Indicadors
 
2020-21
Escola Politècnica Superior
Grau en Enginyeria Química [3105G0509]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,35 0,43 0,93 0,73 0,55 0,4 0,55 0,55 0,43 0,43 0,9 1,1
Demanda en primera opció 14 17 37 29 22 16 22 22 17 17 36 44
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 19 19 42 31 32 31 33 26 16 27 40 45
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 89,47 94,74 100 87,1 65,63 77,42 84,85 84,62 87,5 81,48 80 82,22
% d'acces en matrícula a setembre 21,05 0 16,67 25,81 34,38 35,48 27,27 26,92 31,25 37,04 0 0
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 9,25 5 5 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 30,77 20 33,33 30,77 39,29 55,56 43,75 45,83 46,15 34,78 25 35,9
[6,7) 23,08 60 27,27 42,31 32,14 25,93 28,13 29,17 23,08 30,43 43,75 38,46
[7,8) 38,46 13,33 30,3 26,92 10,71 14,81 21,88 25 - 30,43 21,88 15,38
[8,9) 7,69 6,67 3,03 - 14,29 3,7 6,25 - 7,69 4,35 9,38 10,26
[9,10] - - 6,06 - 3,57 - - - 23,08 - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 40 - 14,29 20 50 50 - - 66,67 - 12,5 16,67
[6,7) 20 - 71,43 60 - 50 100 50 33,33 75 50 66,67
[7,8) 40 - 14,29 20 50 - - - - - 37,5 16,67
[8,9) - - - - - - - - - 25 - -
[9,10] - - - - - - - 50 - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[7,8) - - - - 100 - - - - - - -
[8,9) - - 100 - - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 47,37 57,89 69,05 77,42 81,25 77,42 78,79 73,08 75 74,07 65 73,33
CFGS, FP2 o assimilats 21,05 5,26 14,29 12,9 3,13 - 3,03 3,85 18,75 14,81 17,5 8,89
Titulats universitaris o assimilats 5,26 - 2,38 - 3,13 6,45 - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - - 2,38 - 3,13 - - - - - - -
Altres 26,32 36,84 11,9 9,68 9,38 16,13 18,18 23,08 6,25 11,11 17,5 17,78
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 9 11 29 24 26 24 26 19 12 20 26 33
CFGS, FP2 o assimilats 4 1 6 4 1 - 1 1 3 4 7 4
Titulats universitaris o assimilats 1 - 1 - 1 2 - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - - 1 - 1 - - - - - - -
Altres 5 7 5 3 3 5 6 6 1 3 7 8
Nombre d'estudiants matriculats 23 41 80 98 99 109 101 92 78 84 99 115
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 51,43 53,34 57,95 56,62 52,86 50,04 50,77 49,08 49,42 50,83 49,03 52,86
Ràtio demanda de places/oferta 1,88 2,53 3,98 2,8 0,9 3,23 2,73 3 2,53 3,03 3,98 4,38
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100 100 97,62 96,77 90,63 96,77 100 73,08 100 - 100 97,78
Fora d'Espanya - - - - 3,13 - - 23,08 - 100 - -
Illes Balears - - 2,38 3,23 3,13 3,23 - 3,85 - - - 2,22
València - - - - 3,13 - - - - - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 5,26 10,53 14,29 9,68 6,25 6,45 15,15 11,54 6,25 - 22,5 13,33
Baix Camp - - - - - - - - - - - 2,22
Baix Empordà 10,53 10,53 7,14 16,13 9,38 9,68 12,12 - - - 15 8,89
Baix Llobregat - - - - - - - - - - 2,5 -
Barcelonès - - - 3,23 - 6,45 9,09 3,85 - - 2,5 -
Fora de Catalunya - - 2,38 3,23 9,38 3,23 - 26,92 - 100 - 2,22
Garrotxa 5,26 5,26 4,76 9,68 6,25 - - 3,85 - - 2,5 8,89
Gironès 36,84 26,32 35,71 32,26 15,63 32,26 15,15 23,08 50 - 17,5 17,78
Maresme 5,26 15,79 4,76 3,23 3,13 3,23 15,15 3,85 - - 7,5 8,89
Osona - - 4,76 - 6,25 3,23 - 3,85 12,5 - 2,5 4,44
Pla de l’Estany 5,26 5,26 4,76 6,45 9,38 - 6,06 - 18,75 - 5 4,44
Priorat - - - - - 3,23 - - - - - -
Ripollès - 10,53 2,38 - - - - - - - - -
Segrià - - - - - 3,23 - - - - - -
Selva 31,58 10,53 11,9 16,13 18,75 19,35 27,27 23,08 12,5 - 17,5 22,22
Tarragonès - - - - - - - - - - - 2,22
Vallès Occidental - - - - 3,13 3,23 - - - - - 2,22
Vallès Oriental - 5,26 7,14 - 12,5 6,45 - - - - 5 2,22
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 26,32 31,58 28,57 22,58 15,63 22,58 27,27 23,08 18,75 25,93 15 33,33
Diplomat o Enginyer Tècnic 5,26 10,53 14,29 16,13 3,13 16,13 6,06 3,85 - 7,41 7,5 11,11
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 26,32 10,53 14,29 6,45 12,5 3,23 18,18 11,54 25 11,11 15 11,11
EGB o FP 1r grau 21,05 26,32 14,29 32,26 28,13 12,9 21,21 19,23 31,25 29,63 40 20
estudis primaris 10,53 15,79 11,9 3,23 25 16,13 15,15 23,08 12,5 - 12,5 17,78
sense estudis - - 7,14 9,68 3,13 12,9 3,03 11,54 6,25 11,11 5 4,44
Altres/ns/nc 10,53 5,26 9,52 9,68 12,5 16,13 9,09 7,69 6,25 14,81 5 2,22
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 64,7 60,37 51,02 44 42,48 33,48 32,85 29,01 34,46 34,59 39,06 -
Grup mitjà 32,35 32,5 30,47 26,31 26,08 29,8 29,27 28,17 32,37 29,9 28,95 -
Grup petit 19,41 17,05 17,64 14,5 14,35 13,97 14 13,29 14,63 14,6 17,45 -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) 5,26 5,26 - 3,23 3,13 3,23 - - - 3,7 - 4,44
[30,45) 10,53 10,53 7,14 12,9 9,38 22,58 9,09 15,38 12,5 18,52 17,5 13,33
[45,55) 21,05 5,26 11,9 16,13 15,63 19,35 9,09 7,69 37,5 14,81 20 11,11
>55 63,16 78,95 80,95 67,74 71,88 54,84 81,82 76,92 50 62,96 62,5 71,11
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 24,44 23,63 26,45 26,59 26,74 30,05 32,09 34,11 32,93 31,3 28,75 32,26
Grup mitjà 31,11 27,38 27,12 26,55 26,47 21,54 20,99 20,28 19,79 20,39 21,98 24,01
Grup petit 44,44 48,99 46,43 46,87 46,79 48,41 46,92 45,61 47,28 48,31 49,28 43,73
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 24,44 - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 31,11 - - - - - - - - - - -
Grup petit 44,44 - - - - - - - - - - -
Pràctiques d'aula - 27,38 27,12 26,55 26,47 21,54 20,99 20,28 19,79 20,39 21,98 24,01
Pràctiques d'aula informàtica - 13,26 11,08 11 11,2 11,35 14,64 14,2 15,98 15,61 16,21 13,15
Pràctiques de laboratori - 35,73 35,35 35,87 35,59 37,06 32,28 31,42 31,3 32,7 31,96 29,19
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 0,55 0,77
Teoria - 23,63 26,45 26,59 26,74 30,05 32,09 34,11 32,93 31,3 28,75 32,26
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 0,55 0,63
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 45,83 - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 29,17 - - - - - - - - - - -
Grup petit 25 - - - - - - - - - - -
Pràctiques d'aula - 26,67 25,42 24,88 25,33 25,33 25,34 25,34 25,35 25,34 22,3 22,5
Pràctiques d'aula informàtica - 6,25 4,17 3,49 3,33 3,33 7,27 7,27 6,86 7,27 6,4 5,48
Pràctiques de laboratori - 18,75 21,53 23,02 22,67 22,67 18,75 18,75 19,19 18,75 16,5 15,82
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 6 6
Teoria - 48,33 48,89 48,6 48,67 48,67 48,64 48,64 48,6 48,64 42,8 44,2
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 6 6
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 37 35 42 47 43 32 33
Permanent 2 - - - - - 5 5 5 2 1 1 3
Lectors - - - - - 5 4 3 2 1 1 3
Associats - - - - - 5 7 9 7 8 11 17
Altres - - - - - - 5 - - 5 7 6
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - - 10 10 9 6 5 2
Associats - - - - - - 13 16 11 16 19 24
Altres - - - - - - 3 1 1 1 2 2
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 35 42 47 43 32 33
Permanent 2 - - - - - - 15 15 11 7 6 5
Lectors - - - - - - 4 3 2 1 1 3
Associats - - - - - - 20 25 18 24 30 41
Altres - - - - - - 8 1 1 6 9 8
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 92,31 83,93 83,05 89,66 84,48 80,77 77,42
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 2873,5 2536,7 2762,5 3200 2935,6 2255 2439,5
Permanent 2 - - - - - 760,5 840 478,5 122 36 100 171
Lectors - - - - - 390,5 304,5 160 30 15 25 163,5
Associats - - - - - 489 526,6 575 405,1 528,1 923,5 1082,5
Altres - - - - - - 476,5 - - 422,5 702,7 347
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - - 1528 1079,7 1149,3 955,3 736,8 655 315
Associats - - - - - 1036 586 899,7 450,1 816 1103 1534
Altres - - - - - 60 70 15 30 52,5 45 120
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - 65,83 69,1
Amb tram no viu - - - - - - - - - - 12,42 26,42
Sense tram - - - - - - - - - - 21,75 4,48
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - 85,5 95,87
Amb tram no viu - - - - - - - - - - - 4,13
Sense tram - - - - - - - - - - 14,5 -
Relació estudiants per PDI 1,4 1,68 3,15 3,39 3,13 3,06 3,2 2,99 2,97 3,08 3,34 3,94
Nombre de professors - - - - 81 84 82 86 79 81 78 90
Nombre de trams de docència estatals - - - - 205 167 168 175 191 172 103 125
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 207 215 228 231 245 222 159 175
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 69 47 54 59 75 68 39 58
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 69 76 89 91 110 103 79 97
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,15 4,7 4,37 4,18 4,27 4,37 -
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 97,48 97,59 87,21 93,48 89,04 189,71 309,04 338,12 286,82 402,47 718,17 477,17
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100 84,21 100 91,67 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0,04 0 0,02 2,97 2,17 1,28 1,19 2,02 1,74
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre d'estudiants matriculats 23 41 80 98 99 109 101 92 78 84 99 115
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - 4,2 3,9 3,66 3,95 4,09 4,27 4,32 4,22 4,22 4,17 -
Taxa de rendiment 0,61 0,65 0,68 0,69 0,7 0,71 0,74 0,68 0,74 0,67 0,69 0,68
Taxa d’eficiència - - - 0,97 0,93 0,91 0,91 0,85 0,82 0,87 0,84 0,86
Taxa de graduació en t - - - 0,42 0,16 0,19 0,13 0,19 0,06 0,18 0,12 0,19
Taxa d’abandonament - - 0,26 0,15 0,16 0,24 0,16 0,26 0,17 0,16 0,12 0,18
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,26 0,21 0,17 0,52 0,31 0,61 0,45 0,38 0,13 0,3
Taxa de rendiment a primer curs 0,69 0,58 0,64 0,38 0,43 0,39 0,53 0,42 0,52 0,44 0,49 0,5
Taxa de presentats del primer curs 0,9 0,89 0,89 0,8 0,79 0,79 0,9 0,9 0,93 0,82 0,86 0,82
Taxa de d'exit 0,8 0,65 0,72 0,47 0,54 0,49 0,58 0,46 0,54 0,51 0,55 0,57
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 66,67 - - -
Aturats - - - - - - - - 33,33 - - -
Inactius - - - - - - - - 0 - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100 84,21 100 91,67 100 100 100