Indicadors
 
2020-21
Facultat de Ciències
Màster Universitari en Canvi Ambiental: anàlisi i gestió [3103M0813]
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 40 30 30 40 40
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 21 15 6 7 8 10 12 18
Nombre d'estudiants matriculats 21 19 10 10 9 10 15 19
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 57,14 46,58 38,7 46,2 54,67 57 47,6 56,84
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 17,88 10 5,3 - - - 9,55 -
Grup mitjà 23,7 11,86 5,5 - - - 10,83 -
Grup petit 16,7 9,63 5,57 - - - 10,08 -
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 76,98 63,92 60,49 - - - 58,99 58,36
Grup mitjà 9,52 16,83 23,82 - - - 16,89 16,71
Grup petit 13,49 19,26 15,69 - - - 24,12 24,93
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 9,52 16,83 23,82 - - - 16,89 16,71
Pràctiques d'aula informàtica - 7,12 5,88 - - - 7,23 7,15
Pràctiques de laboratori 7,94 - - - - - 1,81 1,79
Pràctiques de sortides 5,56 12,14 9,8 - - - 12,65 12,51
Teoria 76,98 63,92 60,49 - - - 58,99 58,36
Treball fi de màster - - - - - - 2,44 3,49
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 8,33 17,33 23,82 - - - 16,89 16,71
Pràctiques d'aula informàtica - 4,33 5,88 - - - 7,23 7,15
Pràctiques de laboratori 8,33 - - - - - 1,81 1,79
Pràctiques de sortides 5,83 12,5 9,8 - - - 12,65 12,51
Teoria 77,5 65,83 60,49 - - - 58,99 58,36
Treball fi de màster - - - - - - 2,44 3,49
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 12 10 - 2 3 7 5 10
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 6 4 2 2 3 3 3 5
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat 2 1 1 1 1 - 1 -
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres 1 - 3 2 1 - 3 3
Distribució segons país de procedència
Andorra 4,76 - - - - - - -
Argentina - - - - - - 6,67 -
Colòmbia - - 10 - - - 6,67 -
Equador - - - 20 - - - -
Espanya 95,24 100 80 70 100 100 86,67 89,47
Marroc - - - - - - - 5,26
Mèxic - - - - - - - 5,26
Romania - - 10 10 - - - -
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - 34 28 - - - 27 27
Lectors - 3 3 - - - 1 -
Associats - 3 - - - - 1 2
Altres - 1 3 - - - - 2
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - - 1
Professorat per categoria
Permanent 1 - - 28 - - - 27 27
Lectors - - 3 - - - 1 -
Associats - - - - - - 1 3
Altres - - 3 - - - - 2
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - 92,68 94,12 - - - 93,1 87,1
No doctor - - - - - - - 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - 537 402 - - - 459 459,5
Lectors - 28 40 - - - 20 -
Associats - 44 - - - - 10 30
Altres - 9 68 - - - - 60
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - - - 10
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 95,41 99,56
Amb tram no viu - - - - - - - 0,44
Sense tram - - - - - - 4,59 -
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 95,82 100
Sense tram - - - - - - 4,18 -
Relació estudiants per PDI 7,62 5,73 3,04 - - - 5,84 7,72
Nombre de professors 40 41 34 - - - 29 32
Nombre de trams de docència estatals 141 118 108 - - - 99 107
Nombre de trams de docència autonòmics 140 136 131 - - - 121 129
Nombre de trams de recerca estatals 74 67 62 - - - 65 68
Nombre de trams de recerca autonòmics 72 77 76 - - - 84 86
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 0 4,08 4,48 - - - 4,02 -
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 240,39 244,17 416,68 33,62 45,18 35,36 430,76 258,68
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 0 0 0 0 0 0 0 0
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0,05 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre d'estudiants matriculats 21 19 10 10 9 10 15 19
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,12 4,13 4,47 - - - 4,07 -
Taxa de rendiment 0,94 0,94 0,91 0,9 0,98 0,87 0,98 0,96
Taxa d’eficiència 1 0,96 1 0,92 0,98 1 0,9 1
Taxa de graduació en t 0,71 0,53 0,83 0,71 0,88 0,7 0,83 0,72
% Notes en primera convocatòria
Aprovat 4,93 8,28 4,62 5 2,27 12,38 14,53 4,04
Excel·lent 27,8 22,93 41,54 16,25 32,95 10,48 19,66 21,21
Matrícula d'honor 1,35 4,46 7,69 1,25 2,27 1,9 1,71 1,52
No presentat 4,48 3,18 3,08 2,5 1,14 10,48 0,85 2,02
Notable 61,43 61,15 41,54 75 61,36 63,81 63,25 71,21
Suspens - - 1,54 - - 0,95 - -
% Notes
Aprovat 4,93 8,75 5,88 4,82 3,37 12,38 15,5 4,04
Excel·lent 27,8 22,5 41,18 15,66 32,58 10,48 18,6 21,21
Matrícula d'honor 1,35 4,38 7,35 1,2 2,25 1,9 1,55 1,52
No presentat 4,48 3,75 4,41 3,61 1,12 10,48 0,78 2,02
Notable 61,43 60,63 39,71 74,7 60,67 63,81 63,57 71,21
Suspens - - 1,47 - - 0,95 - -
Taxa d’abandonament - - 0,1 0,21 0 0,3 0,11 0
Taxa de presentats del primer curs 0,94 0,96 0,97 0,97 0,98 0,88 0,98 0,95
Taxa de d'exit 1 0,98 0,99 1 1 0,99 1 1
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 0 0 0 0 0 0 0 0