Indicadors
 
2020-21
Facultat de Lletres
Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües [3102M1313]
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre de places ofertes de nou accés 30 30 30 30 30 30 30 30
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 20 28 25 26 20 14 19 29
Nombre d'estudiants matriculats 25 31 32 28 32 22 24 30
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 48,48 53,03 50,34 54 39,75 41,18 48,75 56,6
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 14,75 20,2 19,53 18,6 15,07 10,27 14,4 -
Grup mitjà - 20,2 18,93 18,21 15,07 10,27 14,4 -
Grup petit - 28 25 26 10 14 15,25 -
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 100 47,62 50 50 45,45 47,62 47,39 46,05
Grup mitjà - 47,62 45,24 45,24 45,45 47,62 47,39 46,05
Grup petit - 4,76 4,76 4,76 9,09 4,76 5,21 7,9
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula - 47,62 45,24 45,24 45,45 47,62 47,39 46,05
Pràctiques d'aula informàtica - 4,76 4,76 4,76 9,09 4,76 4,74 4,6
Pràctiques externes - - - - - - 0,32 3,07
Teoria 100 47,62 50 50 45,45 47,62 47,39 46,05
Treball fi de màster - - - - - - 0,16 0,23
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula - 47,62 45,24 45,24 47,62 47,62 47,39 46,05
Pràctiques d'aula informàtica - 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,74 4,6
Pràctiques externes - - - - - - 0,32 3,07
Teoria 100 47,62 50 50 47,62 47,62 47,39 46,05
Treball fi de màster - - - - - - 0,16 0,23
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 14 17 11 12 6 3 8 13
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 5 4 8 9 8 6 8 10
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat 1 6 5 4 2 2 2 2
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres - 1 1 1 4 3 1 4
Distribució segons país de procedència
Camerun - - - 3,57 3,13 - - -
Colòmbia - - - - - 9,09 - -
Espanya 100 100 96,88 96,43 90,63 86,36 100 100
Estats Units (EUA) - - 3,13 - - - - -
Mèxic - - - - 6,25 4,55 - -
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - 11 11 11 11 11 11 10
Associats - 1 1 1 2 1 2 2
Altres - - 1 - - - - -
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - - 2
Professorat per categoria
Permanent 1 - - 11 11 11 11 11 10
Associats - - 1 1 2 1 2 4
Altres - - 1 - - - - -
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - 100 100 83,33 76,92 83,33 100 100
No doctor - - - - - - - 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - 600 540 600 580 560 553 531,5
Associats - 30 30 30 80 70 80 80
Altres - - 60 - - - - -
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - - - 40
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 67,45 65,85
Amb tram no viu - - - - - - 32,55 34,15
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 100 100
Relació estudiants per PDI 7,7 10,44 10,23 9,6 7,71 5,75 7,39 10,43
Nombre de professors 14 12 13 12 13 12 13 14
Nombre de trams de docència estatals 54 38 46 37 38 39 41 41
Nombre de trams de docència autonòmics 51 43 52 47 48 48 52 50
Nombre de trams de recerca estatals 18 13 20 16 16 16 17 17
Nombre de trams de recerca autonòmics 16 13 20 20 20 19 20 19
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 0 4,29 4,41 4,44 4,13 4,42 4,46 -
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 266,04 60 69,16 74,27 63,89 73,26 110,66 95,5
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0,36 0,39 40,63 21,43 34,38 36,36 50 0
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre d'estudiants matriculats 25 31 32 28 32 22 24 30
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,71 3,96 4,01 4,14 4,34 3,92 4,24 -
Taxa de rendiment 0,99 0,94 1 0,97 0,93 0,93 0,97 1
Taxa d’eficiència 1 1 0,99 0,98 0,97 0,99 0,97 1
Taxa de graduació en t 0,9 0,71 0,96 0,58 0,55 0,71 0,95 0,83
% Notes en primera convocatòria
Aprovat 8,51 7,29 5,98 11,65 8,36 2,5 3,41 5,79
Excel·lent 43,26 44,27 50 42,9 37,63 55 59,47 51,13
Matrícula d'honor 2,84 3,13 3,53 3,13 2,44 4,5 3,79 2,02
No presentat 0,71 4,95 0,27 1,99 3,48 2,5 - 0,25
Notable 44,68 39,84 40,22 40,34 47,04 34,5 33,33 40,81
Suspens - 0,52 - - 1,05 1 - -
% Notes
Aprovat 8,51 7,29 6,15 11,61 8,81 2,42 4,04 5,79
Excel·lent 43,26 44,27 50 43,06 37,97 53,62 58,82 51,13
Matrícula d'honor 2,84 3,13 3,48 3,12 2,37 4,35 3,68 2,02
No presentat 0,71 4,95 0,27 1,98 4,07 4,35 - 0,25
Notable 44,68 39,84 40,11 40,23 45,76 34,3 33,46 40,81
Suspens - 0,52 - - 1,02 0,97 - -
Taxa d’abandonament - - 0,08 0,06 0 0 0,16 0,14
Taxa de presentats del primer curs 1 0,96 1 0,97 0,96 0,97 1 1
Taxa de d'exit 1 0,99 1 1 0,99 0,99 1 1
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 100 100 100 100 100 100 100