 - - -
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 10 8 7 5 2 2
Associats 9 8 9 8 15 21
Altres - - - - - 1
Professorat per categoria
Permanent 1 9 10 11 9 11 10
Permanent 2 13 12 9 8 5 5
Lectors 1 1 - - - -
Associats 12 10 12 9 17 24
Altres - - 1 - - 1
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 75 76,47 70,59 84,62 75 68,75
No doctor 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 747,5 716,5 1151,5 1184,4 1313 1051
Permanent 2 433,5 486,5 200 383,6 458,6 353,3
Lectors 30 45 - - - -
Associats 97,5 82,5 87,5 60 114 216
Altres - - 15 - - -
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 1549 1167 1031 809 195 205
Associats 277,5 317,5 405 419,5 994,9 1475,2
Altres - - - - - 30
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - 48,09 74,32 67,56
Amb tram no viu - - - - 5,34 6,52
Sense tram - - - 51,91 20,34 25,91
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - 82,71 95,29 89,73
Amb tram no viu - - - 5,09 4,71 7,04
Sense tram - - - 12,2 - 3,23
Relació estudiants per PDI 4,01 3,6 3,15 3,67 4,85 6,27
Nombre de professors 35 33 33 26 33 40
Nombre de trams de docència estatals 57 62 58 42 48 34
Nombre de trams de docència autonòmics 82 85 82 69 77 64
Nombre de trams de recerca estatals 6 9 9 9 13 9
Nombre de trams de recerca autonòmics 14 16 18 18 22 21
Indicador 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 4,02 4,15 4,41 4,41 - 3,9
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 236,7 197,77 321,1 462,37 428,48 281,49
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 61,11 90,91 81,82 77,78 100 86,67
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0 0 0
Indicador 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre d'estudiants matriculats 72 63 54 60 76 106
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,7 3,82 4,05 3,99 - 3,69
Taxa de rendiment 0,79 0,75 0,75 0,75 0,72 0,68
Taxa d’eficiència 1 0,91 0,89 0,8 0,78 0,92
Taxa de graduació en t - - - 0 0 0,27
Taxa d’abandonament - - 0,08 0,16 0,09 0,2
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,14 0,42 0,09 0,33
Taxa de rendiment a primer curs 0,51 0,61 0,68 0,57 0,61 0,56
Taxa de presentats del primer curs 0,83 0,81 0,9 0,76 0,84 0,84
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,61 0,69 0,74 0,7 0,71 0,65
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 61,11 90,91 81,82 77,78 100 86,67