Indicadors
 
2022-23
Facultat de Lletres
Grau en Filologia Catalana [3102G0622]
Indicador 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 40
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,53
Demanda en primera opció 21
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 19
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 100
% d'acces en matrícula a setembre 0
Nota de tall PAAU 5
Nota de tall FP 5
Nota de tall M25 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 26,32
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 7,14
[6,7) 14,29
[7,8) 7,14
[8,9) 42,86
[9,10] 28,57
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[6,7) 100
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[6,7) 100
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 68,42
CFGS, FP2 o assimilats 10,53
Titulats universitaris o assimilats 10,53
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 5,26
Altres 5,26
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 13
CFGS, FP2 o assimilats 2
Titulats universitaris o assimilats 2
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1
Altres 1
Nombre d'estudiants matriculats 21
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 52,57
Ràtio demanda de places/oferta 2,6
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 80,95
Home 19,05
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0
Home 0
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 10,53
Baix Empordà 10,53
Garrotxa 10,53
Gironès 52,63
Maresme 5,26
Selva 10,53
% d'estudiants de primera generació. 47,37
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 15,79
Diplomat o Enginyer Tècnic 10,53
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 42,11
EGB o FP 1r grau 26,32
Altres/ns/nc 5,26
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,48
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[30,45) 15,79
[45,55) 5,26
>55 78,95
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 44,83
Grup mitjà 55,17
% d'estudiants d'origen estranger 0
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 55,17
Teoria 44,83
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 50
Teoria 50