Indicadors
 
2022-23
Escola Politècnica Superior
Grau en Enginyeria Agroalimentària [3105G0610]
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,58 0,85 0,68 0,75 1,25 0,63 0,6 0,75 0,7 0,8 0,9 0,75 0,95
Demanda en primera opció 23 34 27 30 50 25 24 30 28 32 36 30 38
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 21 37 36 36 44 32 23 35 31 36 42 40 37
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 95,24 86,49 94,44 88,89 100 84,38 95,65 91,43 96,77 88,89 95,24 85 83,78
% d'acces en matrícula a setembre 4,76 18,92 19,44 27,78 0 21,88 17,39 8,57 16,13 13,89 9,52 30 16,22
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 42,86 54,05 41,67 38,89 27,27 25 34,78 45,71 29,03 25 26,19 15 16,22
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 50 48 44,44 61,29 31,58 28,57 52,94 37,04 24 37,5 25,71 33,33 32,26
[6,7) 31,25 40 40,74 22,58 44,74 25 47,06 37,04 40 46,88 45,71 42,42 48,39
[7,8) 18,75 8 14,81 9,68 18,42 35,71 - 22,22 28 15,63 17,14 15,15 19,35
[8,9) - 4 - 6,45 5,26 7,14 - 3,7 8 - 11,43 9,09 -
[9,10] - - - - - 3,57 - - - - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - 44,44 33,33 - - 50 - 12,5 20 - 20 14,29 20
[6,7) - 22,22 50 20 75 50 60 62,5 40 100 40 42,86 60
[7,8) - 33,33 16,67 60 25 - 20 12,5 40 - 40 14,29 20
[8,9) - - - 20 - - 20 12,5 - - - 28,57 -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - 100 100 - - - - - - -
[7,8) - 100 - - - - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 57,14 56,76 55,56 72,22 68,18 75 43,48 54,29 70,97 77,78 73,81 77,5 78,38
CFGS, FP2 o assimilats 23,81 21,62 11,11 8,33 9,09 6,25 17,39 22,86 16,13 5,56 9,52 17,5 10,81
Titulats universitaris o assimilats - 2,7 2,78 - 2,27 3,13 4,35 - 3,23 5,56 4,76 - 2,7
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 5,41 2,78 - 2,27 3,13 - - - - - - -
Altres 19,05 13,51 27,78 19,44 18,18 12,5 34,78 22,86 9,68 11,11 11,9 5 8,11
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 12 21 20 26 30 24 10 19 22 28 31 31 29
CFGS, FP2 o assimilats 5 8 4 3 4 2 4 8 5 2 4 7 4
Titulats universitaris o assimilats - 1 1 - 1 1 1 - 1 2 2 - 1
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 2 1 - 1 1 - - - - - - -
Altres 4 5 10 7 8 4 8 8 3 4 5 2 3
Nombre d'estudiants matriculats 25 65 88 115 132 132 115 125 121 119 127 150 146
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 52,32 56,31 55,64 55,63 52,67 53,62 55,62 51,74 50,2 48,5 54,61 52,03 53,38
Ràtio demanda de places/oferta 2,28 2,85 2,65 1,5 2,98 2,15 2,2 2,13 2,65 2,98 4 3,2 3,83
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 24 32,31 32,95 30,43 36,36 37,88 36,52 36,8 37,19 33,61 39,37 38 35,62
Home 76 67,69 67,05 69,57 63,64 62,12 63,48 63,2 62,81 66,39 60,63 62 64,38
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0 0 0 0 33,33 20 50 57,89 57,14 31,25 45,45 45,83 33,33
Home 0 0 0 100 66,67 80 50 42,11 42,86 68,75 54,55 54,17 66,67
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100 100 100 100 100 100 91,3 88,57 - 100 100 95 100
Fora d'Espanya - - - - - - 8,7 8,57 100 - - - -
Illes Balears - - - - - - - 2,86 - - - 2,5 -
València - - - - - - - - - - - 2,5 -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 9,52 16,22 13,89 13,89 11,36 15,63 21,74 14,29 - 5,56 4,76 17,5 13,51
Anoia - - - - - 3,13 - - - 2,78 - - -
Bages - - - - 4,55 - - 2,86 - 2,78 - 10 -
Baix Ebre - 2,7 - - - - - - - - - - -
Baix Empordà 4,76 5,41 16,67 8,33 22,73 15,63 4,35 11,43 - 30,56 2,38 7,5 16,22
Baix Llobregat 4,76 - - 2,78 - - - - - - - - -
Barcelonès - - - - - 3,13 - 5,71 - - - - -
Berguedà - - - 2,78 - - 4,35 2,86 - - - - 2,7
Conca de Barberà - - - - - - - - - - - 2,5 -
Fora de Catalunya - - - - - - 8,7 11,43 100 - - 5 -
Garrotxa 4,76 8,11 11,11 11,11 9,09 - - 2,86 - 5,56 - 2,5 5,41
Gironès 33,33 27,03 27,78 27,78 27,27 28,13 30,43 25,71 - 25 26,19 27,5 24,32
Maresme - 8,11 2,78 5,56 - 3,13 - - - 2,78 - 5 -
Montsià - - - - 2,27 - - - - - - - -
Osona 19,05 5,41 - 5,56 - 3,13 - 2,86 - 2,78 19,05 5 8,11
Pla de l’Estany 4,76 10,81 13,89 - 9,09 3,13 8,7 2,86 - 2,78 21,43 7,5 10,81
Ripollès - 2,7 - - - - - - - - - - 2,7
Selva 9,52 10,81 5,56 13,89 11,36 9,38 17,39 11,43 - 11,11 16,67 7,5 13,51
Urgell - - - - - - - - - - 2,38 - -
Vallès Occidental - - - - - - 4,35 2,86 - - 4,76 - -
Vallès Oriental 9,52 2,7 8,33 8,33 2,27 15,63 - 2,86 - 8,33 2,38 2,5 2,7
% d'estudiants de primera generació. 57,14 64,86 77,78 66,67 77,27 68,75 69,57 82,86 87,1 75 59,52 50 54,05
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,79 2 0,68
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 14,29 29,73 16,67 13,89 18,18 21,88 26,09 20 29,03 33,33 19,05 30 27,03
Diplomat o Enginyer Tècnic 23,81 10,81 11,11 25 18,18 9,38 13,04 8,57 6,45 8,33 16,67 15 21,62
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 19,05 24,32 11,11 8,33 4,55 21,88 17,39 8,57 6,45 16,67 23,81 35 24,32
EGB o FP 1r grau 9,52 16,22 22,22 19,44 29,55 25 21,74 28,57 25,81 25 26,19 12,5 16,22
estudis primaris 9,52 8,11 11,11 16,67 18,18 15,63 8,7 17,14 12,9 11,11 11,9 5 2,7
sense estudis - - 5,56 2,78 6,82 - 8,7 5,71 3,23 2,78 2,38 - 2,7
Altres/ns/nc 23,81 10,81 22,22 13,89 4,55 6,25 4,35 11,43 16,13 2,78 - 2,5 5,41
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 21,9 30,25 21,87 18,48 17,71 19,62 18,42 24,12 22,84 22,82 - - -
Grup mitjà 21,9 30,25 16,62 18,48 16,43 19,62 18,42 24,12 22,84 22,82 - - -
Grup petit 10,95 17,98 10,78 10,79 9,09 10,12 10,31 11,01 10,39 11,73 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,53 0,93 0,9 0,9 1,1 0,8 0,58 0,88 0,78 0,9 1,05 1 0,93
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) 4,76 - - - - 6,25 - 2,86 - - - - 2,7
[30,45) 4,76 8,11 11,11 16,67 15,91 9,38 13,04 17,14 6,45 13,89 11,9 5 8,11
[45,55) 14,29 10,81 16,67 11,11 11,36 9,38 21,74 34,29 19,35 13,89 14,29 27,5 13,51
>55 76,19 81,08 72,22 72,22 72,73 75 65,22 45,71 74,19 72,22 73,81 67,5 75,68
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 38 43,33 46,57 46,42 45,55 46,76 48,08 46,27 46,2 44,62 44,17 43,61 43,49
Grup mitjà 22 23,33 19,61 17,14 18,53 17,05 17,53 16,7 16,67 16,02 17,17 17,27 17,22
Grup petit 40 33,33 33,82 36,44 35,92 36,19 34,39 37,03 37,13 39,36 38,66 39,12 39,28
% d'estudiants d'origen estranger 0 3,08 0 2,61 6,06 8,33 6,09 8,8 6,61 5,88 4,72 3,33 2,74
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 22 23,33 19,61 17,14 18,53 17,05 17,53 16,7 16,67 16,02 17,17 17,27 17,22
Pràctiques d'aula informàtica 20 14,96 14,92 14,44 12,72 12,22 11,51 11,47 10,87 10,44 11,15 11,34 10,32
Pràctiques de laboratori 20 16,85 17,55 13,72 15,68 16,98 15,7 18,79 19,72 18,4 18,31 19,6 20,32
Pràctiques de sortides - 1,52 1,35 8,28 7,51 6,98 7,18 6,76 6,54 6,11 5,77 5,7 5,68
Pràctiques externes - - - - - - - - - 2,5 1,76 1,16 2,06
Teoria 38 43,33 46,57 46,42 45,55 46,76 48,08 46,27 46,2 44,62 44,17 43,61 43,49
Treball fi de grau - - - - - - - - - 1,9 1,68 1,32 0,91
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 27,5 26,25 19,17 19,4 19,4 19,4 19,4 19,35 19,35 17,52 17,52 17,52 17,52
Pràctiques d'aula informàtica 12,5 10,58 10,13 10,41 7,89 8,58 8,58 8 8 7,26 6,82 6,82 6,82
Pràctiques de laboratori 12,5 12,71 12,37 8,87 10,86 11,12 11,12 11,4 11,64 10,52 10,02 10,02 10,02
Pràctiques de sortides - 1,71 0,83 8,77 9,29 8,35 8,35 7,63 7,39 6,49 6,49 6,49 6,49
Pràctiques externes - - - - - - - - - 4,72 4,72 4,72 4,72
Teoria 47,5 48,75 57,5 52,55 52,55 52,55 52,55 53,62 53,62 48,77 49,72 49,72 49,72
Treball fi de grau - - - - - - - - - 4,72 4,72 4,72 4,72
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - 20 18 24 25 26 26 26 24 26
Permanent 2 - - - - 3 2 3 2 2 2 2 1 1
Lectors - - - - 5 4 3 3 1 1 1 1 -
Associats - - - - 3 5 6 7 8 11 14 15 14
Altres - - - - - 3 - - 2 2 2 - 1
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - 6 6 3 3 2 2 2 2
Associats - - - - - 3 9 4 7 4 9 11 12
Altres - - - - - 1 3 1 1 - 1 2 5
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - 18 24 25 26 26 26 24 26
Permanent 2 - - - - - 8 9 5 5 4 4 3 3
Lectors - - - - - 4 3 3 1 1 1 1 -
Associats - - - - - 8 15 11 15 15 23 26 26
Altres - - - - - 4 3 1 3 2 3 2 6
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - 90,32 84,38 83,33 83,78 79,49 76,19 75,56 63,41 64,29
No doctor - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - 1836,7 1993,7 2361,6 2229,1 2246,3 2201,8 2147,4 1965,5 1987,6
Permanent 2 - - - - 300,5 112,6 121,5 146,7 93,6 93,6 97,4 53,8 53,8
Lectors - - - - 860,5 469 327,4 305 28 14 20 25 -
Associats - - - - 280 252 215 206,3 277,9 524,8 616,1 740,4 625,5
Altres - - - - - 552 - - 61,5 37 70,7 - 57,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - 554,5 560,9 531,6 376,9 372,9 227,8 213,5 201,1 191,5
Associats - - - - 309,5 105 355,2 119 305,3 211,5 394,4 552 558,1
Altres - - - - 56,8 44,8 65,7 12 15 - 20 87,2 161
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - 65,9 71,84 65,13 78,4 82,28 77,68 81,71 84,79 89,29 87,64 87,58 87,94
Amb tram no viu - - - - 0,49 - 1,59 0,98 - - - 1,07 1,07
Sense tram 100 34,1 28,16 34,87 21,11 17,72 20,74 17,31 15,21 10,71 12,36 11,35 10,99
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - 87,45 77,06 79,75 87,89 90,72 89,58 91,63 92,8 91,91 92,07 92,5
Amb tram no viu - - - - 2,44 2,29 1,48 4,86 1,81 - - - -
Sense tram 100 100 12,55 22,94 17,81 9,81 7,8 5,56 6,56 7,2 8,09 7,93 7,5
Relació estudiants per PDI (2022) - - - 7,28 7,23 8,1 7,67 9,08 8,59 8,05 9,37 10,29 10,32
Relació estudiants per PDI 6,98 10,84 6,96 7,11 6,62 6,92 6,43 7,62 7,14 6,97 7,75 8,61 8,58
Nombre de professors - - - 42 45 42 54 45 50 48 57 56 61
Nombre de trams de docència estatals - - - 119 93 86 93 90 91 94 90 80 79
Nombre de trams de docència autonòmics - - - 119 119 116 125 122 132 136 133 121 132
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 0 40,15 40 45,03 42,89 47,76 58,45 65,89 64,51 61,03 63,98 55,7 56,16
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 0 0 1,42 9,5 8,01 3,74 3,97 4,09 4,3 5,01 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor 27 26,11 20,29 16,37 21,93 17,38 23,94 14,96 20,39 17,4 17,9 23,18 25,05
Nombre de trams de recerca estatals - - - 53 44 39 42 47 46 50 49 45 50
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - 53 54 56 61 71 72 75 74 73 82
% Crèdits impartits per professorat permanent 0 51,26 54,76 68,26 64,11 65,21 75,78 81,08 79,78 72,59 70,06 61,25 61,43
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - 0 4,4 4,33 4,15 4,15 4,19 4,19 4,1 4,26 4,26
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 116,55 102,53 108,88 264,17 179,54 241,33 241,23 201,85 280,66 427,23 407,58 267,96 231,08
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 72,22 95 93,75 94,74 100 100 100 95,83 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0,01 0,01 0,76 0 0,8 1,65 2,52 0,79 1,33 0,68
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 25 65 88 115 132 132 115 125 121 119 127 150 146
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,9 3,72 3,83 3,83 4,12 3,87 3,9 3,83 3,87 4,15 3,93 3,98 3,88
Taxa de rendiment 0,77 0,67 0,75 0,74 0,78 0,81 0,76 0,75 0,78 0,79 0,82 0,72 0,72
Taxa d’eficiència - - - 0,97 0,93 0,91 0,89 0,88 0,92 0,9 0,91 0,89 0,91
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - - 0,46 0,41 0,4 0,39 0,36 0,37 0,37 0,38
Taxa de graduació en t - - - 0,19 0,24 0,31 0,22 0,18 0,28 0,3 0,2 0,39 0,31
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,48 0,46 0,42 0,44 0,39 0,38 0,39 0,37 0,52
Taxa d’abandonament - - 0,04 0,23 0,14 0,18 0,11 0,14 0,1 0,15 0,14 0,13 0,1
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,05 0,3 0,25 0,28 0,18 0,25 0,22 0,29 0,16 0,25 0,1
Taxa de rendiment a primer curs 0,77 0,61 0,63 0,6 0,63 0,72 0,54 0,62 0,69 0,71 0,81 0,5 0,61
Taxa de presentats del primer curs 0,98 0,86 0,82 0,82 0,91 0,88 0,78 0,84 0,91 0,87 0,93 0,83 0,88
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,78 0,71 0,77 0,74 0,69 0,8 0,7 0,7 0,75 0,8 0,86 0,59 0,68
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 72,22 95 93,75 94,74 100 100 100 95,83 100
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,61 0,43 0,57 0,44 0,38 0,45 0,49 0,43 0,38 0,44 0,63 0,33 0,42
[6,7) 0,84 0,62 0,74 0,67 0,71 0,73 0,57 0,7 0,74 0,8 0,88 0,56 0,74
[7,10] 0,97 1 0,87 0,96 0,92 0,93 - 0,91 0,93 1 1 0,84 0,78
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - 0,71 0,53 - - 0,5 - 0,11 0 - 0,67 0,33 0,38
[6,7) - 0,89 0,25 0,5 0,05 0,2 0,48 0,31 0,43 0,39 0,36 0,04 0,14
[7,10] - 0,52 0,89 0,8 1 - 0,94 0,83 0,61 - 0,42 0,46 0,88
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - - 0,33 0,75 - - - - - - -
[7,10] - 0,9 - - - - - - - - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,61 0,59 0,67 0,6 0,63 0,69 0,65 0,63 0,67 0,67 0,66 0,57 0,52
[6,7) 0,81 0,68 0,79 0,8 0,83 0,84 0,77 0,81 0,84 0,83 0,89 0,76 0,82
[7,10] 0,97 0,98 0,93 0,98 0,92 0,95 0,94 0,92 0,93 0,91 0,95 0,92 0,84
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 1 0,71 0,8 0,8 0,95 0,78 0,52 0,13 0 - 0,67 0,45 0,67
[6,7) - 0,89 0,56 0,72 0,58 0,42 0,59 0,46 0,53 0,66 0,64 0,25 0,31
[7,10] 1 0,57 0,92 0,75 0,86 0,94 0,82 0,86 0,75 0,7 0,56 0,67 0,82
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - - 0,33 0,6 - 0,6 0 - - - -
[7,10] - 0,9 1 1 1 1 - - - - - - -
Durada mitjana dels estudis - - - 3,83 4,39 4,6 4,56 4,84 4,29 4,15 4,27 4,83 4,61