Indicadors
 
2018-19
Escola Politècnica Superior
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica [3105G0309]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Nombre de places ofertes de nou accés 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 1,05 0,73 0,68 0,88 0,77 0,4 0,78 0,6 0,57 0,6
Demanda en primera opció 63 44 41 53 46 24 47 36 34 30
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 63 50 42 57 43 30 47 34 41 36
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 98,41 96 97,62 96,49 97,67 100 91,49 100 100 97,22
% d'acces en matrícula a setembre 4,76 14 19,05 10,53 6,98 20 8,51 14,71 21,95 13,89
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 50 44,12 52 40 59,09 26,09 26,92 25 55,56 53,85
[6,7) 28,95 35,29 48 42,86 13,64 52,17 57,69 53,57 22,22 38,46
[7,8) 18,42 11,76 - 8,57 18,18 13,04 15,38 14,29 14,81 7,69
[8,9) 2,63 8,82 - 8,57 9,09 8,7 - 3,57 7,41 -
[9,10] - - - - - - - 3,57 - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 12,5 - 18,75 10 26,32 33,33 4,76 33,33 - 30
[6,7) 41,67 50 43,75 45 36,84 50 42,86 - 58,33 50
[7,8) 29,17 - 18,75 30 10,53 - 52,38 50 33,33 -
[8,9) 12,5 50 6,25 10 15,79 16,67 - 16,67 8,33 10
[9,10] 4,17 - 12,5 5 10,53 - - - - 10
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) 100 50 - - 50 100 - - - -
[6,7) - 50 - - 50 - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 47,62 56 52,38 47,37 39,53 53,33 29,79 52,94 53,66 55,56
CFGS, FP2 o assimilats 30,16 16 30,95 28,07 37,21 13,33 36,17 14,71 29,27 25
Titulats universitaris o assimilats - 2 - 1,75 - - - - 2,44 -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1,59 4 2,38 1,75 4,65 3,33 - - 2,44 -
Altres 20,63 22 14,29 21,05 18,6 30 34,04 32,35 12,2 19,44
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 30 28 22 27 17 16 14 18 22 20
CFGS, FP2 o assimilats 19 8 13 16 16 4 17 5 12 9
Titulats universitaris o assimilats - 1 - 1 - - - - 1 -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1 2 1 1 2 1 - - 1 -
Altres 13 11 6 12 8 9 16 11 5 7
Nombre d'estudiants matriculats 73 120 153 189 196 185 183 189 162 151
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 50 54,68 54,69 51,95 45,02 44,02 46,01 45,14 43,32 44,23
Ràtio demanda de places/oferta 2,83 3,07 3,05 3,22 1,47 2,08 2,23 2,28 2,17 2,58
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100 100 97,62 100 100 100 91,49 97,06 87,8 -
Fora d'Espanya - - - - - - 2,13 2,94 12,2 100
Illes Balears - - 2,38 - - - 6,38 - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 12,7 18 9,52 21,05 2,33 16,67 17,02 11,76 9,76 -
Baix Camp - - - - - - 2,13 - - -
Baix Empordà 12,7 16 7,14 3,51 13,95 3,33 14,89 11,76 9,76 -
Barcelonès - - 2,38 - - - - - - -
Berguedà - 2 - - - - - - - -
Fora de Catalunya - - 2,38 - - - 8,51 2,94 12,2 100
Garraf - - 2,38 - - - - - - -
Garrotxa 11,11 6 4,76 10,53 9,3 6,67 4,26 2,94 - -
Gironès 30,16 26 30,95 28,07 41,86 33,33 25,53 35,29 24,39 -
Maresme 1,59 8 4,76 5,26 - 6,67 8,51 5,88 9,76 -
Osona 11,11 4 7,14 3,51 4,65 - 2,13 - 4,88 -
Pla d’Urgell - - - - - - - 2,94 - -
Pla de l’Estany 4,76 2 9,52 3,51 2,33 6,67 4,26 11,76 4,88 -
Ripollès 1,59 - - 3,51 2,33 - - - - -
Selva 14,29 16 19,05 17,54 16,28 23,33 8,51 11,76 12,2 -
Vallès Oriental - 2 - 3,51 6,98 3,33 4,26 2,94 12,2 -
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 28,57 30 28,57 24,56 23,26 16,67 21,28 17,65 21,95 19,44
Diplomat o Enginyer Tècnic 15,87 10 14,29 8,77 11,63 6,67 2,13 14,71 7,32 16,67
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 11,11 24 14,29 5,26 11,63 6,67 8,51 8,82 7,32 5,56
EGB o FP 1r grau 25,4 12 21,43 19,3 16,28 26,67 25,53 23,53 14,63 22,22
estudis primaris 12,7 12 11,9 21,05 20,93 13,33 19,15 17,65 24,39 8,33
sense estudis 1,59 2 - 1,75 4,65 6,67 8,51 2,94 4,88 11,11
Altres/ns/nc 4,76 10 9,52 19,3 11,63 23,33 14,89 14,71 19,51 16,67
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 64,7 63,63 63,07 48,78 46,49 40,3 41,88 37,2 39,86 39,09
Grup mitjà 32,35 32,6 39,36 32,43 29,72 33,49 38,7 36,33 37,98 34,88
Grup petit 19,41 15,89 18,19 16,95 14,51 14,53 16,13 13,53 14,06 14,38
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - 4,65 3,33 - - 4,88 -
[15,30) 1,59 - - 5,26 - - - - 9,76 -
[30,45) 19,05 6 14,29 26,32 18,6 16,67 17,02 17,65 19,51 13,89
[45,55) 26,98 24 28,57 22,81 30,23 10 48,94 14,71 9,76 27,78
>55 52,38 70 57,14 45,61 46,51 70 34,04 67,65 56,1 58,33
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 24,44 22,32 24,59 26,15 25,62 29,01 31,36 32,63 31,1 30,42
Grup mitjà 31,11 27,97 26,76 26,65 26,12 22,03 20,77 19,78 19,07 20,18
Grup petit 44,44 49,72 48,65 47,2 48,26 48,96 47,88 47,59 49,83 49,41
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 24,44 - - - - - - - - -
Grup mitjà 31,11 - - - - - - - - -
Grup petit 44,44 - - - - - - - - -
Pràctiques d'aula - 27,97 26,76 26,65 26,12 22,03 20,77 19,78 19,07 20,18
Pràctiques d'aula informàtica - 12,99 10,61 10,52 10,74 11 13,44 12,88 14,25 14,1
Pràctiques de laboratori - 36,72 38,05 36,67 37,52 37,97 34,43 34,71 35,58 35,3
Teoria - 22,32 24,59 26,15 25,62 29,01 31,36 32,63 31,1 30,42
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 45,83 - - - - - - - - -
Grup mitjà 29,17 - - - - - - - - -
Grup petit 25 - - - - - - - - -
Pràctiques d'aula - 27,92 26,94 26,49 26,49 26,46 26,46 26,49 26,49 26,49
Pràctiques d'aula informàtica - 6,25 4,17 3,72 3,72 3,65 5,21 5,32 5,32 5,32
Pràctiques de laboratori - 18,75 20,83 21,28 21,28 21,35 19,79 19,68 19,68 19,68
Teoria - 47,08 48,06 48,51 48,51 48,54 48,54 48,51 48,51 48,51
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - - 41 42 43 41
Permanent 2 - - - - - - 5 7 5 4
Lectors - - - - - - 4 3 2 1
Associats - - - - - - 7 10 7 8
Altres - - - - - - 5 1 - 8
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - - 17 14 13 10
Associats - - - - - - 14 19 9 17
Altres - - - - - - 3 1 2 -
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 41 42 43 41
Permanent 2 - - - - - - 22 21 18 14
Lectors - - - - - - 4 3 2 1
Associats - - - - - - 21 29 16 25
Altres - - - - - - 8 2 2 8
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - - 85,48 80,95 87,72 79,03
No doctor - - - - - - 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - - 2830,2 2627,5 2861 2438,9
Permanent 2 - - - - - - 505 634,5 549,5 531
Lectors - - - - - - 304,5 160 30 15
Associats - - - - - - 456,9 551 316,7 428,3
Altres - - - - - - 476,5 30 - 422,6
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - - - 1573,4 1511,8 1525,3 1203,2
Associats - - - - - - 608,5 952,7 412,5 846
Altres - - - - - - 70 15 60 -
% Hores impartides segons trams de recerca
Amb tram viu - - 24,67 36,28 41,37 42 49,03 39,78 45,37 37,25
Amb tram no viu - - 39,09 47,49 45,49 34,16 34,34 33,63 36,1 30,61
Sense tram 100 100 36,24 16,24 13,14 23,85 16,64 26,59 18,54 32,15
% Hores impartides segons trams de docència
Amb tram viu - - 62,06 82,33 82,29 75,15 83,36 75,76 83,42 65,94
Amb tram no viu - - 1,7 1,44 3,17 - - - 0,13 -
Sense tram 100 100 36,24 16,24 14,54 24,85 16,64 24,24 16,45 34,06
Relació estudiants per PDI 4,33 4,94 5,43 5,64 4,97 4,35 4,93 5,26 4,88 4,54
Nombre de professors - - - - 88 95 96 97 81 89
Nombre de trams de docència estatals - - - - 237 198 212 199 202 185
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 239 248 272 252 254 233
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 76 55 67 67 74 69
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 75 81 101 93 100 96
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 3,98 4,04 3,86 3,95 3,83
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 97,48 101,88 95,28 98,99 89,22 193,12 307,64 329,22 287,39 421,58
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 72,22 62,96 77,78 88,89 88 87,5
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0,02 0,01 0,01 0 0,53 1,23 0,66
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Nombre d'estudiants matriculats 73 120 153 189 196 185 183 189 162 151
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - 3,56 3,23 3,45 3,71 3,53 3,57 3,73 3,57 3,39
Taxa de rendiment 0,49 0,69 0,69 0,7 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69
Taxa d’eficiència - - - 0,98 0,9 0,85 0,82 0,84 0,81 0,81
Taxa de graduació en t - - - 0,1 0,1 0,05 0,11 0,07 0,1 0,06
Taxa d’abandonament - - 0,26 0,11 0,16 0,14 0,11 0,13 0,16 0,14
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,27 0,16 0,26 0,3 0,21 0,16 0,25 0,06
Taxa de rendiment a primer curs 0,49 0,61 0,51 0,56 0,55 0,38 0,56 0,57 0,38 0,44
Taxa de presentats del primer curs 0,85 0,91 0,85 0,9 0,92 0,86 0,86 0,96 0,88 0,89
Taxa de d'exit 0,58 0,68 0,6 0,62 0,59 0,44 0,65 0,6 0,4 0,49
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 100 -
Aturats - - - - - - - - 0 -
Inactius - - - - - - - - 0 -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 72,22 62,96 77,78 88,89 88 87,5