Indicadors
 
2022-23
Facultat de Dret
Doble Titulació Grau en Dret/ Grau en Criminologia [3104GD214]
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 10 10 10 10 10 15 15 15 15
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 1,3 2,2 2,3 3,2 1,4 1,8 1,4 2,67 1,33
Demanda en primera opció 13 22 23 32 14 27 21 40 20
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 12 9 11 11 10 19 14 20 16
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 66,67 88,89 54,55 81,82 80 84,21 92,86 85 75
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 6,88 6,54 6,64 7,7 7,27 8,93 8,32 10,42 8,21
Nota de tall FP 6,88 6,54 6,64 7,7 7,27 8,93 8,32 10,42 8,21
Nota de tall M25 5,12 7,75 5,12 5,81 5 8,31 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 16,67 33,33 36,36 36,36 20 21,05 21,43 10 18,75
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 18,18 - 18,18 - - - - - 0,04
[6,7) 27,27 16,67 36,36 11,11 12,5 22,22 35,71 - 0,07
[7,8) 45,45 33,33 36,36 55,56 37,5 38,89 50 0,45 0,32
[8,9) 9,09 50 9,09 33,33 50 27,78 14,29 0,26 0,14
[9,10] - - - - - 11,11 - 0,04 -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[6,7) 100 - - - - - - - -
[7,8) - 50 - - - - - - -
[8,9) - 50 - - - - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 100 50 - - - -
[7,8) - 100 - - - - - - -
[8,9) - - - - 50 100 - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 75 66,67 90,91 81,82 60 84,21 92,86 100 93,75
CFGS, FP2 o assimilats 8,33 11,11 - - - - - - -
Titulats universitaris o assimilats - - - 9,09 - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 11,11 - 9,09 20 5,26 - - -
Altres 16,67 11,11 9,09 - 20 10,53 7,14 - 6,25
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 9 6 10 9 6 16 13 20 15
CFGS, FP2 o assimilats 1 1 - - - - - - -
Titulats universitaris o assimilats - - - 1 - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 1 - 1 2 1 - - -
Altres 2 1 1 - 2 2 1 - 1
Nombre d'estudiants matriculats 12 21 24 29 33 42 49 62 62
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 69,5 69 71,38 70,21 66,67 69,83 68,08 66,42 66,45
Ràtio demanda de places/oferta 15,7 20,1 18,4 19,5 13,2 10,67 12,07 16,73 12,4
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 75 80,95 75 79,31 81,82 85,71 81,63 82,26 79,03
Home 25 19,05 25 20,69 18,18 14,29 18,37 17,74 20,97
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0 0 0 0 33,33 100 66,67 100 100
Home 0 0 0 0 66,67 0 33,33 0 0
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - - - - - 7,14 - -
Aragó - - - - - - 7,14 - -
Canàries - - - 9,09 - 5,26 - - -
Castella i Lleó - - 9,09 - - - - - -
Catalunya 100 100 63,64 90,91 - 73,68 78,57 90 93,75
Fora d'Espanya - - 18,18 - 100 5,26 - - 6,25
Galicia - - - - - - - 5 -
Illes Balears - - - - - 15,79 - 5 -
València - - 9,09 - - - 7,14 - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 8,33 11,11 - - - 15,79 14,29 20 12,5
Anoia - - - - - - - - 6,25
Bages - - - - - - 7,14 - 6,25
Baix Camp - - 18,18 - - - 14,29 - -
Baix Empordà 16,67 - - 18,18 - 10,53 - 10 18,75
Barcelonès - - 9,09 9,09 - - 7,14 - -
Berguedà 8,33 - - - - - - - -
Conca de Barberà - - - - - - 7,14 - -
Fora de Catalunya - - 36,36 9,09 100 26,32 21,43 10 6,25
Garrotxa 8,33 11,11 - 18,18 - - - - 6,25
Gironès 25 44,44 - 27,27 - 26,32 7,14 15 6,25
Maresme - 22,22 18,18 9,09 - - - 5 -
Osona 8,33 - - - - 5,26 7,14 - 6,25
Segrià - - - - - - - 5 6,25
Selva - 11,11 18,18 9,09 - 5,26 7,14 25 12,5
Tarragonès 16,67 - - - - - 7,14 5 6,25
Terra Alta - - - - - 5,26 - - -
Vallès Occidental - - - - - 5,26 - 5 6,25
Vallès Oriental 8,33 - - - - - - - -
% d'estudiants de primera generació. 83,33 66,67 81,82 90,91 80 68,42 78,57 80 37,5
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 2,04 1,61 1,61
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 8,33 33,33 27,27 9,09 40 26,32 42,86 45 18,75
Diplomat o Enginyer Tècnic - 33,33 - - 10 - - 5 25
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 16,67 - 18,18 9,09 10 31,58 21,43 15 37,5
EGB o FP 1r grau 41,67 - 27,27 27,27 20 21,05 21,43 30 12,5
estudis primaris 16,67 11,11 18,18 27,27 10 5,26 7,14 - 6,25
sense estudis - - - 9,09 - 5,26 - - -
Altres/ns/nc 16,67 22,22 9,09 18,18 10 10,53 7,14 5 -
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 52,8 62,5 59,19 58,52 59,08 61,94 - - -
Grup mitjà 35,12 35,47 32,07 32,95 39,01 41,65 - - -
Grup petit - - - 46,79 36,94 39,33 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 1,2 0,9 1,1 1,1 1 1,27 0,93 1,33 1,07
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[30,45) - - - - 10 5,26 - - -
[45,55) 8,33 - - 9,09 10 - - - 6,25
>55 91,67 100 100 90,91 80 94,74 100 100 93,75
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 55,88 55,41 55,31 55,35 57,81 56,35 53,7 52,7 52,01
Grup mitjà 44,12 44,59 44,69 38,72 31,93 30,33 33,21 34,15 31,48
Grup petit - - - 5,93 10,26 13,31 13,09 13,15 16,51
% d'estudiants d'origen estranger 8,33 4,76 8,33 3,45 9,09 16,67 10,2 9,68 14,52
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres - - - 3,02 - 0,21 - - -
Pràctiques d'aula 44,12 44,59 44,69 38,72 31,93 30,33 33,21 34,15 31,48
Pràctiques d'aula informàtica - - - 0,4 10,26 10,22 11,9 10,91 1,04
Pràctiques externes - - - - - 0,42 0,57 0,56 0,89
Pràctiques integrades teoria - - - 2,51 - - - 1,2 11,62
Teoria 55,88 55,41 55,31 55,35 57,81 56,35 53,7 52,7 52,01
Treball fi de grau - - - - - 2,46 0,62 0,48 2,95
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres - - - 4,36 - 0,56 - - -
Pràctiques d'aula 33,33 31,85 31,13 27,07 25 23,93 23,98 23,59 23,26
Pràctiques d'aula informàtica - - - 0,3 7,4 6,96 7,08 7,11 0,88
Pràctiques externes - - - - - 0,56 0,04 0,04 0,04
Pràctiques integrades teoria - - - 1,63 - - - 0,71 7,56
Teoria 66,67 68,15 68,87 66,64 67,6 63,58 67,24 67,23 67,07
Treball fi de grau - - - - - 4,42 1,66 1,32 1,18
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 14 26 37 39 37 38 39 40 42
Permanent 2 2 - 1 1 - - - - -
Lectors 4 4 6 6 2 4 4 8 7
Associats 6 15 14 17 18 17 22 17 21
Altres 4 15 3 6 6 9 10 11 9
Professorat no doctor per categoria
Associats - 28 47 42 42 44 53 54 53
Altres - 1 1 1 3 2 2 4 4
Professorat per categoria
Permanent 1 - 26 37 39 37 38 39 40 42
Permanent 2 - - 1 1 - - - - -
Lectors - 4 6 6 2 4 4 8 7
Associats - 43 61 59 60 61 75 71 74
Altres - 16 4 7 9 11 12 15 13
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 70 68,33 73,77 66,67 65,08 67,65 64 63,16 62,03
No doctor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 1262 1938 4137,5 4052,5 4210 3134 3017 3182 3239
Permanent 2 240 - 140 130 - - - - -
Lectors 265 380 615 655 210 297 545,5 736,5 556
Associats 429 1135 1072,5 945 1059 958 1293 1027,5 1141
Altres 515 1409,5 545 1007,5 562 1256 771 836 808,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats 1369 2002,5 3580 3100 3089 3441,5 3780,5 3675,3 3710
Altres - 20 180 60 125 80 34,5 163,2 138
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 76,66 70,91 81,81 77,21 73,3 78,55 70,96 74,07 75,03
Amb tram no viu 4,53 8,36 7,77 10,96 12,67 11,82 13,08 11,89 14,47
Sense tram 18,82 20,73 10,42 11,83 14,03 9,63 15,96 14,04 10,5
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 78,49 77,85 82,98 93,59 95,93 86,27 83,33 74,96 86,84
Amb tram no viu 2,26 3,09 0,36 - - - - - 2,11
Sense tram 19,24 19,06 16,66 6,41 4,07 13,73 16,67 25,04 11,05
Relació estudiants per PDI (2022) 17,59 19,41 19,18 18,59 20,83 21,16 21,64 21,91 21,75
Relació estudiants per PDI 0,82 0,84 0,67 0,82 0,95 1,28 1,41 1,71 1,72
Nombre de professors 49 89 109 112 108 114 130 134 136
Nombre de trams de docència estatals 40 100 107 125 112 119 127 119 129
Nombre de trams de docència autonòmics 47 120 138 164 142 154 162 156 171
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 30,93 28,15 39,46 39,92 43,98 32,69 32,54 33,08 33,77
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 0 0 0,83 0,8 1,51 0,94 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor 33,55 29,38 36,61 31,76 34,73 38,79 41,31 39,9 40,11
Nombre de trams de recerca estatals 18 46 49 64 58 68 71 67 73
Nombre de trams de recerca autonòmics 24 57 68 85 74 96 101 109 118
% Crèdits impartits per professorat permanent 30,93 28,15 40,29 40,73 45,49 33,62 32,54 33,08 33,77
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - - - 0 0 0
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 76,57 105,64 92,94 77,27 101,69 175,1 157,77 97,17 91,06
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - - 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0 0 0 0 0 6,45
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 12 21 24 29 33 42 49 62 62
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - - - - - 3,56 3,61 3,72
Taxa de rendiment 0,93 0,77 0,72 0,81 0,85 0,93 0,88 0,85 0,84
Taxa d’eficiència - - - - 0,99 0,97 0,92 0,96 0,95
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - - - - 0,52 0,21
Taxa de graduació en t - - - - - 0,42 0,22 0,36 0,45
Taxa de graduació en t+1 - - - - - - 0,5 0,22 0,45
Taxa d’abandonament - - 0 0,38 0,25 0,21 0,21 0,1 0,08
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0 0,33 0,36 0,27 0,4 0,21 0,14
Taxa de rendiment a primer curs 0,93 0,86 0,7 0,81 0,73 0,96 0,87 0,83 0,78
Taxa de presentats del primer curs 0,96 0,99 0,85 0,88 0,86 0,99 0,96 0,91 0,88
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,96 0,84 0,82 0,91 0,85 0,96 0,9 0,9 0,88
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - - 100 100 100 100 100
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,59 - 0,33 - - - - - 0,5
[6,7) 1 0,67 0,65 1 0 0,91 0,79 - 0,8
[7,10] 0,99 0,96 0,88 0,77 0,81 0,99 0,9 0,83 0,8
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[6,7) 1 - - - - - - - -
[7,10] - 0,71 - - - - - - -
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - 0,78 0,83 - - - -
[7,10] - 0,83 - - 0,67 0,6 - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,59 0,17 0,33 0,68 0,86 0,88 0,83 0,53 0,57
[6,7) 1 0,59 0,73 0,88 0,69 0,91 0,8 0,68 0,84
[7,10] 0,99 0,9 0,87 0,82 0,9 0,95 0,91 0,87 0,84
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[6,7) 1 1 1 1 1 - - - -
[7,10] - 0,71 0,21 - - - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - 0,78 0,83 1 0,73 0,9 0,92
[7,10] - 0,83 0,26 0 0,35 0,65 0,66 0,89 0,78
Durada mitjana dels estudis - - - - 5 5,67 6 5,5 5,8