Indicadors
 
2019-20
Escola Politècnica Superior
Grau en Estudis d'Arquitectura [3105G1214]
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 40 40 40
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 1,43 0,93 0,73 0,95 0,93 1,23
Demanda en primera opció 57 37 29 38 37 49
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 53 43 33 42 44 44
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 96,23 97,67 100 100 100 88,64
% d'acces en matrícula a setembre 0 20,93 18,18 14,29 25 0
Nota de tall PAAU 5,02 5 5 5 5 5,52
Nota de tall FP 5,02 5 5 5 5 5,52
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 40 38,89 33,33 35 37,14 30,95
[6,7) 34 33,33 25,93 35 31,43 50
[7,8) 22 13,89 18,52 25 28,57 11,9
[8,9) 4 8,33 22,22 5 2,86 7,14
[9,10] - 5,56 - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - 40 - 12,5 -
[6,7) - 33,33 40 100 75 -
[7,8) 100 33,33 - - 12,5 -
[8,9) - 33,33 20 - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 75,47 74,42 60,61 80,95 70,45 90,91
CFGS, FP2 o assimilats 3,77 6,98 12,12 4,76 18,18 -
Titulats universitaris o assimilats 1,89 4,65 - - 2,27 2,27
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 2,33 3,03 - - -
Altres 18,87 11,63 24,24 14,29 9,09 6,82
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 40 32 20 34 31 40
CFGS, FP2 o assimilats 2 3 4 2 8 -
Titulats universitaris o assimilats 1 2 - - 1 1
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 1 1 - - -
Altres 10 5 8 6 4 3
Nombre d'estudiants matriculats 134 163 172 185 192 181
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 58,08 57,28 54,74 54,83 53,28 54,42
Ràtio demanda de places/oferta 5,93 4 3,65 3,08 4,85 5,53
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia 1,89 2,33 - - - -
Catalunya 92,45 97,67 75,76 75,61 - 97,73
Fora d'Espanya 1,89 - 15,15 9,76 100 -
Illes Balears 3,77 - 9,09 14,63 - 2,27
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 3,77 9,3 9,09 9,52 - 18,18
Bages 1,89 - 3,03 2,38 - -
Baix Empordà 18,87 16,28 12,12 7,14 - 18,18
Baix Llobregat - 2,33 - - - -
Barcelonès - - - 2,38 - 2,27
Cerdanya 1,89 - - - - -
Fora de Catalunya 7,55 2,33 24,24 26,19 100 2,27
Garrotxa 7,55 - 9,09 9,52 - 4,55
Gironès 32,08 41,86 21,21 14,29 - 34,09
Maresme 5,66 4,65 12,12 2,38 - 2,27
Osona 5,66 6,98 - 2,38 - 4,55
Pla de l’Estany - 6,98 6,06 4,76 - 4,55
Selva 15,09 4,65 3,03 19,05 - 9,09
Vallès Occidental - 2,33 - - - -
Vallès Oriental - 2,33 - - - -
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 28,3 37,21 12,12 30,95 25 43,18
Diplomat o Enginyer Tècnic 3,77 2,33 12,12 4,76 11,36 4,55
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 9,43 13,95 21,21 19,05 18,18 6,82
EGB o FP 1r grau 32,08 13,95 18,18 26,19 27,27 25
estudis primaris 15,09 18,6 9,09 11,9 9,09 11,36
sense estudis - 2,33 6,06 2,38 - 4,55
Altres/ns/nc 11,32 11,63 21,21 4,76 9,09 4,55
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 28,39 31,77 33,83 36,36 34,39 35,36
Grup mitjà 18,98 29 30,88 35,65 35,38 33,7
Grup petit 12,36 15,61 15,23 17,01 16,48 18,83
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - - 2,27
[15,30) 3,77 - - - - 4,55
[30,45) 16,98 16,28 18,18 7,14 11,36 4,55
[45,55) 5,66 11,63 9,09 19,05 25 2,27
>55 73,58 72,09 72,73 73,81 63,64 86,36
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 30,05 35,26 33,23 32,07 32,21 31,37
Grup mitjà 41,07 30,06 30,12 26,45 25,94 26,51
Grup petit 28,88 34,68 36,65 41,48 41,85 42,11
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres 0,41 - - - - -
Pràctiques d'aula 41,07 30,06 30,12 26,45 25,94 26,51
Pràctiques d'aula informàtica 6,73 9,28 8,61 10,8 11,6 10,33
Pràctiques de laboratori 20,1 25,39 28,04 30,68 30,25 28,6
Pràctiques de sortides 1,63 - - - - -
Pràctiques externes - - - - - 2,36
Teoria 30,05 35,26 33,23 32,07 32,21 31,37
Treball fi de grau - - - - - 0,81
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres 0,34 - - - - -
Pràctiques d'aula 39,42 35,92 35,92 34,9 34,9 32,4
Pràctiques d'aula informàtica 3,07 4,35 4,35 5,89 5,89 5,49
Pràctiques de laboratori 12,2 14,85 14,85 15,87 15,87 14,81
Pràctiques de sortides 1,37 - - - - -
Pràctiques externes - - - - - 4,78
Teoria 43,6 44,88 44,88 43,34 43,34 40,61
Treball fi de grau - - - - - 1,91
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 9 10 8 8 11 11
Permanent 2 2 1 2 3 2 3
Lectors 5 2 2 2 - -
Associats 7 6 7 8 8 5
Altres - 2 - - 2 1
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - 10 10 8 7 5
Associats - 21 19 20 19 21
Altres - - - 1 - -
Professorat per categoria
Permanent 1 - 10 8 8 11 11
Permanent 2 - 11 12 11 9 8
Lectors - 2 2 2 - -
Associats - 27 26 28 27 26
Altres - 2 - 1 2 1
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 82,61 76,19 68,42 66,67 65,22 80
No doctor 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 898 960,2 885 658 1010,5 1212,5
Permanent 2 365 203,5 402,5 442,5 362,5 352,5
Lectors 402,5 175 215 330 - -
Associats 532,5 342,5 467,5 542,5 430 300
Altres - 315 - - 160 110
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 1179,5 1091,3 940 707 692 576
Associats 1462,5 1195 1182,5 1265 1287,5 1343
Altres - - - 15 - -
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - 46,47
Amb tram no viu - - - - - 43,72
Sense tram - - - - - 9,81
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - 92,99
Amb tram no viu - - - - - 2,1
Sense tram - - - - - 4,9
Relació estudiants per PDI 6,43 8,72 9,2 10,25 10,38 10,12
Nombre de professors 53 52 48 50 49 46
Nombre de trams de docència estatals 55 55 41 42 47 36
Nombre de trams de docència autonòmics 82 83 72 69 77 69
Nombre de trams de recerca estatals 11 7 4 6 8 8
Nombre de trams de recerca autonòmics 18 17 15 16 21 21
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 4,16 4,22 4,19 4,09 4,23 4,15
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 157,42 161,52 171,63 141,59 243,51 399,56
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 64,29 88,89 88,46 97,37 95,65
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0,01 1,84 3,49 2,7 9,9 6,08
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre d'estudiants matriculats 134 163 172 185 192 181
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4 3,9 3,9 3,89 3,93 3,93
Taxa de rendiment 0,76 0,77 0,82 0,82 0,82 0,87
Taxa d’eficiència 1 0,99 0,98 0,94 0,9 0,87
Taxa de graduació en t - - - - 0,4 0,3
Taxa d’abandonament - - 0,11 0,1 0,08 0,08
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,21 0,23 0,12 0,17
Taxa de rendiment a primer curs 0,67 0,69 0,74 0,69 0,7 0,79
Taxa de presentats del primer curs 0,92 0,89 0,88 0,86 0,87 0,92
Taxa de d'exit 0,73 0,77 0,84 0,79 0,77 0,83
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 64,29 88,89 88,46 97,37 95,65