Indicadors
 
2020-21
Facultat de Ciències
Màster Universitari en Biologia Molecular i Biomedicina [3103M0610]
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre de places ofertes de nou accés 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 26 24 20 9 19 17 31 21 19 16 25
Nombre d'estudiants matriculats 26 24 20 9 20 19 32 24 20 18 26
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 57,81 58 59,55 51 53,85 55,26 57 55,25 57,3 54,67 59,19
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 12,65 13,53 10,06 4,5 8,89 9,58 14,8 12,18 13,24 8,89 -
Grup petit 14 11,33 16 7 16 13 32 20 21 11,33 -
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 90,91 60 75 77,78 81,82 82,61 83,33 80,95 80,95 72,78 78,03
Grup petit 9,09 40 25 22,22 18,18 17,39 16,67 19,05 19,05 27,22 21,97
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques de laboratori 9,09 16,84 25 22,22 18,18 17,39 16,67 19,05 19,05 16,04 14,37
Pràctiques externes - - - - - - - - - 0,2 0,21
Teoria 90,91 60 75 77,78 81,82 82,61 83,33 80,95 80,95 72,78 78,03
Treball fi de màster - 23,16 - - - - - - - 10,98 7,39
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques de laboratori 9,09 16,84 25 22,22 18,18 17,39 16,67 19,05 19,05 16,04 14,37
Pràctiques externes - - - - - - - - - 0,2 0,21
Teoria 90,91 60 75 77,78 81,82 82,61 83,33 80,95 80,95 72,78 78,03
Treball fi de màster - 23,16 - - - - - - - 10,98 7,39
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 19 17 18 5 16 15 18 17 14 11 19
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 6 6 2 4 3 - 5 1 4 2 6
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat - - - - - 1 3 2 - 1 -
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres 2 - - - - 1 5 1 1 2 -
Distribució segons país de procedència
Andorra - - - - - - - - - - 3,85
Argentina - - - - - - - - 5 - -
Equador - - - - - - 15,63 - - - -
Espanya - - - 100 100 100 84,38 100 95 94,44 96,15
França - - - - - - - - - 5,56 -
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - 27 20 33 35 32 31 35
Lectors - - - - 13 6 5 2 - - 1
Associats - - - - 10 9 8 5 12 13 13
Altres - - - - 2 12 2 2 3 2 3
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - 1 - 1 1 - -
Altres - - - - - 1 - - - - 1
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - 20 33 35 32 31 35
Lectors - - - - - 6 5 2 - - 1
Associats - - - - - 10 8 6 13 13 13
Altres - - - - - 13 2 2 3 2 4
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - 84,62 82,98 81,25 88,64 76,6 76,09 69,23
No doctor - - - - 0 0 - 0 0 - 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - 400,9 295,1 526 509,5 441 567,5 515,7
Lectors - - - - 118,1 40,8 58 20,7 - - 6
Associats - - - - 102 88 70 40 122 122,5 141,6
Altres - - - - 8 230,5 36 44,8 57 22 53,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - 1 1 - 15 4 - -
Altres - - - - - 30 - - - - 3,2
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - 89,83 92,58
Amb tram no viu - - - - - - - - - 10,17 4,26
Sense tram - - - - - - - - - - 3,16
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - 91,89 97,8
Amb tram no viu - - - - - - - - - 8,11 2,2
Relació estudiants per PDI 9,36 6,12 6,71 3,4 6,84 6,13 10,57 8,42 7,35 5,53 8,55
Nombre de professors - - - 48 53 49 48 45 48 46 53
Nombre de trams de docència estatals - - - 85 69 71 69 72 60 68 72
Nombre de trams de docència autonòmics - - - 83 92 100 107 113 96 101 117
Nombre de trams de recerca estatals - - - 76 52 52 50 52 48 51 51
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - 74 88 87 96 99 90 93 110
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - 0 4,39 4,29 4,29 4,12 4,51 4,31 -
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant - 47 35,13 829,32 69,42 81,37 81,41 90,23 100,13 156,94 122,43
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 20 12,5 10 0 0 0 10,71 34,78 5,56 10 23,08
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre d'estudiants matriculats 26 24 20 9 20 19 32 24 20 18 26
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - 3,67 4,28 3,37 4,75 4,46 4,26 4,51 4,63 4,22 -
Taxa de rendiment 0,99 1 1 1 0,98 1 0,99 0,97 0,97 0,97 1
Taxa d’eficiència 1 1 1 1 1 1 1 1 0,97 0,97 1
Taxa de graduació en t 0,96 1 1 0,89 0,79 0,94 0,87 0,95 0,89 0,88 1
% Notes en primera convocatòria
Aprovat - - - 7,69 21,76 7,83 14,64 9,41 5,8 5,21 8,28
Excel·lent - - - 33,33 21,24 28,11 33,98 38,04 39,73 37,5 36,09
Matrícula d'honor - - - 5,13 4,15 5,53 4,14 5,49 4,46 4,69 3,64
No presentat - - - - 0,52 - 0,28 1,57 0,89 - 0,33
Notable - - - 53,85 52,33 58,53 46,96 45,49 49,11 52,08 51,32
Suspens - - - - - - - - - 0,52 0,33
% Notes
Aprovat 17,32 25,59 21 7,69 21,76 7,83 14,64 9,41 6,19 5,15 8,28
Apte 1,63 1,01 0,91 - - - - - - - -
Excel·lent 28,76 22,9 22,83 33,33 21,24 28,11 33,98 38,04 39,82 37,11 36,09
Matrícula d'honor 4,25 3,37 3,2 5,13 4,15 5,53 4,14 5,49 4,42 4,64 3,64
No presentat 0,33 - - - 0,52 - 0,28 1,57 0,88 - 0,33
Notable 47,71 47,14 52,05 53,85 52,33 58,53 46,96 45,49 48,67 52,58 51,32
Suspens - - - - - - - - - 0,52 0,33
Taxa d’abandonament - - 0,04 0 0 0 0,1 0 0,03 0 0
Taxa de presentats del primer curs 0,99 1 1 1 1 1 0,99 0,97 0,97 1 1
Taxa de d'exit 1 1 1 1 0,98 1 1 1 1 1 1
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - 0 - - 0 - - -
Aturats - - - - 0 - - 0 - - -
Inactius - - - - 0 - - 0 - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 20 12,5 10 0 0 0 10,71 34,78 5,56 10 23,08