Indicadors
 
2022-23
Facultat de Lletres
Màster Universitari en Recerca en Humanitats [3102M1114]
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 50 25 25 25 25 25 25 25 25
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 12 19 23 10 11 13 8 9 10
Nombre d'estudiants matriculats 12 21 28 16 13 17 12 14 15
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 56,75 49,86 48,54 42,94 48,69 46,76 45,75 41,57 36,8
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 58,33 57,14 57,14 62,5 23,08 29,41 41,67 42,86 60
Home 41,67 42,86 42,86 37,5 76,92 70,59 58,33 57,14 40
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 50 53,33 52,63 64,29 40 36,36 50 60 42,86
Home 50 46,67 47,37 35,71 60 63,64 50 40 57,14
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 25 14,29 6,67
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 5,05 8,21 10,77 5,2 7,13 6,65 - - -
Grup petit - - - - - 13,5 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,24 0,38 0,92 0,4 0,44 0,52 0,32 0,36 0,4
% d'estudiants que requereixen complements formatius - - - - - - - 0 0
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 100 100 100 100 100 99,7 100 100 100
Grup petit - - - - - 0,3 - - -
% d'estudiants d'origen estranger 8,33 14,29 10,71 18,75 15,38 5,88 8,33 14,29 6,67
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques externes - - - - - 0,15 - - -
Teoria 100 100 100 100 100 99,7 100 100 100
Treball fi de màster - - - - - 0,15 - - -
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques externes - - - - - 0,15 - - -
Teoria 100 100 100 100 100 99,7 100 100 100
Treball fi de màster - - - - - 0,15 - - -
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 12 18 20 9 8 12 5 7 9
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC - - 1 1 1 1 3 1 -
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat - - 1 - 1 - - 1 1
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres - 1 1 - 1 - - - -
Distribució segons país de procedència
Brasil - - - - 7,69 - - - -
Espanya 100 95,24 100 100 92,31 100 100 100 100
Mèxic - 4,76 - - - - - - -
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 33 28 32 30 16 26 29 26 26
Lectors - - - - 1 1 - - -
Associats - 1 1 - 2 1 5 - 3
Altres - 1 1 - 1 - 1 3 6
Professorat no doctor per categoria
Professorat per categoria
Permanent 1 - 28 32 30 16 26 29 26 26
Lectors - - - - 1 1 - - -
Associats - 1 1 - 2 1 5 - 3
Altres - 1 1 - 1 - 1 3 6
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 100 96,67 94,12 100 90 96,43 85,71 89,66 74,29
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 660 620 725 690 455 597 595 497,5 382
Lectors - - - - 30 30 - - -
Associats - 10 15 - 45 15 75 - 47,5
Altres - 15 10 - 10 - 10 50 122
Hores de docència impartides per professors no doctors.
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 82,58 88,19 88,28 78,99 84,54 85,65 92,44 90,95 92,15
Amb tram no viu 4,55 2,36 5,52 7,97 9,28 7,18 2,52 4,02 7,85
Sense tram 12,88 9,45 6,21 13,04 6,19 7,18 5,04 5,03 -
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 91,67 95,28 95,86 96,38 100 100 100 100 100
Amb tram no viu 6,06 4,72 4,14 3,62 - - - - -
Sense tram 2,27 - - - - - - - -
Relació estudiants per PDI (2022) 4,32 6,49 8,03 4,2 5 4,9 3,39 4,33 4,2
Relació estudiants per PDI 4,13 6,49 7,25 3,98 4,69 4,95 3,23 4,25 4
Nombre de professors 33 30 34 30 20 28 35 29 35
Nombre de trams de docència estatals 120 113 135 140 70 122 136 121 129
Nombre de trams de docència autonòmics 123 119 135 138 76 127 147 122 132
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 100 96,12 96,67 100 84,26 91,56 87,5 90,87 69,27
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de recerca estatals 76 75 87 87 54 85 102 86 98
Nombre de trams de recerca autonòmics 75 76 88 84 55 91 110 93 101
% Crèdits impartits per professorat permanent 100 96,12 96,67 100 84,26 91,56 87,5 90,87 69,27
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - 4,73 4,24 4,5 - 4,89 - 3,9 4,37
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 47,17 66,44 47,11 52,86 81,47 163,56 97,58 55,85 81,14
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 75 93,33 100 100 80 85,71 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 12 21 28 16 13 17 12 14 15
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - 4,6 4,23 4 - 4,69 - 3,87 5
Taxa de rendiment 0,91 0,94 0,88 1 0,72 0,94 0,89 0,74 0,9
Taxa d’eficiència 1 0,98 0,98 0,96 1 0,96 1 0,92 0,86
Taxa d'eficiència en t+1 - - 0,86 0,9 0,82 1 0,42 0,87 0,8
% Notes en primera convocatòria
Aprovat 6,47 9,05 6,04 6,56 5,38 6,08 6,73 5,83 6,86
Excel·lent 48,92 50 38,87 50,82 32,31 56,76 47,12 57,28 39,22
Matrícula d'honor 6,47 5,24 4,15 3,28 5,38 7,43 10,58 7,77 2,94
No presentat 5,76 4,76 9,06 - 25,38 0,68 3,85 12,62 5,88
Notable 32,37 30,95 41,51 39,34 31,54 29,05 28,85 16,5 45,1
Suspens - - 0,38 - - - 2,88 - -
Taxa de graduació en t 0,67 0,68 0,65 0,8 0,27 0,69 0,75 0,44 0,2
% Notes
Aprovat 6,47 9 6,02 6,2 5,38 7,55 6,67 5,41 6,6
Excel·lent 48,92 50,24 39,1 51,16 32,31 54,09 46,67 55,86 38,68
Matrícula d'honor 6,47 5,21 4,14 3,1 5,38 6,92 10,48 8,11 2,83
No presentat 5,76 4,74 9,02 - 25,38 1,89 4,76 15,32 5,66
Notable 32,37 30,81 41,35 39,53 31,54 29,56 28,57 15,32 46,23
Suspens - - 0,38 - - - 2,86 - -
Taxa d’abandonament - - 0,17 0,05 0,11 0 0,31 0,06 -
Taxa de presentats del primer curs 0,92 0,94 0,88 1 0,7 0,98 0,95 0,82 0,88
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 1 1 1 1 0,95 1 0,98 1 0,99
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 75 93,33 100 100 80 85,71 100 100 100
Durada mitjana dels estudis 1 1,13 1,21 1,5 1,4 1,29 1,25 1,2 2