Indicadors
 
2019-20
Facultat d'Educació i Psicologia
Màster Universitari en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans [3101M0410]
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre de places ofertes de nou accés 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 29 27 14 17 24 17 28 17 8 13
Nombre d'estudiants matriculats 29 54 44 37 42 43 49 49 26 22
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 50,17 44,87 38,45 39,73 42,05 40,44 44,14 37,29 34,62 42,95
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 23,69 26,19 14,87 15,73 22,5 17,71 28,86 16,5 8,86 11,79
Grup petit - 8,8 - - - 22 18 30 14,5 7,5
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 100 78,34 100 100 100 91,55 91,55 87,84 82,8 80,77
Grup petit - 21,66 - - - 8,45 8,45 12,16 17,2 19,23
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques externes - - - - - 8,45 8,45 12,16 11,46 11,18
Teoria 100 78,34 100 100 100 91,55 91,55 87,84 82,8 80,77
Treball fi de màster - 21,66 - - - - - - 5,73 8,05
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques externes - - - - - 8,45 8,45 12,16 11,46 11,18
Teoria 100 90,04 100 100 100 91,55 91,55 87,84 82,8 80,77
Treball fi de màster - 9,96 - - - - - - 5,73 8,05
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 22 36 28 14 17 13 22 12 4 8
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 5 10 11 1 2 1 2 3 1 2
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat 1 1 1 2 2 2 1 - 2 1
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres 2 8 8 - 3 1 3 2 1 2
Distribució segons país de procedència
Colòmbia - - - - - - 2,04 2,04 - -
Equador - - - - - - 4,08 6,12 - -
Espanya - - - 100 97,62 97,67 93,88 89,8 100 100
Índia - - - - - - - 2,04 - -
Xina - - - - 2,38 2,33 - - - -
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - 8 6 7 7 8 6
Permanent 2 - - - - - - - 1 1 1
Associats - - - - 4 2 2 2 3 4
Altres - - - - - 3 - - 1 1
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - - 1 1 - -
Associats - - - - - 6 6 5 6 7
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - 6 7 7 8 6
Permanent 2 - - - - - - 1 2 1 1
Associats - - - - - 8 8 7 9 11
Altres - - - - - 3 - - 1 1
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - 75 81,82 77,78 80 84,62 83,33
No doctor - - - - 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - 360 270 425 359 394,5 301,2
Permanent 2 - - - - - - - 40 43 40
Associats - - - - 180 70 55 55 87,5 130
Altres - - - - - 160 - - 50 65
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - - - 30 36 - -
Associats - - - - 110 210 200 205 190 233,6
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - 57,8
Amb tram no viu - - - - - - - - - 24,62
Sense tram - - - - - - - - - 17,58
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - 100
Relació estudiants per PDI 9,7 9,02 9,67 8,4 10,87 9,8 12,19 10,52 4,71 4,91
Nombre de professors - - - 15 15 17 16 16 19 19
Nombre de trams de docència estatals - - - 26 17 17 17 20 20 16
Nombre de trams de docència autonòmics - - - 26 23 25 24 29 33 28
Nombre de trams de recerca estatals - - - 13 6 6 6 4 5 5
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - 14 11 12 11 12 15 13
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - 0 4,08 3,87 4,17 3,63 3,96 4,64
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 37,77 45,37 54,31 300,67 86,9 64,18 63,49 71,99 141,18 146,64
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre d'estudiants matriculats 29 54 44 37 42 43 49 49 26 22
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - 3,77 4,11 3,81 4,05 3,99 4,12 3,29 3,85 4,55
Taxa de rendiment 0,94 0,92 0,95 0,96 0,98 0,93 0,97 0,97 0,96 0,98
Taxa d’eficiència - 1 0,98 0,95 1 0,98 0,99 1 0,98 1
Taxa de graduació en t - 0,62 0,67 0,57 0,82 0,63 0,65 0,89 0,71 0,75
% Notes en primera convocatòria
Aprovat - - - 17,65 19,45 19,51 18,34 11,97 11,03 11,67
Excel·lent - - - 11,37 14,59 15,33 12,96 20,07 24,14 30,56
Matrícula d'honor - - - 1,57 0,3 1,74 0,73 1,06 4,14 3,33
No presentat - - - 1,18 2,43 5,23 1,47 2,82 0,69 1,11
Notable - - - 67,84 63,22 58,19 66,26 64,08 59,31 53,33
Suspens - - - 0,39 - - 0,24 - 0,69 -
% Notes
Aprovat 30,62 16,03 24,18 17,8 19,45 20,68 18,2 12,76 11,56 11,6
Excel·lent 11,07 15,58 20,51 11,36 14,59 15,25 12,86 20,34 23,81 30,39
Matrícula d'honor 0,65 1,13 1,47 1,52 0,3 1,69 0,73 1,03 4,08 3,31
No presentat 4,56 5,87 1,83 1,89 2,43 5,08 1,7 2,76 1,36 1,66
Notable 52,77 60,5 50,18 66,67 63,22 57,29 66,26 63,1 58,5 53,04
Suspens 0,33 0,9 1,83 0,76 - - 0,24 - 0,68 -
Taxa d’abandonament - - 0,07 0,11 0,09 0,11 0,07 0,07 0,1 0,1
Taxa de presentats del primer curs 0,94 0,95 1 1 1 0,99 1 0,97 1 1
Taxa de d'exit 1 0,99 0,97 1 0,98 1 1 1 1 1
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - 0 - -
Aturats - - - - - - - 0 - -
Inactius - - - - - - - 0 - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - 100 100 100 100 100 100 100 100 100