Indicadors
 
2021-22
Facultat de Ciències
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Ciències Ambientals [3103GD215]
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 10 20 20 20 20 20 20
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 2,7 0,85 1,6 1,3 1,6 1,55 1,9
Demanda en primera opció 27 17 32 26 32 31 38
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés - 21 23 21 21 24 21
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència - 71,43 73,91 80,95 76,19 70,83 95,24
% d'acces en matrícula a setembre - 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 10,23 8,81 9,91 7,58 9,54 9,04 10,75
Nota de tall FP 10,23 8,81 9,91 7,58 9,54 9,04 10,75
Nota de tall M25 5,31 5 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[6,7) - 35 13,64 9,52 23,81 12,5 -
[7,8) - 50 54,55 57,14 42,86 37,5 20
[8,9) - 15 27,27 28,57 23,81 29,17 55
[9,10] - - 4,55 4,76 9,52 20,83 25
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[7,8) - - 100 - - - 100
[8,9) - 100 - - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) - 71,43 91,3 95,24 90,48 100 90,48
CFGS, FP2 o assimilats - 4,76 4,35 - - - 4,76
Altres - 23,81 4,35 4,76 9,52 - 4,76
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) - 15 21 20 19 24 19
CFGS, FP2 o assimilats - 1 1 - - - 1
Altres - 5 1 1 2 - 1
Nombre d'estudiants matriculats - 49 68 81 82 92 95
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant - 65,2 64,9 62,59 62,56 63,59 64,42
Ràtio demanda de places/oferta 15,5 7,8 8,85 8,4 10,65 11,55 10,45
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - - - - - 4,76
Aragó - 4,76 - - - - -
Castella i lleó - - - - - 4,17 -
Catalunya - 95,24 82,61 - 76,19 79,17 80,95
Fora d'Espanya - - - 100 - - -
Galicia - - 4,35 - - - -
Illes Balears - - - - 4,76 4,17 -
País Basc - - 4,35 - 4,76 4,17 9,52
València - - 8,7 - 14,29 8,33 4,76
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà - 9,52 8,7 - - 4,17 9,52
Alt Penedès - - - - 4,76 4,17 -
Alt Urgell - - - - - 4,17 -
Baix Camp - 4,76 4,35 - 4,76 - -
Baix Ebre - 4,76 - - - - -
Baix Empordà - 9,52 8,7 - 4,76 - 14,29
Barcelonès - 14,29 4,35 - - 12,5 4,76
Berguedà - - 4,35 - - - -
Cerdanya - - - - 4,76 - -
Conca de Barberà - - - - 9,52 - 4,76
Fora de Catalunya - 4,76 17,39 100 23,81 20,83 19,05
Garrotxa - 9,52 4,35 - - 4,17 -
Gironès - - - - 4,76 4,17 4,76
Maresme - - 4,35 - - 8,33 4,76
Noguera - - - - - 4,17 -
Osona - 9,52 4,35 - 4,76 - 9,52
Pla d’Urgell - - 4,35 - - - -
Pla de l’Estany - 4,76 4,35 - - 4,17 -
Segrià - - 4,35 - - - 4,76
Selva - 4,76 13,04 - 23,81 8,33 4,76
Tarragonès - - - - - 4,17 -
Urgell - 4,76 4,35 - - - -
Vallès Occidental - 4,76 - - 9,52 8,33 9,52
Vallès Oriental - 14,29 8,7 - 4,76 8,33 9,52
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau - 23,81 26,09 23,81 14,29 29,17 28,57
Diplomat o Enginyer Tècnic - - 8,7 9,52 9,52 8,33 -
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte - 9,52 26,09 19,05 33,33 41,67 52,38
EGB o FP 1r grau - 42,86 13,04 33,33 28,57 8,33 9,52
estudis primaris - 14,29 17,39 - 9,52 4,17 -
sense estudis - 4,76 4,35 - - - -
Altres/ns/nc - 4,76 4,35 14,29 4,76 8,33 9,52
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 69,33 69,7 66,69 65,15 56,48 - -
Grup mitjà 39,13 38,77 38,61 36,43 33,74 - -
Grup petit 17,7 17,49 16,82 14,55 14,96 - -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - 4,76 - - -
[30,45) - 4,76 - - - - -
[45,55) - 9,52 - - 4,76 - 9,52
>55 - 85,71 100 95,24 95,24 100 90,48
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 31,95 31 31,82 30,11 29,78 29,41 28,22
Grup mitjà 16,92 15,96 14,9 14,23 13,99 13,82 13,5
Grup petit 51,13 53,04 53,27 55,65 56,23 56,77 58,28
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres - - 1,53 1,91 1,41 1,62 0,22
Pràctiques d'aula 16,92 15,96 14,9 14,23 13,99 13,82 13,5
Pràctiques d'aula informàtica 5,28 5,8 5,55 4,83 4,86 4,63 4,56
Pràctiques de laboratori 43,75 44,55 43,88 46,53 43,61 43,94 47,28
Pràctiques de sortides 0,66 1,09 1,02 0,95 0,94 0,93 1,04
Pràctiques externes - - - - 1,19 1,57 1,04
Pràctiques transversals 1,43 1,59 1,3 1,43 1,45 1,51 1,48
Teoria 31,95 31 31,82 30,11 29,78 29,41 28,22
Treball fi de grau - - - - 2,78 2,58 2,66
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres - - 0,69 0,69 0,65 0,66 0,21
Pràctiques d'aula 18,01 16,58 14,04 14,04 13,23 13,29 13,29
Pràctiques d'aula informàtica 1,84 2,96 2,55 2,55 2,62 2,63 2,57
Pràctiques de laboratori 23,77 22,49 22,38 22,38 20,86 20,96 20,51
Pràctiques de sortides 1,47 2,15 1,85 1,85 1,74 1,75 1,86
Pràctiques externes - - - - 1,75 0,88 2,72
Pràctiques transversals 0,49 0,45 0,39 0,39 0,36 0,37 0,36
Teoria 54,41 55,38 58,1 58,1 54,73 55,01 53,81
Treball fi de grau - - - - 4,06 4,45 4,67
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 68 81 95 92 99 97 94
Permanent 2 1 1 1 1 1 1 1
Lectors 8 3 3 1 1 1 4
Associats 13 21 25 31 36 37 39
Altres 11 3 6 8 10 15 17
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - 1 - - - -
Associats 19 23 22 21 16 27 29
Altres 1 5 4 12 9 13 16
Professorat per categoria
Permanent 1 68 81 95 92 99 97 94
Permanent 2 1 1 2 1 1 1 1
Lectors 8 3 3 1 1 1 4
Associats 32 44 47 52 52 64 68
Altres 12 8 10 20 19 28 33
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 81,19 77,98 75,38 73,68 74,83 74,83 63,23
No doctor 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 5192,9 6385,1 7322,1 6843,4 6463,7 6473,8 6621,4
Permanent 2 7,5 214 210 210,7 139,9 118,3 145,5
Lectors 918,8 347 384,5 78 130 217,5 491
Associats 1006,3 1722,5 1846,1 2959,5 3277,3 3087,8 3009,9
Altres 598,8 100,5 216 421 400 507 556,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - 15 - - - -
Associats 1255,7 2040,1 1490,8 1749,6 1053,9 1797,9 2169,4
Altres 90 173,3 165,5 315,3 277,2 581,7 492,3
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - 89,2 90,07 91,25
Amb tram no viu - - - - 8,1 6,74 7,92
Sense tram - - - - 2,7 3,19 0,83
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - 97,52 100 95,82
Sense tram - - - - 2,48 - 4,18
Relació estudiants per PDI - 1,16 1,52 1,61 1,75 1,83 1,82
Nombre de professors 121 137 157 166 172 191 200
Nombre de trams de docència estatals 227 238 294 294 303 312 306
Nombre de trams de docència autonòmics 306 310 390 393 414 431 426
Nombre de trams de recerca estatals 150 153 199 199 214 225 225
Nombre de trams de recerca autonòmics 207 210 276 275 314 330 334
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - - - 0
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 186,01 164,05 135,98 203,78 344,43 278,03 189,8
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - 100 91,67 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat - 2,04 2,94 3,7 7,32 3,26 5,26
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre d'estudiants matriculats - 49 68 81 82 92 95
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - - - - 3,72 3,77
Taxa de rendiment - 0,93 0,94 0,94 0,96 0,94 0,96
Taxa d’eficiència - - 1 0,98 0,99 0,99 0,97
Taxa de graduació en t - - - - - - 0,62
Taxa d’abandonament - - - 0,08 0,09 0,1 0,05
Taxa d’abandonament a primer curs - - - 0,14 0,22 0,19 0,19
Taxa de rendiment a primer curs - 0,9 0,9 0,94 0,91 0,89 0,96
Taxa de presentats del primer curs - 1 1 1 0,99 0,97 0,98
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés - 0,91 0,9 0,9 0,92 0,92 0,98
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - 100 91,67 100 100 100