Indicadors
 
2022-23
Facultat de Lletres
Grau en Història de l'Art [3102G0522]
Indicador 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 50
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,5
Demanda en primera opció 25
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 23
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 100
% d'acces en matrícula a setembre 8,7
Nota de tall PAAU 5
Nota de tall FP 5
Nota de tall M25 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 17,39
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 0,21
[6,7) 0,36
[7,8) 0,14
[8,9) 0,04
[9,10] 0,04
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 95,65
Titulats universitaris o assimilats 4,35
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 22
Titulats universitaris o assimilats 1
Nombre d'estudiants matriculats 25
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 54,24
Ràtio demanda de places/oferta 2,98
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 84
Home 16
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0
Home 0
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 4,35
Baix Empordà 13,04
Garrotxa 4,35
Gironès 21,74
Maresme 4,35
Osona 4,35
Pla de l’Estany 13,04
Ripollès 4,35
Selva 26,09
Vallès Oriental 4,35
% d'estudiants de primera generació. 65,22
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 8
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 43,48
Diplomat o Enginyer Tècnic 13,04
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 21,74
EGB o FP 1r grau 13,04
estudis primaris 8,7
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,46
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[30,45) 13,04
[45,55) 8,7
>55 78,26
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 50
Grup mitjà 50
% d'estudiants d'origen estranger 0
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 50
Teoria 50
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 50
Teoria 50