Indicadors
 
2019-20
Facultat de Ciències
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Biotecnologia [3103GD115]
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre de places ofertes de nou accés 10 10 10 10 10
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 3,1 2,1 3,5 1,8 1,8
Demanda en primera opció 31 21 35 18 18
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés - 10 14 12 12
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència - 80 85,71 83,33 91,67
% d'acces en matrícula a setembre - 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 11,35 9,8 11,75 11,41 11,17
Nota de tall FP 11,35 9,8 11,75 11,41 11,17
Nota de tall M25 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[7,8) - 22,22 - 16,67 8,33
[8,9) - 77,78 84,62 75 58,33
[9,10] - - 15,38 8,33 33,33
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[8,9) - 100 - - -
[9,10] - - 100 - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) - 80 92,86 100 91,67
CFGS, FP2 o assimilats - 10 7,14 - -
Altres - 10 - - 8,33
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) - 8 13 12 11
CFGS, FP2 o assimilats - 1 1 - -
Altres - 1 - - 1
Nombre d'estudiants matriculats - 37 50 51 54
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant - 65,11 65,28 63,82 61,61
Ràtio demanda de places/oferta 20,8 16,5 19,4 11 11,8
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - 7,14 - -
Canàries - - 7,14 - -
Cantabria - 10 - - -
Castella i lleó - 10 - - -
Catalunya - 80 78,57 - 91,67
Fora d'Espanya - - 7,14 100 -
Galicia - - - - 8,33
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà - 10 7,14 - 33,33
Bages - - - - 8,33
Baix Camp - 10 7,14 - -
Baix Empordà - 10 7,14 - -
Berguedà - - - - 8,33
Fora de Catalunya - 20 21,43 100 8,33
Garrotxa - - 14,29 - -
Gironès - 30 14,29 - 25
Maresme - 10 7,14 - -
Osona - - - - 8,33
Pla de l’Estany - 10 7,14 - -
Segrià - - 7,14 - -
Selva - - 7,14 - 8,33
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau - 20 21,43 33,33 16,67
Diplomat o Enginyer Tècnic - 10 - 16,67 33,33
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte - 40 28,57 16,67 8,33
EGB o FP 1r grau - - 21,43 25 33,33
estudis primaris - 10 28,57 8,33 -
Altres/ns/nc - 20 - - 8,33
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 71,35 72,68 71,9 68,56 64,37
Grup mitjà 40,95 41,05 41,78 38,16 37,43
Grup petit 17,44 16,34 16,36 13,94 14,52
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
>55 - 100 100 100 100
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 32,05 30,72 30,48 29,22 28,31
Grup mitjà 15,86 15,27 14,31 13,68 13,42
Grup petit 52,09 54,01 55,21 57,1 58,28
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres - - 1,38 1,81 1,26
Pràctiques d'aula 15,86 15,27 14,31 13,68 13,42
Pràctiques d'aula informàtica 6,83 5,97 6,95 5,74 5,8
Pràctiques de laboratori 43,84 46,45 45,62 48,15 45,99
Pràctiques externes - - - - 1,09
Pràctiques transversals 1,41 1,6 1,27 1,41 1,42
Teoria 32,05 30,72 30,48 29,22 28,31
Treball fi de grau - - - - 2,72
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres - - 0,74 0,74 0,71
Pràctiques d'aula 15,91 15,6 13,78 13,78 13,17
Pràctiques d'aula informàtica 3,41 2,62 3,47 3,47 3,31
Pràctiques de laboratori 24,87 25,78 24,67 24,67 23,59
Pràctiques externes - - - - 1,58
Pràctiques transversals 0,51 0,48 0,41 0,41 0,39
Teoria 55,3 55,52 56,93 56,93 54,43
Treball fi de grau - - - - 2,8
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 67 83 97 92 97
Permanent 2 1 1 1 1 1
Lectors 8 3 3 1 1
Associats 13 21 26 34 47
Altres 13 4 4 7 12
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - 1 - -
Associats 16 21 20 18 25
Altres 1 5 3 10 10
Professorat per categoria
Permanent 1 67 83 97 92 97
Permanent 2 1 1 2 1 1
Lectors 8 3 3 1 1
Associats 29 42 46 52 72
Altres 14 9 7 17 22
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 81,37 77,68 75,57 72,59 66,46
No doctor 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 5318,3 6091,7 7370,7 6835,1 6180,1
Permanent 2 7,5 176,5 157,5 158,2 92,4
Lectors 830,4 339,5 339,5 27,5 75
Associats 1004,8 1737,5 2029,5 3281,5 4205,6
Altres 705,8 125,5 91 401 420
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - 15 - -
Associats 1248,2 2256,5 1813,8 1791,4 1765,2
Altres 90 210,3 138 315,3 324,2
% Hores impartides segons trams de recerca
Amb tram viu 63,75 53,11 60,02 49,34 43,52
Amb tram no viu 9,81 7,11 5,15 4,16 4,34
Sense tram 26,43 39,77 34,83 46,5 52,13
% Hores impartides segons trams de docència
Amb tram viu 72,6 58,27 64,61 54,03 47,49
Amb tram no viu 0,97 1,96 1,4 0,21 0,53
Sense tram 26,43 39,77 33,99 45,76 51,98
Relació estudiants per PDI - 0,88 1,09 1,02 1,02
Nombre de professors 119 138 155 163 193
Nombre de trams de docència estatals 212 225 296 265 290
Nombre de trams de docència autonòmics 296 310 397 373 394
Nombre de trams de recerca estatals 140 150 207 183 211
Nombre de trams de recerca autonòmics 206 224 291 275 301