Indicadors
 
2022-23
Facultat de Ciències
Grau en Química [3103G0415]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,55 0,48 0,67 0,57 0,97 1,32 0,88 1 0,82 0,93 1,17 0,93 0,9 1,13
Demanda en primera opció 33 29 40 34 58 79 53 60 49 56 70 56 54 68
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 41 52 61 63 61 71 67 65 61 65 60 62 63 60
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 87,8 67,31 86,89 74,6 85,25 85,92 68,66 84,62 73,77 73,85 83,33 74,19 55,56 70
% d'acces en matrícula a setembre 7,32 25 36,07 7,94 4,92 0 0 0 4,92 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 5 5 5 5,11 5 6,3 5,96 5 5 5,61 7,12 7,39 8,06 8,85
Nota de tall FP 5 5 5 5,11 5 6,3 5,96 5 5 5,61 7,12 7,39 8,06 8,85
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,87 5 6
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 34,15 38,46 32,79 33,33 22,95 19,72 43,28 36,92 31,15 18,46 20 19,35 9,52 16,67
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 12,9 47,83 32,69 37,25 26,79 22,06 22,58 38,1 35,19 16,67 16,07 13,21 5 1,85
[6,7) 38,71 36,96 48,08 27,45 37,5 45,59 46,77 36,51 38,89 46,3 46,43 45,28 30 29,63
[7,8) 32,26 10,87 9,62 25,49 25 19,12 22,58 15,87 22,22 24,07 26,79 32,08 48,33 51,85
[8,9) 12,9 4,35 9,62 9,8 10,71 11,76 4,84 9,52 3,7 9,26 10,71 9,43 13,33 12,96
[9,10] 3,23 - - - - 1,47 3,23 - - 3,7 - - 3,33 3,7
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 25 - - 27,27 33,33 - 40 - 14,29 - - 12,5 - -
[6,7) 37,5 100 60 54,55 33,33 66,67 40 50 28,57 81,82 25 12,5 66,67 16,67
[7,8) 25 - 20 18,18 33,33 33,33 20 50 57,14 18,18 75 25 33,33 50
[8,9) 12,5 - 20 - - - - - - - - 37,5 - 33,33
[9,10] - - - - - - - - - - - 12,5 - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - 66,67 - - - - - - - - 100 - -
[6,7) - - 33,33 - - - - - - - - - - -
[7,8) - 100 - 100 - - - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 65,85 82,69 73,77 65,08 65,57 84,51 83,58 86,15 77,05 81,54 90 80,65 93,65 86,67
CFGS, FP2 o assimilats 17,07 9,62 8,2 17,46 4,92 2,82 5,97 3,08 6,56 15,38 6,67 9,68 4,76 10
Titulats universitaris o assimilats - - - - 1,64 - - - - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 1,92 4,92 1,59 1,64 - - - - - - 1,61 - -
Altres 17,07 5,77 13,11 15,87 26,23 12,68 10,45 10,77 16,39 3,08 3,33 8,06 1,59 3,33
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 27 43 45 41 40 60 56 56 47 53 54 50 59 52
CFGS, FP2 o assimilats 7 5 5 11 3 2 4 2 4 10 4 6 3 6
Titulats universitaris o assimilats - - - - 1 - - - - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 1 3 1 1 - - - - - - 1 - -
Altres 7 3 8 10 16 9 7 7 10 2 2 5 1 2
Nombre d'estudiants matriculats 42 88 135 186 209 230 250 258 270 257 258 259 257 249
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 53,14 57 56,73 52,37 51,39 54,65 54,86 56,07 51,8 49,44 53,1 54,49 53,11 53,89
Ràtio demanda de places/oferta 2,43 3,08 3,77 3,87 1,9 5,23 4,55 4,35 4,35 4,4 4,97 4,45 4,93 6,2
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona - 47,73 48,89 50 48,8 45,65 44,4 45,35 48,52 50,19 52,71 48,65 49,81 50,6
Home - 52,27 51,11 50 51,2 54,35 55,6 54,65 51,48 49,81 47,29 51,35 50,19 49,4
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona - 0 0 40 53,85 55,56 48,57 36,11 44 39,39 61,9 62,22 44 51,35
Home - 0 0 60 46,15 44,44 51,43 63,89 56 60,61 38,1 37,78 56 48,65
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Aragó - - - - 1,64 - - - - - - - - -
Canàries - - 1,64 - - - - - - - - - - -
Catalunya 97,56 96,15 96,72 98,41 95,08 100 95,52 87,69 85,25 - 98,33 100 98,41 96,67
Fora d'Espanya 2,44 1,92 - - - - - 4,62 8,2 100 - - - -
Illes Balears - - 1,64 1,59 3,28 - 2,99 7,69 4,92 - - - 1,59 3,33
València - 1,92 - - - - 1,49 - 1,64 - 1,67 - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 7,32 19,23 11,48 11,11 8,2 11,27 13,43 10,77 8,2 - 15 6,45 11,11 10
Bages - - - 3,17 - 1,41 - 3,08 3,28 - 1,67 1,61 1,59 1,67
Baix Camp - - - - - 1,41 - - - - - 1,61 - -
Baix Ebre - - - - - - - - - - - - - 3,33
Baix Empordà 7,32 7,69 9,84 14,29 14,75 7,04 19,4 4,62 8,2 - 11,67 12,9 1,59 8,33
Baix Llobregat - - 1,64 - - - - 1,54 - - - 1,61 3,17 -
Baix Penedès - - - - - - - - - - - - 1,59 -
Barcelonès - 1,92 3,28 - 1,64 4,23 2,99 - 4,92 - 5 1,61 7,94 3,33
Berguedà - - - - - - - - 1,64 - - - - -
Cerdanya - - - - - 2,82 - - - - - - - -
Fora de Catalunya 2,44 3,85 3,28 1,59 4,92 - 4,48 12,31 14,75 100 1,67 - 1,59 3,33
Garraf - - - - - - 1,49 - 1,64 - - - - -
Garrotxa 4,88 3,85 - 3,17 3,28 2,82 4,48 1,54 1,64 - 3,33 3,23 1,59 10
Gironès 39,02 19,23 16,39 23,81 31,15 23,94 31,34 21,54 19,67 - 23,33 20,97 20,63 23,33
Maresme 2,44 9,62 11,48 6,35 11,48 7,04 2,99 12,31 3,28 - 6,67 11,29 11,11 13,33
Osona - 3,85 1,64 - 3,28 2,82 2,99 6,15 3,28 - 5 4,84 - 3,33
Pla de l’Estany - 3,85 1,64 9,52 1,64 5,63 2,99 1,54 4,92 - - - 4,76 3,33
Ripollès - - - - - - 1,49 - - - - 1,61 - -
Selva 34,15 19,23 24,59 22,22 19,67 25,35 5,97 16,92 13,11 - 18,33 16,13 15,87 11,67
Vallès Occidental - - 3,28 - - 2,82 - 1,54 6,56 - - 3,23 4,76 -
Vallès Oriental 2,44 7,69 11,48 4,76 - 1,41 5,97 6,15 4,92 - 8,33 12,9 12,7 5
% d'estudiants de primera generació. - 71,15 81,97 85,71 86,89 84,51 80,6 90,77 83,61 84,62 83,33 69,35 57,14 60
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,54 0,78 1,2
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 19,51 15,38 31,15 17,46 13,11 16,9 20,9 21,54 22,95 18,46 31,67 14,52 23,81 31,67
Diplomat o Enginyer Tècnic 7,32 11,54 6,56 4,76 3,28 2,82 8,96 6,15 6,56 3,08 5 16,13 30,16 23,33
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 7,32 17,31 11,48 9,52 9,84 12,68 10,45 3,08 9,84 12,31 11,67 14,52 12,7 16,67
EGB o FP 1r grau 19,51 23,08 19,67 42,86 26,23 32,39 34,33 24,62 22,95 46,15 38,33 35,48 25,4 20
estudis primaris 31,71 30,77 13,11 15,87 21,31 18,31 14,93 30,77 18,03 9,23 8,33 11,29 3,17 1,67
sense estudis - - 4,92 3,17 6,56 4,23 2,99 6,15 6,56 3,08 1,67 1,61 - -
Altres/ns/nc 14,63 1,92 13,11 6,35 19,67 12,68 7,46 7,69 13,11 7,69 3,33 6,45 4,76 6,67
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 75,96 54,36 48,6 37,89 43,95 43,69 49,82 51,15 52,85 45,33 50,15 - - -
Grup mitjà 34,21 27,02 33,88 32,13 36,14 41,86 43,64 36,22 33,77 31,41 32,93 - - -
Grup petit 13,29 10,86 14,09 12,7 15,03 16,09 15,72 14,74 14,78 13,42 16,34 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades - - - - - - 1,12 1,08 1,02 1,08 1 1,03 1,05 1
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - 1,59 1,64 - 1,49 - - 3,08 - - - -
[15,30) - - - - 3,28 4,23 - - - 3,08 - 1,61 1,59 -
[30,45) 21,95 11,54 14,75 15,87 11,48 8,45 8,96 4,62 13,11 15,38 8,33 14,52 4,76 11,67
[45,55) 4,88 - - 7,94 4,92 - 10,45 3,08 8,2 1,54 3,33 1,61 4,76 6,67
>55 73,17 88,46 85,25 74,6 78,69 87,32 79,1 92,31 78,69 76,92 88,33 82,26 88,89 81,67
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 29,1 30,83 33,39 39,94 39,38 41,78 35,79 34,73 35,16 34,4 32,29 32,15 31,39 31,66
Grup mitjà 37,98 34,38 32,29 26,73 23,25 20,94 14,11 14,87 15,6 15,19 14,43 14,47 14,49 14,81
Grup petit 32,92 34,79 34,32 33,33 37,37 37,27 50,1 50,41 49,24 50,41 53,28 53,38 54,12 53,53
% d'estudiants d'origen estranger 7,14 7,95 5,19 4,3 5,26 6,96 6,8 6,2 8,89 8,56 8,91 7,72 7,78 5,22
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 29,1 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 37,98 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 32,92 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - 0,44 0,4 0,68 0,88 1,11 1,49 1,02 1,01 - -
Pràctiques d'aula - 34,38 32,29 26,73 23,25 20,94 14,11 14,87 15,6 15,19 14,43 14,47 14,49 14,81
Pràctiques d'aula informàtica - 3,27 2,51 2,17 2,37 2 5,02 5,42 5,5 4,9 4,69 4,32 3,96 3,7
Pràctiques de laboratori - 31,52 31,81 31,17 34,56 34,87 42,45 41,56 40,38 41,46 43,39 43,21 45,35 45,34
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 0,68 0,82 0,53 0,53
Pràctiques transversals - - - - - - 1,96 2,56 2,26 2,56 2,51 2,64 2,64 2,66
Teoria - 30,83 33,39 39,94 39,38 41,78 35,79 34,73 35,16 34,4 32,29 32,15 31,39 31,66
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 0,98 1,39 1,64 1,29
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 49,17 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 33,33 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 17,5 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - 0,64 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,59 0,6 - -
Pràctiques d'aula - 26,04 22,32 17,86 15,71 15,31 13,91 13,8 13,8 13,8 13,13 13,16 13,9 13,8
Pràctiques d'aula informàtica - 0,83 0,56 0,43 0,43 0,42 1,09 1,09 1,1 1,1 1,04 1,04 1,06 0,89
Pràctiques de laboratori - 20,42 27,4 21 20,73 20,21 20,21 20,21 20,21 20,21 19,23 19,27 19,48 19,12
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 1,98 0,6 1,61 1,58
Pràctiques transversals - - - - - - 0,42 0,52 0,52 0,52 0,5 0,5 0,5 0,49
Teoria - 52,71 49,72 60,71 62,5 63,44 63,75 63,75 63,75 63,75 60,65 60,77 61,45 60,31
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 2,87 4,07 2,01 3,82
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 56 57 51 60 57 53 53 54 50
Permanent 2 - - - - - 2 2 2 1 1 1 - 1 1
Lectors - - - - - 7 6 2 2 1 - - 1 3
Associats - - - - - 12 8 11 14 16 21 19 21 18
Altres - - - - - 5 9 6 6 9 7 7 12 16
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - - 1 1 1 - - - - -
Associats - - - - - - 11 16 16 15 11 16 15 10
Altres - - - - - - 1 4 5 6 13 19 16 16
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 57 51 60 57 53 53 54 50
Permanent 2 - - - - - - 3 3 2 1 1 - 1 1
Lectors - - - - - - 6 2 2 1 - - 1 3
Associats - - - - - - 19 27 30 31 32 35 36 28
Altres - - - - - - 10 10 11 15 20 26 28 32
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 85,37 84,15 79,17 75,9 73,81 71,95 77,22 61,8 60,23
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 5070,6 4636,8 4288,1 4176,3 4197,5 4110,1 4014,5 4326,2 4477
Permanent 2 - - - - - 351,3 187,4 291,4 35 50,7 7,4 - 33 26,5
Lectors - - - - - 603,6 510,1 65,3 36,2 2,5 - - 60 157,5
Associats - - - - - 615,6 325,1 669,8 760,9 1105,8 1355,1 1081,7 1210,2 1042,2
Altres - - - - - 170 315,7 244 223 367,9 182,9 220 411,5 385
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - - 37,5 37,5 37,5 37,5 - - - - -
Associats - - - - - 636,4 541 1073,6 1080 1110,3 807,2 1065,7 990,6 883,3
Altres - - - - - - 90 176,3 230 208 399,5 801,5 542,5 533
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 78,19 79,97 87,33 92,34 89,23 91,59 85,98 96,08
Amb tram no viu - - - - - - 10,99 11,37 7,97 7,66 10,77 7,34 11,81 3,92
Sense tram - - - - - - 10,82 8,66 4,7 - - 1,07 2,21 -
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 95,56 99,33 95,74 91,13 95,99 100 98,64 97
Amb tram no viu - - - - - - 0,81 - - - - - - 0,48
Sense tram - - - - - - 3,63 0,67 4,26 8,87 4,01 - 1,36 2,52
Relació estudiants per PDI (2022) - - - - - - 14,26 14,44 15,26 12,85 12,55 12,99 12,3 12,28
Relació estudiants per PDI 2,2 3,28 4,52 5,28 6,37 6,72 8,26 8,45 8,5 7,22 7,99 7,86 7,21 7,15
Nombre de professors - - - - 88 93 95 93 105 105 106 114 120 114
Nombre de trams de docència estatals - - - - 221 186 193 169 179 184 171 176 173 162
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 224 240 254 218 242 248 236 237 234 226
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. - - - - - - 67,41 63,5 61,57 59,6 55,82 54,3 57,12 59,66
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. - - - - - - 5,21 3,39 2,45 0,72 0,1 0 0,44 0,35
% Crèdits impartits per professorat no doctor - - - - - - 10,06 18,81 20,48 18,72 21,56 26,88 20,24 18,87
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 144 113 123 105 129 131 119 125 128 126
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 143 154 173 151 182 186 180 189 198 190
% Crèdits impartits per professorat permanent - - - - - - 73,18 67,44 64,58 60,32 55,92 54,3 57,55 60,01
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,15 4,33 4,35 4,3 4,33 4,1 3,87 3,96 4,02
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 108,49 109,54 98,48 85,68 96,78 161,74 203,87 196,26 174,14 247,59 347,12 343,83 250,9 236,13
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 86,67 88,46 88,89 94,29 97,22 100 96,97 100 100 100 97,3
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0,04 0,01 0,02 2 2,33 1,48 2,72 1,16 0 2,33 1,61
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 42 88 135 186 209 230 250 258 270 257 258 259 257 249
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,73 3,76 3,91 4,13 4,09 4 4,04 3,97 3,95 4,06 4,03 3,63 3,54 3,67
Taxa de rendiment 0,77 0,73 0,72 0,77 0,82 0,85 0,76 0,76 0,76 0,81 0,85 0,78 0,8 0,85
Taxa d’eficiència - - - 0,98 0,95 0,93 0,93 0,89 0,92 0,85 0,88 0,86 0,86 0,88
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - 0,57 0,57 0,37 0,37 0,4 0,55 0,63 0,45 0,4 0,47
Taxa de graduació en t - - - 0,27 0,19 0,21 0,32 0,33 0,42 0,18 0,23 0,33 0,37 0,3
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,54 0,38 0,38 0,38 0,54 0,61 0,46 0,43 0,54 0,52
Taxa d’abandonament - - 0,21 0,22 0,16 0,14 0,13 0,08 0,09 0,07 0,12 0,11 0,07 0,08
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,2 0,27 0,25 0,21 0,18 0,17 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,21
Taxa de rendiment a primer curs 0,78 0,69 0,69 0,74 0,84 0,9 0,72 0,69 0,66 0,78 0,86 0,71 0,77 0,85
Taxa de presentats del primer curs 0,96 0,93 0,95 0,98 1,01 1 0,96 0,97 0,94 0,98 0,97 0,97 0,99 0,99
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,82 0,74 0,73 0,75 0,83 0,9 0,74 0,71 0,7 0,77 0,89 0,72 0,76 0,85
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 100 - - - - -
Aturats - - - - - - - - 0 - - - - -
Inactius - - - - - - - - 0 - - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 86,67 88,46 88,89 94,29 97,22 100 96,97 100 100 100 97,3
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,82 0,53 0,69 0,57 0,74 0,84 0,72 0,55 0,47 0,42 0,76 0,54 0,68 0,9
[6,7) 0,7 0,84 0,68 0,8 0,9 0,9 0,69 0,7 0,72 0,81 0,88 0,6 0,72 0,82
[7,10] 0,97 0,98 0,94 0,97 0,89 1 0,85 0,89 0,91 0,97 0,91 0,9 0,8 0,85
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 0 - - 0,18 0,79 - 0,29 - 1 - - 0,25 - -
[6,7) 0,58 0,27 0,06 0,63 0 0 0,21 0,64 0,48 0,57 0,71 0,25 0,48 0,35
[7,10] 1 - 0,32 0,79 1 0 0,17 0,56 0,33 0,25 0,55 0,97 0,86 1
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - 0,38 - - - - - - - - 0,1 - -
[6,7) - - 1 - - - - - - - - - - -
[7,10] - 0,75 - 0,86 - - - - - - - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,82 0,56 0,66 0,64 0,7 0,75 0,63 0,62 0,61 0,71 0,78 0,72 0,7 0,79
[6,7) 0,66 0,76 0,69 0,78 0,85 0,85 0,74 0,76 0,78 0,83 0,84 0,72 0,74 0,81
[7,10] 0,97 0,96 0,94 0,97 0,95 0,97 0,89 0,9 0,9 0,94 0,94 0,91 0,88 0,89
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 0 - - 0,28 0,4 0,41 0,29 0,26 1 0,89 0,89 0,7 1 -
[6,7) 0,58 0,5 0,24 0,59 0,77 0,68 0,46 0,6 0,65 0,68 0,73 0,68 0,8 0,64
[7,10] 1 0,8 0,73 0,89 0,96 0,75 0,73 0,56 0,44 0,27 0,77 0,97 0,86 0,92
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - 0,38 0,25 1 0,38 0,25 0,5 0,9 0,38 1 0,24 0,86 0
[6,7) - - 1 0,8 1 1 - - - - - - - -
[7,10] - 0,75 - 0,86 0 - - - - - - - - -
Durada mitjana dels estudis - - - 3,4 4,08 4,41 4,46 4,58 4,5 5,09 5,05 4,87 4,98 4,92