Indicadors
 
2020-21
Facultat de Ciències
Màster Universitari en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics [3103M0118]
Indicador 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre de places ofertes de nou accés 30 30 30
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 10 16 26
Nombre d'estudiants matriculats 10 16 27
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 60 57,33
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Grup petit 4,09 8 -
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Grup petit 100 100 100
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Aprenentatge basat en problemes 61,9 55,91 63,29
Pràctiques altres 38,1 34,41 25,32
Pràctiques externes - 3,23 3,8
Treball fi de màster - 6,45 7,59
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Aprenentatge basat en problemes 61,9 55,91 52,85
Pràctiques altres 38,1 34,41 32,52
Pràctiques externes - 3,23 4,88
Treball fi de màster - 6,45 9,76
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 7 7 14
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 3 4 3
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat - 1 1
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres - 4 8
Distribució segons país de procedència
Bolívia - 6,25 3,7
Equador - 6,25 7,41
Espanya 100 81,25 77,78
Haití - 6,25 7,41
Marroc - - 3,7
Indicador 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre d'estudiants matriculats 10 16 27
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,99 4,06 -
Taxa de rendiment 1 0,98 0,92
Taxa d’eficiència 1 1 1
Taxa de graduació en t 1 0,94 0,81
% Notes en primera convocatòria
Aprovat 4 5,63 9,69
Excel·lent 36 36,88 31,01
Matrícula d'honor 1 5,63 3,1
No presentat - 0,63 4,26
Notable 59 51,25 51,55
Suspens - - 0,39
% Notes
Aprovat 4 5,63 9,65
Excel·lent 36 36,88 30,89
Matrícula d'honor 1 5,63 3,09
No presentat - 0,63 4,63
Notable 59 51,25 51,35
Suspens - - 0,39
Taxa d’abandonament - - 0
Taxa de presentats del primer curs 1 0,98 0,94
Taxa de d'exit 1 1 0,98
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 100 100