Indicadors
 
2022-23
Facultat de Ciències
Màster Universitari en Canvi Ambiental: anàlisi i gestió [3103M0813]
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 40 30 30 40 40 40 40
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 21 15 6 7 8 10 12 18 14 15
Nombre d'estudiants matriculats 21 19 10 10 9 10 15 19 18 17
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 57,14 46,58 38,7 46,2 54,67 57 47,6 56,84 50,33 53,65
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 52,38 31,58 50 40 33,33 50 20 52,63 50 64,71
Home 47,62 68,42 50 60 66,67 50 80 47,37 50 35,29
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 46,67 18,18 71,43 66,67 25 57,14 16,67 57,14 50 72,73
Home 53,33 81,82 28,57 33,33 75 42,86 83,33 42,86 50 27,27
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 17,88 10 5,3 - - - 9,55 - - -
Grup mitjà 23,7 11,86 5,5 - - - 10,83 - - -
Grup petit 16,7 9,63 5,57 - - - 10,08 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,53 0,38 0,15 0,18 0,27 0,33 0,3 0,45 0,35 0,38
% d'estudiants que requereixen complements formatius - - - - - - - - 0 0
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 76,98 63,92 60,49 - - - 58,99 58,36 56,68 56,49
Grup mitjà 9,52 16,83 23,82 - - - 16,89 16,71 16,23 16,18
Grup petit 13,49 19,26 15,69 - - - 24,12 24,93 27,08 27,34
% d'estudiants d'origen estranger 9,52 0 30 30 11,11 10 20 15,79 11,11 17,65
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 9,52 16,83 23,82 - - - 16,89 16,71 16,23 16,18
Pràctiques d'aula informàtica - 7,12 5,88 - - - 7,23 7,15 6,94 6,92
Pràctiques de laboratori 7,94 - - - - - 1,81 1,79 1,74 1,73
Pràctiques de sortides 5,56 12,14 9,8 - - - 12,65 12,51 12,15 12,11
Teoria 76,98 63,92 60,49 - - - 58,99 58,36 56,68 56,49
Treball fi de màster - - - - - - 2,44 3,49 6,25 6,57
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 8,33 17,33 23,82 - - - 16,89 16,71 16,23 16,18
Pràctiques d'aula informàtica - 4,33 5,88 - - - 7,23 7,15 6,94 6,92
Pràctiques de laboratori 8,33 - - - - - 1,81 1,79 1,74 1,73
Pràctiques de sortides 5,83 12,5 9,8 - - - 12,65 12,51 12,15 12,11
Teoria 77,5 65,83 60,49 - - - 58,99 58,36 56,68 56,49
Treball fi de màster - - - - - - 2,44 3,49 6,25 6,57
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 12 10 - 2 3 7 5 10 9 10
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 6 4 2 2 3 3 3 5 4 4
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat 2 1 1 1 1 - 1 - - -
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres 1 - 3 2 1 - 3 3 1 1
Distribució segons país de procedència
Andorra 4,76 - - - - - - - - -
Argentina - - - - - - 6,67 - - -
Colòmbia - - 10 - - - 6,67 - - 5,88
Equador - - - 20 - - - - - -
Espanya 95,24 100 80 70 100 100 86,67 89,47 100 94,12
Marroc - - - - - - - 5,26 - -
Mèxic - - - - - - - 5,26 - -
Romania - - 10 10 - - - - - -
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - 34 28 - - - 27 27 31 31
Lectors - 3 3 - - - 1 - 1 -
Associats - 3 - - - - 1 2 2 2
Altres - 1 3 - - - - 2 2 4
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - - 1 1 1
Professorat per categoria
Permanent 1 - - 28 - - - 27 27 31 31
Lectors - - 3 - - - 1 - 1 -
Associats - - - - - - 1 3 3 3
Altres - - 3 - - - - 2 2 4
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - 92,68 94,12 - - - 93,1 87,1 88,89 83,78
No doctor - - - - - - - 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - 537 402 - - - 459 459,5 421 453,5
Lectors - 28 40 - - - 20 - 40 -
Associats - 44 - - - - 10 30 31 40
Altres - 9 68 - - - - 60 34 64,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - - - 10 20 20
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 74,02 82,92 95,29 - - - 95,41 99,56 95,88 94,93
Amb tram no viu 9,96 3,54 1,96 - - - 0,42 0,44 4,12 5,07
Sense tram 16,02 13,54 2,75 - - - 4,18 - - -
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 100 100 96,08 - - - 95,82 100 91,32 100
Sense tram - - 3,92 - - - 4,18 - 8,68 -
Relació estudiants per PDI (2022) 10,07 5,81 3,04 0 0 0 5,5 8,52 7,13 6,71
Relació estudiants per PDI 7,62 5,73 3,04 - - - 5,84 7,72 6,64 6,31
Nombre de professors 40 41 34 - - - 29 32 37 38
Nombre de trams de docència estatals 141 118 108 - - - 99 107 117 105
Nombre de trams de docència autonòmics 140 136 131 - - - 121 129 146 142
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 75,32 85,28 76,47 - - - 85,55 82,13 77,11 78,46
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 2,22 1,62 2,35 - - - 2,89 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor 0 0 0 - - - 0 1,79 3,66 3,46
Nombre de trams de recerca estatals 74 67 62 - - - 65 68 78 73
Nombre de trams de recerca autonòmics 72 77 76 - - - 84 86 105 100
% Crèdits impartits per professorat permanent 77,54 86,89 78,82 - - - 88,44 82,13 77,11 78,46
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 0 4,08 4,48 - - - 4,02 3,99 4,06 4,82
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 240,39 244,17 416,68 33,62 45,18 35,36 430,76 258,68 282,57 218,78
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 21 19 10 10 9 10 15 19 18 17
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,12 4,13 4,47 - - - 4,07 4,26 3,9 4,46
Taxa de rendiment 0,94 0,94 0,91 0,9 0,98 0,87 0,98 0,96 0,97 0,93
Taxa d’eficiència 1 0,96 1 0,92 0,98 1 0,9 1 1 1
Taxa d'eficiència en t+1 - - 0,86 0,76 0,9 0,83 0,88 0,82 0,93 0,77
% Notes en primera convocatòria
Aprovat 4,93 8,28 4,62 5 2,27 12,38 14,53 4,04 8,13 5,49
Excel·lent 27,8 22,93 41,54 16,25 32,95 10,48 19,66 21,21 21,88 30,49
Matrícula d'honor 1,35 4,46 7,69 1,25 2,27 1,9 1,71 1,52 1,25 3,05
No presentat 4,48 3,18 3,08 2,5 1,14 10,48 0,85 2,02 0 2,44
Notable 61,43 61,15 41,54 75 61,36 63,81 63,25 71,21 68,75 57,93
Suspens - - 1,54 - - 0,95 - - - 0,61
Taxa de graduació en t 0,71 0,53 0,83 0,71 0,88 0,7 0,83 0,72 1 0,73
% Notes
Aprovat 4,93 8,75 5,88 4,82 3,37 12,38 15,5 4,04 8,02 5,42
Excel·lent 27,8 22,5 41,18 15,66 32,58 10,48 18,6 21,21 21,6 30,12
Matrícula d'honor 1,35 4,38 7,35 1,2 2,25 1,9 1,55 1,52 1,23 3,01
No presentat 4,48 3,75 4,41 3,61 1,12 10,48 0,78 2,02 1,23 3,61
Notable 61,43 60,63 39,71 74,7 60,67 63,81 63,57 71,21 67,9 57,23
Suspens - - 1,47 - - 0,95 - - - 0,6
Taxa d’abandonament - - 0,1 0,21 0 0,3 0,11 0 0,07 0,11
Taxa de presentats del primer curs 0,94 0,96 0,97 0,97 0,98 0,88 0,98 0,95 1 0,96
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 1 0,98 0,99 1 1 0,99 1 1 1 1
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durada mitjana dels estudis 1 1,27 1,29 1,33 1,13 1 1 1,07 1,19 1