Indicadors
 
2022-23
Escola Politècnica Superior
Grau en Innovació i Seguretat Alimentària [3105G1014]
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,33 0,65 0,38 0,35 0,3 0,4 0,55 0,48 0,43
Demanda en primera opció 13 26 15 14 12 16 22 19 17
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 19 29 19 15 16 19 30 37 28
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 100 89,66 84,21 93,33 87,5 94,74 80 67,57 75
% d'acces en matrícula a setembre 42,11 17,24 15,79 6,67 18,75 26,32 26,67 32,43 42,86
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 47,37 44,83 36,84 46,67 12,5 26,32 26,67 18,92 25
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 80 60,87 50 25 40 37,5 40 30 38,1
[6,7) 13,33 30,43 28,57 41,67 53,33 31,25 28 46,67 38,1
[7,8) - 4,35 7,14 16,67 - 25 24 20 19,05
[8,9) 6,67 - 14,29 16,67 6,67 6,25 8 - -
[9,10] - 4,35 - - - - - 3,33 4,76
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - 40 - - - - 25 - -
[6,7) - 20 50 33,33 100 100 50 50 20
[7,8) 100 20 25 33,33 - - - 33,33 40
[8,9) - 20 - 33,33 - - 25 16,67 40
[9,10] - - 25 - - - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[6,7) - - - - - - 100 - -
[7,8) - 100 - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 42,11 62,07 57,89 80 87,5 78,95 76,67 81,08 64,29
CFGS, FP2 o assimilats 15,79 6,9 15,79 20 6,25 5,26 13,33 16,22 14,29
Titulats universitaris o assimilats 5,26 - 5,26 - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 3,45 - - - - 3,33 - -
Altres 36,84 27,59 21,05 - 6,25 15,79 6,67 2,7 21,43
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 8 18 11 12 14 15 23 30 18
CFGS, FP2 o assimilats 3 2 3 3 1 1 4 6 4
Titulats universitaris o assimilats 1 - 1 - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 1 - - - - 1 - -
Altres 7 8 4 - 1 3 2 1 6
Nombre d'estudiants matriculats 19 45 59 67 69 70 86 92 101
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 50,21 53,51 54,68 52,55 53,64 52,29 52,35 54,85 52,64
Ràtio demanda de places/oferta 1,08 1,48 1,53 1,33 2 1,7 2,25 2,15 2,23
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 73,68 68,89 66,1 68,66 62,32 72,86 60,47 64,13 60,4
Home 26,32 31,11 33,9 31,34 37,68 27,14 39,53 35,87 39,6
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0 0 0 100 54,55 55,56 70,59 50 93,33
Home 0 0 0 0 45,45 44,44 29,41 50 6,67
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100 100 78,95 100 - 100 100 97,3 92,86
Fora d'Espanya - - 15,79 - 100 - - - 3,57
Illes Balears - - 5,26 - - - - 2,7 -
València - - - - - - - - 3,57
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 15,79 6,9 5,26 13,33 - 10,53 16,67 10,81 7,14
Bages - - 5,26 6,67 - - - 2,7 -
Baix Empordà 21,05 13,79 5,26 13,33 - 10,53 3,33 24,32 10,71
Barcelonès 5,26 6,9 5,26 - - - - - -
Berguedà - - - - - - - - 3,57
Fora de Catalunya - - 21,05 - 100 - - 2,7 7,14
Garrigues - - - - - - - - 3,57
Garrotxa 5,26 3,45 - - - 5,26 10 5,41 3,57
Gironès 31,58 37,93 26,32 33,33 - 47,37 20 29,73 28,57
Maresme - 6,9 5,26 6,67 - 5,26 6,67 - 3,57
Pla de l’Estany 5,26 3,45 5,26 6,67 - 5,26 10 10,81 3,57
Selva 5,26 17,24 15,79 13,33 - 15,79 30 10,81 25
Vallès Occidental 5,26 3,45 - - - - - - -
Vallès Oriental 5,26 - 5,26 6,67 - - 3,33 2,7 3,57
% d'estudiants de primera generació. 68,42 86,21 57,89 86,67 62,5 68,42 80 70,27 50
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 2,33 2,17 3,96
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 15,79 24,14 10,53 26,67 18,75 31,58 16,67 40,54 25
Diplomat o Enginyer Tècnic 15,79 - 15,79 - 6,25 21,05 3,33 21,62 7,14
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 15,79 13,79 26,32 13,33 31,25 10,53 16,67 8,11 42,86
EGB o FP 1r grau 26,32 34,48 26,32 26,67 31,25 21,05 36,67 16,22 17,86
estudis primaris 5,26 13,79 5,26 20 - 5,26 13,33 8,11 -
sense estudis 10,53 6,9 5,26 6,67 - 5,26 - 5,41 3,57
Altres/ns/nc 10,53 6,9 10,53 6,67 12,5 5,26 13,33 - 3,57
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 26,65 24,07 19,14 24,71 23,45 23,79 - - -
Grup mitjà 16,9 24,07 19,14 24,71 23,45 23,79 - - -
Grup petit 11,18 14,21 11,79 13,72 13,23 18,98 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,48 0,73 0,48 0,38 0,4 0,48 0,75 0,93 0,7
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 10,53 - - - - - 3,33 2,7 -
[15,30) - 3,45 - 6,67 - - - - 3,57
[30,45) 15,79 13,79 21,05 6,67 - 5,26 3,33 10,81 21,43
[45,55) 10,53 17,24 10,53 20 6,25 10,53 13,33 10,81 10,71
>55 63,16 65,52 68,42 66,67 93,75 84,21 80 75,68 64,29
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 39,87 44,11 45,37 42,24 42,02 41,4 39,55 40,03 39,59
Grup mitjà 21,11 16,58 20,29 20,92 20,8 20,29 20,88 21,23 21,09
Grup petit 39,02 39,3 34,34 36,84 37,18 38,31 39,57 38,75 39,32
% d'estudiants d'origen estranger 5,26 4,44 8,47 5,97 5,8 8,57 5,81 6,52 10,89
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 21,11 16,58 20,29 20,92 20,8 20,29 20,88 21,23 21,09
Pràctiques d'aula informàtica 14,28 8,6 7,29 7,64 7,6 7,49 6,97 7,24 6,82
Pràctiques de laboratori 24,75 30,71 27,05 27,38 28,05 26,89 28,73 27,94 26,95
Pràctiques de sortides - - - 1,82 1,52 1,5 1,4 1,37 2,24
Pràctiques externes - - - - - 1,58 1,35 1,32 1,76
Teoria 39,87 44,11 45,37 42,24 42,02 41,4 39,55 40,03 39,59
Treball fi de grau - - - - - 0,85 1,12 0,88 1,55
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 19,17 20,64 24,71 24,75 24,75 20,08 18,94 21,31 21,06
Pràctiques d'aula informàtica 7 3,56 5,72 5,61 5,61 4,6 3,86 4,25 4,15
Pràctiques de laboratori 16,33 23,22 17,84 17,77 18,11 15,04 13,05 14,77 14,27
Pràctiques de sortides - - - 1,86 1,52 1,24 1,42 1,56 2,64
Pràctiques externes - - - - - 12,05 17,05 6,25 6,1
Teoria 57,5 52,58 51,72 50 50 40,96 40 45,6 45,69
Treball fi de grau - - - - - 6,02 5,68 6,25 6,1
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 11 18 27 30 30 27 26 25 24
Permanent 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1
Lectors 4 3 2 2 - - 1 1 1
Associats 2 5 9 12 13 13 19 18 20
Altres - 1 - - 2 2 1 2 3
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - 2 2 2 1 - - - -
Associats - 5 12 6 10 6 11 12 15
Altres - - 4 1 2 1 2 2 3
Professorat per categoria
Permanent 1 - 18 27 30 30 27 26 25 24
Permanent 2 - 4 5 4 3 2 2 1 1
Lectors - 3 2 2 - - 1 1 1
Associats - 10 21 18 23 19 30 30 35
Altres - 1 4 1 4 3 3 4 6
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 84,21 79,31 75,61 73,91 70,21 72,73 69,39 57,45 53,06
No doctor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 677 1081,5 1309,7 1500,2 1386,1 1273,9 1288,3 1231,4 1367,9
Permanent 2 173 53 104,4 69 69 69 80,3 53,8 53,8
Lectors 233,2 201,5 96,5 72 - - 20 25 17,5
Associats 103,8 152 328 388,4 445,2 552,6 688 753,3 678,3
Altres - 102 - - 61,5 37 47,7 28 110
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 134 234 222,5 190 170 - - - -
Associats 138 130 385,4 182 255,7 222,5 476,7 553 546
Altres 12 - 69,5 12 40 30 69 90 123,5
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 81,49 82,18 76,68 80,95 85,29 91,14 94,69 93,6 94,39
Amb tram no viu 1,42 - 3,06 3 1,54 1,86 0,43 2,29 1,88
Sense tram 17,09 17,82 20,26 16,05 13,17 7 4,88 4,11 3,74
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 89,48 97,31 97,54 95,64 98,46 100 98,56 98,09 98,78
Amb tram no viu 3,04 1,5 1,88 3,27 1,54 - - - -
Sense tram 7,48 1,2 0,58 1,09 - - 1,44 1,91 1,22
Relació estudiants per PDI (2022) 6,82 8,09 6,73 8,2 8,14 8,07 8,94 9,89 10,44
Relació estudiants per PDI 2,59 4,93 5,13 5,84 6,1 6,7 6,74 7,38 7,34
Nombre de professors 27 36 59 55 60 51 62 61 67
Nombre de trams de docència estatals 51 73 89 90 92 82 76 70 65
Nombre de trams de docència autonòmics 65 98 120 123 131 120 117 113 113
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 45,53 53,58 54,53 61,55 56,83 51,72 52,19 47 49,07
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 12,25 4,48 1,67 3,46 3,11 2,78 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor 19,31 18,63 26,92 15,91 19,18 17,71 20,81 23,51 23,11
Nombre de trams de recerca estatals 27 39 47 51 50 44 46 47 45
Nombre de trams de recerca autonòmics 32 52 67 80 81 73 78 82 80
% Crèdits impartits per professorat permanent 66,89 70,04 65,05 72,89 66,95 54,5 52,19 47 49,07
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 4,05 3,95 4,1 4,33 3,81 4 4 4,02 4,12
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 136,38 177,45 185,08 161,35 231,68 331,1 329,2 241,73 238,25
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 90,91 100 94,12 87,5 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0 1,45 4,29 1,16 1,09 0,99
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 19 45 59 67 69 70 86 92 101
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4 3,87 4,22 3,81 3,88 4 3,84 3,91 3,85
Taxa de rendiment 0,67 0,75 0,76 0,87 0,83 0,86 0,79 0,81 0,77
Taxa d’eficiència - - - 0,97 0,97 0,93 0,86 0,91 0,92
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - - 0,45 0,45 0,41 0,6
Taxa de graduació en t - - - 0,32 0,34 0,32 0,47 0,13 0,42
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,42 0,45 0,42 0,67 0,5
Taxa d’abandonament - - 0,16 0,11 0,1 0,12 0,1 0,07 0,15
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,16 0,07 0,21 0,27 0,31 0,16 0,33
Taxa de rendiment a primer curs 0,67 0,72 0,68 0,84 0,65 0,77 0,57 0,76 0,57
Taxa de presentats del primer curs 0,87 0,91 0,89 0,97 0,88 0,88 0,92 0,91 0,81
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,77 0,76 0,76 0,83 0,74 0,86 0,6 0,8 0,69
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 90,91 100 94,12 87,5 100
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,67 0,74 0,46 0,76 0,38 0,87 0,4 0,58 0,4
[6,7) 0,55 0,56 0,75 0,8 0,76 0,67 0,68 0,82 0,53
[7,10] 1 1 0,76 0,97 1 1 0,84 0,74 1
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - 0,75 - - - - 0,56 - -
[6,7) - 0,78 0,89 0,89 1 1 0 0,93 0,83
[7,10] 0,66 0,63 1 0,79 - - 0,4 0,96 0,45
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[6,7) - - - - - - 0 - -
[7,10] - 1 - - - - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,67 0,76 0,75 0,83 0,76 0,83 0,71 0,69 0,65
[6,7) 0,55 0,61 0,68 0,87 0,82 0,85 0,85 0,83 0,78
[7,10] 1 1 0,89 0,99 1 1 0,92 0,87 0,98
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - 0,75 0,75 0,83 0,87 0,5 0,43 0,69 0,68
[6,7) - 0,78 0,78 0,81 0,92 0,98 0,47 0,9 0,71
[7,10] 0,66 0,69 0,75 0,9 0,82 1 0,81 0,98 0,67
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[6,7) - - - - - - 0 - -
[7,10] - 1 1 1 1 - - - -
Durada mitjana dels estudis - - - 3,86 4,18 4,33 5,24 5,25 4,6