Indicadors
 
2022-23
Escola Politècnica Superior
Grau en Estudis d'Arquitectura [3105G1214]
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 1,43 0,93 0,73 0,95 0,93 1,23 1,18 1,65 1,48
Demanda en primera opció 57 37 29 38 37 49 47 66 59
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 53 43 33 42 44 44 44 42 44
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 96,23 97,67 100 100 100 88,64 81,82 76,19 84,09
% d'acces en matrícula a setembre 0 20,93 18,18 14,29 25 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 5,02 5 5 5 5 5,52 5,15 8,12 9,09
Nota de tall FP 5,02 5 5 5 5 5,52 5,15 8,12 9,09
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 39,62 11,63 36,36 33,33 27,27 25 27,27 11,9 15,91
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 40 38,89 33,33 35 37,14 30,95 30,77 2,63 -
[6,7) 34 33,33 25,93 35 31,43 50 38,46 28,95 33,33
[7,8) 22 13,89 18,52 25 28,57 11,9 20,51 31,58 26,19
[8,9) 4 8,33 22,22 5 2,86 7,14 10,26 31,58 38,1
[9,10] - 5,56 - - - - - 5,26 2,38
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - 40 - 12,5 - - - -
[6,7) - 33,33 40 100 75 - 66,67 50 100
[7,8) 100 33,33 - - 12,5 - - - -
[8,9) - 33,33 20 - - - 33,33 - -
[9,10] - - - - - - - 50 -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 75,47 74,42 60,61 80,95 70,45 90,91 86,36 85,71 93,18
CFGS, FP2 o assimilats 3,77 6,98 12,12 4,76 18,18 - 6,82 2,38 -
Titulats universitaris o assimilats 1,89 4,65 - - 2,27 2,27 4,55 4,76 2,27
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 2,33 3,03 - - - - - -
Altres 18,87 11,63 24,24 14,29 9,09 6,82 2,27 7,14 4,55
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 40 32 20 34 31 40 38 36 41
CFGS, FP2 o assimilats 2 3 4 2 8 - 3 1 -
Titulats universitaris o assimilats 1 2 - - 1 1 2 2 1
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 1 1 - - - - - -
Altres 10 5 8 6 4 3 1 3 2
Nombre d'estudiants matriculats 134 163 172 185 192 181 187 196 211
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 58,08 57,28 54,74 54,83 53,28 54,42 58,09 55,08 53,63
Ràtio demanda de places/oferta 5,93 4 3,65 3,08 4,85 5,53 6,48 9,03 11,53
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 43,28 44,79 43,02 41,62 40,1 40,33 47,06 50 54,5
Home 56,72 55,21 56,98 58,38 59,9 59,67 52,94 50 45,5
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 100 64,29 50 53,85 50 33,33 50 45,83 41,38
Home 0 35,71 50 46,15 50 66,67 50 54,17 58,62
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia 1,89 2,33 - - - - - - -
Catalunya 92,45 97,67 75,76 75,61 - 97,73 90,91 85,71 95,45
Fora d'Espanya 1,89 - 15,15 9,76 100 - - 4,76 -
Illes Balears 3,77 - 9,09 14,63 - 2,27 9,09 9,52 4,55
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 3,77 9,3 9,09 9,52 - 18,18 13,64 14,29 11,36
Bages 1,89 - 3,03 2,38 - - 6,82 - -
Baix Empordà 18,87 16,28 12,12 7,14 - 18,18 6,82 7,14 6,82
Baix Llobregat - 2,33 - - - - - - 2,27
Barcelonès - - - 2,38 - 2,27 4,55 2,38 4,55
Berguedà - - - - - - - 2,38 -
Cerdanya 1,89 - - - - - - - -
Fora de Catalunya 7,55 2,33 24,24 26,19 100 2,27 9,09 14,29 4,55
Garraf - - - - - - 2,27 - -
Garrotxa 7,55 - 9,09 9,52 - 4,55 6,82 2,38 2,27
Gironès 32,08 41,86 21,21 14,29 - 34,09 25 30,95 22,73
Maresme 5,66 4,65 12,12 2,38 - 2,27 - 2,38 6,82
Osona 5,66 6,98 - 2,38 - 4,55 4,55 2,38 6,82
Pla de l’Estany - 6,98 6,06 4,76 - 4,55 6,82 11,9 11,36
Ripollès - - - - - - - - 2,27
Selva 15,09 4,65 3,03 19,05 - 9,09 11,36 4,76 13,64
Vallès Occidental - 2,33 - - - - - 4,76 2,27
Vallès Oriental - 2,33 - - - - 2,27 - 2,27
% d'estudiants de primera generació. 86,79 83,72 66,67 76,19 70,45 88,64 68,18 33,33 65,91
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 1,07 1,53 1,42
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 28,3 37,21 12,12 30,95 25 43,18 22,73 9,52 43,18
Diplomat o Enginyer Tècnic 3,77 2,33 12,12 4,76 11,36 4,55 18,18 23,81 15,91
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 9,43 13,95 21,21 19,05 18,18 6,82 13,64 42,86 18,18
EGB o FP 1r grau 32,08 13,95 18,18 26,19 27,27 25 31,82 9,52 20,45
estudis primaris 15,09 18,6 9,09 11,9 9,09 11,36 11,36 4,76 -
sense estudis - 2,33 6,06 2,38 - 4,55 - - -
Altres/ns/nc 11,32 11,63 21,21 4,76 9,09 4,55 2,27 9,52 2,27
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 28,39 31,77 33,83 36,36 34,39 35,36 - - -
Grup mitjà 18,98 29 30,88 35,65 35,38 33,7 - - -
Grup petit 12,36 15,61 15,23 17,01 16,48 18,83 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 1,33 1,08 0,83 1,05 1,1 1,1 1,1 1,05 1,1
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - - 2,27 - - -
[15,30) 3,77 - - - - 4,55 4,55 - -
[30,45) 16,98 16,28 18,18 7,14 11,36 4,55 6,82 2,38 4,55
[45,55) 5,66 11,63 9,09 19,05 25 2,27 2,27 16,67 2,27
>55 73,58 72,09 72,73 73,81 63,64 86,36 86,36 80,95 93,18
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 30,05 35,26 33,23 32,07 32,21 31,37 32,02 31,85 32,46
Grup mitjà 41,07 30,06 30,12 26,45 25,94 26,51 28,12 28,64 28,11
Grup petit 28,88 34,68 36,65 41,48 41,85 42,11 39,86 39,5 39,43
% d'estudiants d'origen estranger 11,19 7,98 8,14 9,19 10,94 12,71 11,76 10,71 9
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres 0,41 - - - - - - - -
Pràctiques d'aula 41,07 30,06 30,12 26,45 25,94 26,51 28,12 28,64 28,11
Pràctiques d'aula informàtica 6,73 9,28 8,61 10,8 11,6 10,33 9,74 9,98 10,4
Pràctiques de laboratori 20,1 25,39 28,04 30,68 30,25 28,6 26,82 27,31 25,72
Pràctiques de sortides 1,63 - - - - - - - -
Pràctiques externes - - - - - 2,36 1,62 1,28 2,45
Teoria 30,05 35,26 33,23 32,07 32,21 31,37 32,02 31,85 32,46
Treball fi de grau - - - - - 0,81 1,69 0,94 0,86
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres 0,34 - - - - - - - -
Pràctiques d'aula 39,42 35,92 35,92 34,9 34,9 32,4 33,28 33,33 32,57
Pràctiques d'aula informàtica 3,07 4,35 4,35 5,89 5,89 5,49 4,87 4,73 4,73
Pràctiques de laboratori 12,2 14,85 14,85 15,87 15,87 14,81 13,51 13,34 14,26
Pràctiques de sortides 1,37 - - - - - - - -
Pràctiques externes - - - - - 4,78 4,7 4,56 4,56
Teoria 43,6 44,88 44,88 43,34 43,34 40,61 41,76 42,22 42,07
Treball fi de grau - - - - - 1,91 1,88 1,82 1,82
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 9 10 8 8 11 11 13 11 13
Permanent 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2
Lectors 5 2 2 2 - - - 1 1
Associats 7 6 7 8 8 5 6 6 5
Altres - 2 - - 2 1 - - 1
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - 10 10 8 7 5 2 2 2
Associats - 21 19 20 19 21 25 32 35
Altres - - - 1 - - - 2 3
Professorat per categoria
Permanent 1 - 10 8 8 11 11 13 11 13
Permanent 2 - 11 12 11 9 8 5 5 4
Lectors - 2 2 2 - - - 1 1
Associats - 27 26 28 27 26 31 38 40
Altres - 2 - 1 2 1 - 2 4
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 82,61 76,19 68,42 66,67 65,22 80 77,27 61,9 68,18
No doctor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 898 960,2 885 658 1010,5 1212,5 1235 1004 1211,3
Permanent 2 365 203,5 402,5 442,5 362,5 352,5 474,5 192,5 115
Lectors 402,5 175 215 330 - - - 140 140
Associats 532,5 342,5 467,5 542,5 430 300 389 436 325,5
Altres - 315 - - 160 110 - - 60
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 1179,5 1091,3 940 707 692 576 275 301 305
Associats 1462,5 1195 1182,5 1265 1287,5 1343 1896 2332 2509
Altres - - - 15 - - - 60 75
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 34,02 38,9 37,46 37,68 44,46 46,47 73,7 62,5 64,43
Amb tram no viu - 0,27 - - - 4,9 5,29 6,41 6,77
Sense tram 65,98 60,83 62,54 62,32 55,54 48,62 21,01 31,08 28,79
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 93,67 100 100 100 100 97,9 95,59 86,11 87,16
Amb tram no viu - - - - - 2,1 4,41 5,34 4,94
Sense tram 6,33 - - - - - - 8,55 7,9
Relació estudiants per PDI (2022) 8,83 10,76 10,59 11,83 11,75 11,41 11,72 12,3 12,38
Relació estudiants per PDI 6,43 8,72 9,2 10,25 10,38 10,12 10,18 9,67 9,55
Nombre de professors 53 52 48 50 49 46 49 57 62
Nombre de trams de docència estatals 55 55 41 42 47 36 42 34 39
Nombre de trams de docència autonòmics 82 83 72 69 77 69 74 68 75
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 22,74 21,8 26,39 22,17 32,48 37,4 34,83 23,16 26,39
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 3,36 5,37 5,07 5,62 2,35 1,11 5,21 3,64 1,58
% Crèdits impartits per professorat no doctor 54,59 53,39 51,86 50,18 50,21 47,96 50,85 60,31 60,94
Nombre de trams de recerca estatals 11 7 4 6 8 8 12 9 11
Nombre de trams de recerca autonòmics 18 17 15 16 21 21 25 26 28
% Crèdits impartits per professorat permanent 50,46 52,66 54,43 45,64 52,38 52,68 46,48 33,53 34,41
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 4,16 4,22 4,19 4,09 4,23 4,15 3,82 3,83 3,75
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 157,42 161,52 171,63 141,59 243,51 399,56 347,49 255,2 248,09
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 64,29 88,89 88,46 97,37 95,65 84,62 87,5 96,55
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0,01 1,84 3,49 2,7 9,9 6,08 0,53 1,53 0,95
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 134 163 172 185 192 181 187 196 211
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4 3,9 3,9 3,89 3,93 3,93 3,59 3,68 3,61
Taxa de rendiment 0,76 0,77 0,82 0,82 0,82 0,87 0,82 0,84 0,84
Taxa d’eficiència 1 0,99 0,98 0,94 0,9 0,87 0,92 0,92 0,91
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - - - 0,53 0,37 0,55
Taxa de graduació en t - - - - 0,4 0,3 0,48 0,31 0,36
Taxa de graduació en t+1 - - - - - 0,57 0,42 0,58 0,43
Taxa d’abandonament - - 0,11 0,1 0,08 0,08 0,1 0,08 0,06
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,21 0,23 0,12 0,17 0,27 0,14 0,14
Taxa de rendiment a primer curs 0,67 0,69 0,74 0,69 0,7 0,79 0,75 0,79 0,88
Taxa de presentats del primer curs 0,92 0,89 0,88 0,86 0,87 0,92 0,91 0,93 0,97
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,73 0,77 0,84 0,79 0,77 0,83 0,81 0,82 0,9
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 64,29 88,89 88,46 97,37 95,65 84,62 87,5 96,55
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,51 0,56 0,43 0,37 0,42 0,67 0,66 0,7 -
[6,7) 0,61 0,62 0,78 0,9 0,75 0,8 0,71 0,69 0,77
[7,10] 0,95 0,99 0,97 0,85 0,97 0,96 0,97 0,84 0,95
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - 0,5 - 0,8 - - - -
[6,7) - 0,5 0,75 0,48 0,62 - 0,06 0,67 0,24
[7,10] 0,5 0,73 1 - 0,75 - 0,6 1 -
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,56 0,63 0,62 0,62 0,64 0,76 0,72 0,78 0,76
[6,7) 0,76 0,76 0,87 0,9 0,83 0,87 0,82 0,81 0,82
[7,10] 0,87 0,89 0,93 0,93 0,96 0,96 0,94 0,89 0,92
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - 0,5 0,75 0,71 0,76 0,73 0,8 0,18
[6,7) 0,68 0,55 0,62 0,49 0,68 0,93 0,61 0,89 0,66
[7,10] 0,77 0,87 0,83 0,89 0,88 1 0,85 0,68 0,92
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) 0,77 0,7 0,81 1 0,7 0,83 0,47 1 0
Durada mitjana dels estudis 1 1,64 2,56 3,65 4,74 5,39 5,35 5,08 5,72