Indicadors
 
2021-22
Facultat de Ciències
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Biotecnologia [3103GD115]
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 10 10 10 10 10 10 10
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 3,1 2,1 3,5 1,8 1,8 2,2 1,8
Demanda en primera opció 31 21 35 18 18 22 18
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés - 10 14 12 12 12 13
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència - 80 85,71 83,33 91,67 91,67 53,85
% d'acces en matrícula a setembre - 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 11,35 9,8 11,75 11,41 11,17 11,93 11,38
Nota de tall FP 11,35 9,8 11,75 11,41 11,17 11,93 11,38
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[7,8) - 22,22 - 16,67 8,33 - -
[8,9) - 77,78 84,62 75 58,33 83,33 69,23
[9,10] - - 15,38 8,33 33,33 16,67 30,77
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[8,9) - 100 - - - - -
[9,10] - - 100 - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) - 80 92,86 100 91,67 100 100
CFGS, FP2 o assimilats - 10 7,14 - - - -
Altres - 10 - - 8,33 - -
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) - 8 13 12 11 12 13
CFGS, FP2 o assimilats - 1 1 - - - -
Altres - 1 - - 1 - -
Nombre d'estudiants matriculats - 37 50 51 54 58 59
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant - 65,11 65,28 63,82 61,61 63,36 62,14
Ràtio demanda de places/oferta 20,8 16,5 19,4 11 11,8 13,8 12,9
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - 7,14 - - - -
Aragó - - - - - 8,33 -
Canàries - - 7,14 - - - -
Cantabria - 10 - - - - -
Castella i lleó - 10 - - - - -
Catalunya - 80 78,57 - 91,67 66,67 76,92
Extremadura - - - - - 8,33 -
Fora d'Espanya - - 7,14 100 - - -
Galicia - - - - 8,33 - -
Illes Balears - - - - - 8,33 -
València - - - - - 8,33 23,08
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà - 10 7,14 - 33,33 - 15,38
Bages - - - - 8,33 - -
Baix Camp - 10 7,14 - - - -
Baix Empordà - 10 7,14 - - 8,33 7,69
Barcelonès - - - - - - 7,69
Berguedà - - - - 8,33 - -
Fora de Catalunya - 20 21,43 100 8,33 33,33 23,08
Garrotxa - - 14,29 - - - -
Gironès - 30 14,29 - 25 25 38,46
Maresme - 10 7,14 - - - -
Osona - - - - 8,33 - -
Pla de l’Estany - 10 7,14 - - - 7,69
Segrià - - 7,14 - - - -
Selva - - 7,14 - 8,33 33,33 -
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau - 20 21,43 33,33 16,67 50 15,38
Diplomat o Enginyer Tècnic - 10 - 16,67 33,33 8,33 7,69
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte - 40 28,57 16,67 8,33 8,33 46,15
EGB o FP 1r grau - - 21,43 25 33,33 25 15,38
estudis primaris - 10 28,57 8,33 - 8,33 -
Altres/ns/nc - 20 - - 8,33 - 15,38
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 71,35 72,68 71,9 68,56 64,37 - -
Grup mitjà 40,95 41,05 41,78 38,16 37,43 - -
Grup petit 17,44 16,34 16,36 13,94 14,52 - -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) - - - - - - 7,69
>55 - 100 100 100 100 100 92,31
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 32,05 30,72 30,48 29,22 28,31 28,03 27,23
Grup mitjà 15,86 15,27 14,31 13,68 13,42 13,29 13,22
Grup petit 52,09 54,01 55,21 57,1 58,28 58,69 59,55
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres - - 1,38 1,81 1,26 1,48 0,11
Pràctiques d'aula 15,86 15,27 14,31 13,68 13,42 13,29 13,22
Pràctiques d'aula informàtica 6,83 5,97 6,95 5,74 5,8 5,57 5,25
Pràctiques de laboratori 43,84 46,45 45,62 48,15 45,99 46,05 48,99
Pràctiques externes - - - - 1,09 1,68 0,99
Pràctiques transversals 1,41 1,6 1,27 1,41 1,42 1,48 1,47
Teoria 32,05 30,72 30,48 29,22 28,31 28,03 27,23
Treball fi de grau - - - - 2,72 2,43 2,73
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres - - 0,74 0,74 0,71 0,69 0,23
Pràctiques d'aula 15,91 15,6 13,78 13,78 13,17 12,77 13,43
Pràctiques d'aula informàtica 3,41 2,62 3,47 3,47 3,31 3,21 3,26
Pràctiques de laboratori 24,87 25,78 24,67 24,67 23,59 22,87 23,21
Pràctiques externes - - - - 1,58 0,92 2,8
Pràctiques transversals 0,51 0,48 0,41 0,41 0,39 0,38 0,39
Teoria 55,3 55,52 56,93 56,93 54,43 52,78 53,57
Treball fi de grau - - - - 2,8 6,38 3,11
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 67 83 97 92 97 87 90
Permanent 2 1 1 1 1 1 1 1
Lectors 8 3 3 1 1 1 4
Associats 13 21 26 34 39 40 43
Altres 13 4 4 7 12 15 18
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - 1 - - - -
Associats 16 21 20 18 13 23 24
Altres 1 5 3 10 10 14 14
Professorat per categoria
Permanent 1 67 83 97 92 97 87 90
Permanent 2 1 1 2 1 1 1 1
Lectors 8 3 3 1 1 1 4
Associats 29 42 46 52 52 63 67
Altres 14 9 7 17 22 29 32
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 81,37 77,68 75,57 72,59 72 70,14 60,26
No doctor 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 5318,3 6091,7 7370,7 6835,1 6180,1 6413,8 6615,3
Permanent 2 7,5 176,5 157,5 158,2 92,4 60,8 90,5
Lectors 830,4 339,5 339,5 27,5 75 217,5 462,3
Associats 1004,8 1737,5 2029,5 3281,5 3797,6 3379,8 3346,7
Altres 705,8 125,5 91 401 420 582 576,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - 15 - - - -
Associats 1248,2 2256,5 1813,8 1791,4 1086,7 1708,7 2018,9
Altres 90 210,3 138 315,3 324,2 654,4 461,8
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - 91,06 91,7 92,93
Amb tram no viu - - - - 6,83 5,05 6,23
Sense tram - - - - 2,11 3,25 0,84
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - 98,2 100 96,17
Sense tram - - - - 1,8 - 3,83
Relació estudiants per PDI - 0,88 1,09 1,02 1,11 1,13 1,08
Nombre de professors 119 138 155 163 173 181 194
Nombre de trams de docència estatals 212 225 296 265 289 265 282
Nombre de trams de docència autonòmics 296 310 397 373 406 381 405
Nombre de trams de recerca estatals 140 150 207 183 211 195 209
Nombre de trams de recerca autonòmics 206 224 291 275 317 300 326
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - - - 0
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 180,26 159,37 135,08 198,05 333,07 272,97 196,02
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat - 0 4 3,92 7,41 3,45 6,78
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre d'estudiants matriculats - 37 50 51 54 58 59
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - - - - 3,68 3,73
Taxa de rendiment - 0,98 0,97 1 1 0,98 0,98
Taxa d’eficiència - - 1 0,99 1 1 1
Taxa de graduació en t - - - - - - 1
Taxa d’abandonament - - - 0,03 0,06 0,02 0
Taxa d’abandonament a primer curs - - - 0 0,07 0,08 0
Taxa de rendiment a primer curs - 1 0,93 1 1 0,97 0,98
Taxa de presentats del primer curs - 1 0,95 1 1 1 1
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés - 1 0,98 1 1 0,97 0,93
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - 100 100 100 100 100