Indicadors
 
2021-22
Facultat de Ciències
Màster Universitari en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics [3103M0118]
Indicador 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 30 30 30 30
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 10 16 26 18
Nombre d'estudiants matriculats 10 16 27 22
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 60 57,33 52,36
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Grup petit 4,09 8 - -
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Grup petit 100 100 100 100
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Aprenentatge basat en problemes 61,9 55,91 63,29 58,82
Pràctiques altres 38,1 34,41 25,32 23,53
Pràctiques externes - 3,23 3,8 5,29
Treball fi de màster - 6,45 7,59 12,35
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Aprenentatge basat en problemes 61,9 55,91 52,85 48,15
Pràctiques altres 38,1 34,41 32,52 29,63
Pràctiques externes - 3,23 4,88 6,67
Treball fi de màster - 6,45 9,76 15,56
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 7 7 14 9
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 3 4 3 2
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat - 1 1 -
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres - 4 8 7
Distribució segons país de procedència
Bolívia - 6,25 3,7 4,55
Colòmbia - - - 4,55
Costa Rica - - - 4,55
Equador - 6,25 7,41 9,09
Espanya 100 81,25 77,78 68,18
Haití - 6,25 7,41 -
Marroc - - 3,7 -
Mèxic - - - 4,55
Xile - - - 4,55
Indicador 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 27 27 26 30
Lectors - - - 1
Associats 4 2 4 3
Altres 1 1 2 2
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - 1
Professorat per categoria
Permanent 1 27 27 26 30
Lectors - - - 1
Associats 4 2 4 4
Altres 1 1 2 2
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 84,38 96,67 93,75 86,11
No doctor - - - 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 368,5 433 538 600,3
Lectors - - - 10
Associats 36,5 14 45 39,7
Altres 15 18 49 25
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - 5
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - 97,11 98,42 100
Amb tram no viu - 2,89 1,58 -
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - 100 100 98,36
Sense tram - - - 1,64
Relació estudiants per PDI 5,71 8,26 9,8 6,78
Nombre de professors 32 30 32 37
Nombre de trams de docència estatals 74 83 80 103
Nombre de trams de docència autonòmics 107 112 110 134
Nombre de trams de recerca estatals 56 61 63 81
Nombre de trams de recerca autonòmics 75 85 86 109
Indicador 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre d'estudiants matriculats 10 16 27 22
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,99 4,06 - 4,4
Taxa de rendiment 1 0,98 0,92 0,97
Taxa d’eficiència 1 1 1 0,99
Taxa de graduació en t 1 0,94 0,81 1
% Notes en primera convocatòria
Aprovat 4 5,63 9,69 2,22
Excel·lent 36 36,88 31,01 28,33
Matrícula d'honor 1 5,63 3,1 3,89
No presentat - 0,63 4,26 0
Notable 59 51,25 51,55 65,56
Suspens - - 0,39 -
% Notes
Aprovat 4 5,63 9,65 2,16
Excel·lent 36 36,88 30,89 27,57
Matrícula d'honor 1 5,63 3,09 3,78
No presentat - 0,63 4,63 1,08
Notable 59 51,25 51,35 65,41
Suspens - - 0,39 -
Taxa d’abandonament - - 0 0
Taxa de presentats del primer curs 1 0,98 0,94 1
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 1 1 0,98 1
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 100 100 100