Indicadors
 
2020-21
Facultat d'Educació i Psicologia
Màster Universitari en Joventut i Societat (IU) [3101M0814]
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre de places ofertes de nou accés 30 30 30 - 30 30 30
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 15 10 11 0 18 6 15
Nombre d'estudiants matriculats 15 16 14 3 19 13 20
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 58,6 42,75 50,21 10 53,79 35,92 49,85
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 14,5 10,75 19,5 - 18,6 14,2 -
Grup petit 9,36 7,21 6,47 - 13,83 7,83 -
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 32,35 29,73 52,38 - 49,88 49,88 79,8
Grup petit 67,65 70,27 47,62 - 50,12 50,12 20,2
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràcticum i TFC 47,06 51,35 14,29 - - - -
Pràctiques altres 20,59 18,92 33,33 - - - -
Pràctiques de sortides - - - - 29,93 29,93 -
Pràctiques externes - - - - 9,73 9,73 9,73
Teoria 32,35 29,73 52,38 - 49,88 49,88 79,8
Treball fi de màster - - - - 10,47 10,47 10,47
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràcticum i TFC 55,17 55,17 18,75 - - - -
Pràctiques altres 6,9 6,9 12,5 - - - -
Pràctiques de sortides - - - - 17,6 17,6 -
Pràctiques externes - - - - 11,44 11,44 11,11
Teoria 37,93 37,93 68,75 - 58,65 58,65 76,92
Treball fi de màster - - - - 12,32 12,32 11,97
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 4 1 4 - 1 2 3
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 11 7 3 - 7 3 7
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat - 1 2 - 7 1 5
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres - 1 2 - 3 - -
Distribució segons país de procedència
Andorra - - - - 5,26 - -
Colòmbia - - 7,14 - - - -
Equador - - 7,14 - - - -
Espanya 100 100 85,71 100 94,74 100 100
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 1 1 2 - 2 2 3
Lectors 1 1 - - - - -
Professorat no doctor per categoria
Associats - 2 - - - - -
Altres - - - - - - 1
Professorat per categoria
Permanent 1 - 1 2 - 2 2 3
Lectors - 1 - - - - -
Associats - 2 - - - - -
Altres - - - - - - 1
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 100 100 100 - 100 100 100
No doctor - 0 - - - - 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 220 110 160 - 200,5 200,5 196,5
Lectors 20 30 - - - - -
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - 115 - - - - -
Altres - - - - - - 4
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - 100 100
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - 100 100
Relació estudiants per PDI 14,65 10,73 17,58 - 20,39 9,32 19,89
Nombre de professors 2 4 2 - 2 2 4
Nombre de trams de docència estatals 4 4 4 - 4 5 5
Nombre de trams de docència autonòmics 7 7 8 - 8 9 10
Nombre de trams de recerca estatals 1 1 1 - 2 2 2
Nombre de trams de recerca autonòmics 2 2 2 - 4 5 6
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 0 1,8 4,07 - 4,47 5 -
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 92,82 117,07 115,74 111 155,68 221,22 159,71
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre d'estudiants matriculats 15 16 14 3 19 13 20
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 5 0,67 4,17 - 4,36 5 -
Taxa de rendiment 0,93 0,97 0,94 0,33 0,93 0,93 0,87
Taxa d’eficiència 1 0,93 0,98 0,86 1 0,96 1
Taxa de graduació en t 0,6 0,8 0,82 - 0,61 0,67 0,47
% Notes en primera convocatòria
Aprovat 9,09 9,68 7,25 - 12,25 19,75 4,15
Excel·lent 33,52 32,26 19,57 - 18,14 17,28 23,32
Matrícula d'honor 2,84 2,42 0,72 - 0,49 - 2,07
No presentat 4,55 1,61 2,9 0 3,43 3,7 6,74
Notable 50 54,03 69,57 0 64,22 59,26 63,73
Suspens - - - - 1,47 - -
% Notes
Aprovat 9,09 9,85 7,86 - 12,25 22,47 4,59
Excel·lent 33,52 32,58 19,29 - 18,14 16,85 22,96
Matrícula d'honor 2,84 2,27 0,71 - 0,49 - 2,04
No presentat 4,55 1,52 3,57 66,67 3,43 4,49 7,65
Notable 50 53,79 68,57 33,33 64,22 56,18 62,76
Suspens - - - - 1,47 - -
Taxa d’abandonament - - 0 0 0,07 0,67 0,11
Taxa de presentats del primer curs 0,93 0,97 0,97 - 0,95 0,95 0,89
Taxa de d'exit 1 1 1 - 0,99 1 1
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 100 100 100 100 100 100